werkgeversverklaring

741 resultaten voor werkgeversverklaring

 • Beoordeling vLex
 • Uitspraak Nº 201501226/1/A3. Raad van State, 2015-12-16

  ...De enkele aanwezigheid van een valse werkgeversverklaring dan wel het vermoeden daartoe is onvoldoende, nu er geen aanwijzingen zijn dat die valse werkgeversverklaring opzettelijk door [vennoot A] is ...

 • Uitspraak Nº 08/993027-15. Rechtbank Overijssel, 2016-07-20

  ...en [verdachte] ; en/of(vindplaats:DOC-175/2 en 3)een model werkgeversverklaring; en/of(vindplaats; DOC-328) e . een loonspecificatie,(vindplaats: DOC-329)- ( elk) zijnde (een) geschrift(en) dat/die bestemd was/waren om tot ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Amsterdam, 2 maart 2011

  Hypotheekfraude parate executie

  ... van 12 december 2007 vermeldt, dat laatstgenoemde heeft verklaard, dat de aan haar getoonde en op haar naam gestelde werkgeversverklaring en loonafrekening van Astoria vals zijn, aangezien zij nooit werkzaam is geweest voor of loon heeft ontvangen van Astoria. Voorts heeft [D] verklaard ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Arnhem, 28 september 2012

  Veroordeling tot gevangenisstraf van 24 maanden wegens overtredingen van de Opiumwet, valsheid in geschrifte, oplichting, witwassen en belastingontduiking

  ...geschrift(en) (werkgeversverklaring(en) en/of salarisspecificatie(s) en/of verhuurovereenkomst(en)) heeft overlegd aan een of meerdere medewerker(s) van die SNS-bank, ter verkrijging ...

 • Uitspraak Nº AWB - 18 _ 4313. Rechtbank Den Haag, 2018-11-28

  ...Er is ook een werkgeversverklaring en een certificaat van de overheid ingediend. Dat deze documenten kennelijk niet door VFS zijn doorgestuurd naar de ambassade, kan eiser niet ...

 • Uitspraak Nº C/13/590101 / HA ZA 15-614. Rechtbank Amsterdam, 2016-06-15

  ...Uit ten behoeve van de hypotheekverstrekking afgegeven werkgeversverklaringen en salarisstroken volgt dat [eiser sub 2] in 2005 een bruto jaarsalaris had van € 16.160,16 en [eiser sub 1] in mei 2005 een bruto (maand)salaris ...

 • Uitspraak Nº 200.173.797/01. Gerechtshof Den Haag, 2016-01-27

  ...De rechtbank had bij de berekening van de draagkracht van de man niet mogen uitgaan van de door hem overgelegde werkgeversverklaring, nu uit deze verklaring niet blijkt wanneer deze is afgegeven en dus op welk jaar het daarin opgegeven jaarinkomen ziet. Hieruit volgt dat de man een ...

 • Uitspraak Nº HD 200.129.403_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2015-10-06

  ...( ) Benodigde bescheiden De volgende bescheiden dienen in ons bezit te worden gesteld: ( ) – een recente, originele werkgeversverklaring vd. 1e aanvrager, voorzien van handtekening en stempel van de werkgever – een recente salarisstrook v.d. 1e aanvrager ( ) De gevraagde bescheiden ...

 • Uitspraak Nº AWB 18_1246. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2018-09-20

  ...Zij heeft bij haar WW-aanvraag aangegeven dat haar eerste werkloosheidsdag 10 mei 2015 was. Ook uit de werkgeversverklaring van [naam werkgever] blijkt dat eiseres tot 10 mei 2015 voor hen zou hebben gewerkt. Eiseres heeft in beroep erop gewezen dat zij op een Poolse ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 17 juli 2012

  Bankrecht. Hypotheekaanvragen zijn door de tussenpersoon gedaan met gebruikmaking van valse of vervalste documenten. Dit vormt een voldoende grond voor de opzegging van de bankrelatie met de betrokkenen in privé en voor de executie van de aan hen verstrekte hypotheekrechten. De feiten kunnen een strafrechtelijke bewezenverklaring dragen, zodat de opneming en handhaving van de persoonsgegevens in...

  ...De rechtbank heeft vastgesteld dat [appellant] ervoor heeft gezorgd dat [appellante] op naam van Transparanz een werkgeversverklaring en een salarisspecificatie heeft opgesteld met daarop het voor de hypotheekaanvraag benodigde inkomen. Deze stukken waren vals, omdat daaruit een ...

 • Uitspraak Nº 14/6390 AW. Centrale Raad van Beroep, 2015-10-29

  ...Ter ondersteuning van dat verzoek om herziening had verzoeker een op 20 maart 2013 gedateerde werkgeversverklaring overgelegd. Volgens verzoeker toonde deze verklaring aan dat zijn functie organisatorisch was ingebed in het onderdeel [naam programma], welk ...

 • Uitspraak Nº 200.234.367_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2018-10-02

  ...werkgeversverklaring verstrekt waarop BL Special Promotions als zijn werkgever genoemd staat. . . - . Aan [geïntimeerde] is op 29 september ...

 • Uitspraak Nº Awb 19/9080. Rechtbank Den Haag, 2020-06-29

  ...Eiser heeft een vaste baan. Ten onrechte stelt verweerder dat de overgelegde werkgeversverklaring en toestemmingsverklaring geen objectief verifieerbare bewijsstukken zijn. Uit het besluit blijkt niet dat verweerder twijfelt aan de authenticiteit ...

 • Uitspraak Nº AWB 20/1994. Rechtbank Den Haag, 2020-07-15

  ... beschikt over voldoende middelen van bestaan uit arbeid in loondienst: een kopie van de arbeidsovereenkomst, een recente werkgeversverklaring en kopieën van loonspecificaties over de drie maanden voorafgaand aan de aanvraag. Verweerder heeft terecht opgemerkt dat er in de ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 19 november 2010

  Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het plegen van diverse strafbare feiten. Hij heeft samen met anderen in de uitoefening van zijn bedrijf een hoeveelheid hennepstekken en 4 kilogram hennep vanuit een growshop verkocht, welke was bestemd voor de uitvoer naar het buitenland. Daarnaast heeft hij een aanzienlijke hoeveelheid hennepstekken in zijn bedrijf aanwezig gehad. Verdachte heeft zich...

  ... zakelijk weergegeven - opzettelijk (een) valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid opgemaakte werkgeversverklaring overgelegd, waardoor (één of meer medewerkers van) de ING Bank, althans mede waardoor, werd(en) bewogen tot bovengenoemde afgifte;. 4C. [z - ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem, 23 maart 2011

  Witwassen als bedoeld in artikel 420bis van het Wetboek van Strafrecht, valse werkgeversverklaringen en salarisspecificaties en hypothecaire leningen.

  ...(telkens) een of meer werkgeversverklaring(en) en/of loon-/salarisspecificaties(s), te weten:. * een werkgeversverklaring gedateerd op 6 mei 2004 van [bedrijf 1] en betreffende de werknemer ...

 • Uitspraak Nº 4877039 VZ VERZ 16-3911. Rechtbank Rotterdam, 2016-06-07

  ... . . . . 2.5. . Op 30 juli 2015 heeft [Makelaardij X] aan [verzoekster] een werkgeversverklaring verstrekt, waarin vermeld is dat haar salaris € 36.960,- bruto per jaar bedraagt, welk bedrag correspondeert met € 3.080,- bruto per maand. In ...

 • Uitspraak Nº 200.161.544/01. Gerechtshof Amsterdam, 2016-03-01

  ...Het hof passeert de stelling van [appellant] dat hij een werkgeversverklaring en loonstroken van dit tweede dienstverband voorafgaand aan het sluiten van de huurovereenkomst aan [geïntimeerde] heeft verstrekt, omdat deze ...

 • Uitspraak Nº NL18.1547. Rechtbank Den Haag, 2018-03-29

  ... . . 7. Eiser heeft ter staving van zijn stelling de volgende documenten overgelegd: een werkgeversverklaring van 31 mei 2017, waaruit blijkt dat eiser van 20 april 2017 tot 31 mei 2017 bij Cargo-Service werkzaam is geweest als klusjesman, een ...

 • Uitspraak Nº 15/01970. Hoge Raad, 2016-11-15

  ... - een werkgeversverklaring van [A] BV, betreffende [betrokkene 1] en. - een werkgeversverklaring van [A] BV, betreffende [betrokkene 1] , gedateerd 20-04-2009, en. ...

 • Uitspraak Nº C/17/147541 / KG ZA 16-67. Rechtbank Noord-Nederland, 2016-05-04

  ...Op 11 april 2014 zijn op verzoek van de Rabobank werkgeversverklaringen ten aanzien van [A] en [eiseres] aan de Rabobank verstrekt. . . . . 2.3. Op 17 april 2014 eeft een gesprek plaatsgevonden ...

 • Uitspraak Nº 17/4284 AW. Centrale Raad van Beroep, 2018-05-17

  ... . . de [universiteit] op 22 april 2015 een werkgeversverklaring heeft afgegeven waarop is vermeld dat bij gelijkblijvend functioneren en ongewijzigde bedrijfsomstandigheden zijn aanstelling in tijdelijke dienst na ...

 • Uitspraak Nº 200.149.234/01. Gerechtshof Amsterdam, 2016-02-02

  ...Op de aan ING verstrekte werkgeversverklaring van 13 december 2006 staat een totaal (bruto) jaarinkomen van € 62.986,- van [appellant sub 1] vermeld, bestaande uit een basissalaris van € ...

 • Uitspraak Nº C/08/204394 / KG ZA 17-224. Rechtbank Overijssel, 2017-08-24

  ... . . . . - Om de aanvraag in behandeling te nemen heb ik een ingevulde werkgeversverklaring en salarisspecificatie nodig. Tijdens de aanvraag mag er geen sprake zijn van proeftijd. De werkgeversverklaring kan opgemaakt worden op het moment ...

 • Uitspraak Nº 16/03961. Hoge Raad, 2018-02-20

  ... - werkgeversverklaring(en) van [A] N.V. op naam van [verdachte] d.d. 7 januari 2013 en d.d. 25 maart 2013 en . - een salarisspecificatie van [A] N.V. op naam van ...