wettelijke betalingstermijn

1868 resultaten voor wettelijke betalingstermijn

 • Beoordeling vLex
 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 18 januari 2013

  Beroep niet tijdig beslissen op Wob-verzoek. Vaststellen verbeurde dwangsom ingevolge afdeling 4.1.3 van de Awb, wettelijke rente en betalingstermijn.

  ... en onder b, van de Awb, is bepaald dat voor de toepassing van wettelijke voorschriften over bezwaar en beroep met een besluit is gelijkgesteld het ...Uit artikel 4:87, eerste lid, van de Awb volgt dat de betalingstermijn van deze dwangsom in beginsel zes weken na bekendmaking van de beschikking ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Hertogenbosch, 15 mei 2012

  Wob. Dwangsom niet tijdig beslissen. Wettelijke rente. Betalingstermijn. Beroep niet tijdig beslissen. In aanmerking genomen dat 27 oktober 2011 de laatste dag is waarover de dwangsom verschuldigd was, had verweerder, gelet op artikel 4:18 van de Awb, uiterlijk op 10 november 2011, de verschuldigdheid en de hoogte van de dwangsom bij beschikking moeten vaststellen. Gelet hierop en gelet op de in

  ... 6:2, aanhef en onder b, van de Awb wordt voor de toepassing van wettelijke voorschriften over bezwaar en beroep met een besluit gelijkgesteld het ... op de in artikel 4:87, eerste lid, van de Awb bepaalde betalingstermijn van zes weken, zou 22 december 2011 de laatste dag van de betalingstermijn ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Utrecht, Sector kanton, 14 december 2011

  Wettelijke handelsrente. Uit het eenzijdig noemen van een betalingstermijn op facturen volgt niet dat partijen wilsovereenstemming hebben bereikt dat deze termijn heeft te gelden als fatale termijn als bedoeld in artikel 6:119a lid 1 BW.

  ... betaling van een bedrag van € 1.412,64, vermeerderd met de wettelijke handelsrente over € 879,80 vanaf 1 juni 2011 tot de dag van algehele ... wordt op de facturen door Cartechnics eenzijdig een betalingstermijn van 14 dagen genoemd, maar dit betekent niet dat partijen ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Middelburg, 14 januari 2009

  Justion heeft met gedaagden een overeenkomst gesloten voor het opstellen van een strategisch plan, zoals vastgelegd in de door gedaagden ondertekende offerte en zij heeft gedaagden bij de strategisch oriëntatie en ontwikkeling begeleidt. Zij heeft er voor de in de dagvaarding vermelde facturen gezonden. Op de overeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van justion van toepassing. Deze voorwaarden

  ...], [gedaagde 2] en [ gedaagde 3] bij overschrijding van de betalingstermijn van 14 dagen de wettelijke handelsrente verschuldigd. Het geschil. in ...

 • Uitspraak Nº 16/02885. Hoge Raad, 2016-11-25

  ... 15% van het notabedrag met een minimum van € 40,00 plus de wettelijke rente. In uw geval bedragen de incassokosten € 110,33. Door tijdige ...6:96 lid 6 BW daaraan stelt. Indien wel de betalingstermijn van veertien dagen is vermeld, maar een te vroege dag van aanvang of van ...

 • Raadkamer van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 15 augustus 2008

  Verzet tegen de tenuitvoerlegging van het dwangbevel gegrond. Bij betaling van de schadevergoeding aan de Staat op de voet van artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht (Sr) is de door het CJIB in de eerste aanschrijving gestelde betalingstermijn met slechts 2 dagen overschreden. Niettemin worden de wettelijke verhogingen ex artikel 24b Sr toegepast en een dwangbevel uitgevaardigd. Het hof...

  ...Omdat de veroordeelde nalatig bleef de wettelijke verhogingen volledig te voldoen, is op. 3 april 2008 door de deurwaarder ... de door het CJIB in de eerste aanschrijving gestelde betalingstermijn met twee dagen heeft overschreden. Blijkens het door het CJIB overgelegde ...

 • Uitspraak Nº 18/00512. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2019-05-28

  ... . . . . 4.1. Het stelsel van wettelijke bepalingen die het beroep in belastingzaken regelen, brengt mee dat met ... en niet, zoals hier, de overschrijding van de betalingstermijn van belasting. Dat geldt ook voor artikel 60 van de AWR dat alleen ziet op ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Arnhem, Sector kanton, 4 november 2011

  Uitleg bepalingen zorgovereenkomst tussen huisarts en zorgverzekeraar voor de afwikkeling van declaraties. Als uitgangspunt heeft bij de uitleg van de bepalingen omtrent de betalingstermijn te gelden de Haviltex-maatstaf. De kantonrechter past wel een geobjectiveerde maatstaf toe, nu de partijbedoeling niet bij de huisarts bekend is geweest noch bekend kon zijn geweest. Daarom mag voor de...

  ... over de op basis van deze declaraties verschuldigde bedragen de wettelijke handelsrente dient te voldoen tot het moment van algehele voldoening;. 2. ...Dit betekent dat de betalingstermijn ingaat vanaf het moment van indienen van de declaratie, zodat VGZ een ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Middelburg, 4 november 2009

  [eiseres] vordert dat de rechtbank bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, [gedaagde] veroordeelt om aan [eiseres] te betalen € 11.368,02 vermeerderd met de wettelijke handelsrente over de hoofdsom van € 6.646,20 vanaf 1 april 2009 tot de dag van voldoening met veroordeling van [gedaagde] in de kosten van de procedure. Zij legt het volgende aan haar vordering ten grondslag. Omdat [eiseres] te...

  ... om aan [eiseres] te betalen € 11.368,02 vermeerderd met de wettelijke handelsrente over de hoofdsom van € 6.646,20 vanaf 1 april 2009 tot de ... in gebreke gebleven de factuur binnen de overeengekomen betalingstermijn van 21 dagen te voldoen. [gedaagde] is vanaf 25 mei 2004 de wettelijke ...

 • Uitspraak Nº C/16/490938 / KG ZA 19-686. Rechtbank Midden-Nederland, 2020-01-03

  ... in de door haar verzonden schriftelijke overeenkomst een betalingstermijn van 14 dagen had opgenomen, terwijl een betalingstermijn van 30 dagen was ... 3.8. . [eiseres] heeft vergoeding van de wettelijke handelsrente vanaf de vervaldata van de respectievelijke facturen ...

 • Uitspraak Nº 21-004117-18. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2019-02-13

  ...Onder «tijdig» wordt verstaan: voordat de wettelijke betalingstermijn is verstreken. Daarnaast sluit ook het onverwijld doen ...

 • Uitspraak Nº 12/00174. Gerechtshof Amsterdam, 2013-11-28

  ... zorg gedragen voor de betaling van de aanslagen binnen de betalingstermijn die geldt na het opleggen van een naheffingsaanslag; .  De ... . . Is de wettelijke regeling van artikel 36, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 (hierna: ...

 • Uitspraak Nº C/13/662641 / HA ZA 19-255. Rechtbank Amsterdam, 2020-04-22

  ... . € 146.107,50, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 13 oktober 2018;. . . € 2.236,08 ... van 9 oktober 2018 van de advocaat van [eiser] gestelde betalingstermijn van drie dagen niet als een redelijke termijn als bedoeld in artikel 6:82 ...

 • Uitspraak Nº 15/00168 en 15/00169. Gerechtshof Amsterdam, 2016-02-04

  ... aangemaakt voor verwerking op de laatste dag van de betalingstermijn. Belanghebbende heeft, zo stelt de inspecteur, door aldus te handelen ... uiterlijk wordt betaald binnen zeven dagen na afloop van de wettelijke betalingstermijn, een verzuimboete - uitsluitend - ...

 • Uitspraak Nº C/16/408467 / HA ZA 16-80. Rechtbank Midden-Nederland, 2016-10-19

  ...De wettelijke handelsrente zal worden toegewezen vanaf de vervaldatum de factuur met het ...] (deels) onbetaald gelaten facturen de wettelijke betalingstermijn van artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek (BW) is verstreken. Dat ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 10 augustus 2012

  Niet (tijdig) voldoen griffierechten, art. 3 lid 3 Wgbz, niet-ontvankelijkheid, art. 409a lid 2 Rv. Geen strijd met art. 6 EVRM. Falend beroep op hardheidsclausule art. 127a lid 3 Rv.

  ... te laten over de vraag waarom het griffierecht niet binnen de wettelijke betalingstermijn is bijgeschreven op rekening van de Hoge Raad en de ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Den Haag, 20 februari 2013

  Griffierecht te laat betaald. Beroep op de hardheidsclausule gehonoreerd: ontvankelijk hoger beroep.

  ... het door haar verschuldigde griffierecht niet binnen de betalingstermijn van vier weken na indiening van het beroepschrift heeft betaald. Het ...Deze wettelijke regeling is anders dan bij procedures op grond van de Algemene wet ...

 • Uitspraak Nº C/09/511187 / FA RK 16-3767. Rechtbank Den Haag, 2016-09-29

  ... betekening van de te wijzen beschikking, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de eerste dag dat de hiervoor omschreven betalingstermijn is ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 13 december 2012

  Niet tijdig betalen van grifferechten. Niet-ontvankelijkheid in hoger beroep. Geen omstandigheden in de zin van artikel 282a lid 4 Rv, evenmin strijd met artikel 6 EVRM

  ... van de man medegedeeld dat het griffierecht niet binnen de wettelijke termijn is ontvangen, maar eerst op 31 oktober 2012. Ingevolge artikel ... het verschuldigde griffierecht niet binnen de wettelijke betalingstermijn van vier weken na indiening van het beroepschrift is voldaan, leidt dit ...

 • Uitspraak Nº 200.183.350_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2016-05-10

  ...Niet in geschil is dat op 9 februari 2016 de wettelijke termijn voor het betalen van het griffierecht afliep. De advocaat van ... weliswaar betaald na het verstrijken van de wettelijke betalingstermijn, maar binnen de betalingstermijn van de eerste aanmaning die zij van het ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 10 februari 2012

  Cassatie; Wet griffierechten burgerlijke zaken. Griffierecht niet tijdig voldaan. Aangevoerde omstandigheden nopen niet tot toepassing hardheidsclausule art. 127a lid 3 Rv. Hoge Raad verklaart eisers niet-ontvankelijk in hun beroep (art. 409a lid 2 Rv.).

  ...3. Op 20 april 2011, na het verstrijken van de wettelijke betalingstermijn, heeft de financiële administratie van de gerechtelijke ...

 • Uitspraak Nº 5479419. Rechtbank Midden-Nederland, 2017-05-17

  ... . . 2.2. Na het verstrijken van de betalingstermijn zijn facturen van [eiseres] tot een bedrag van € 3.527,22 onbetaald even, op grond waarvan [gedaagde] wettelijke handelsrente verschuldigd is. . . . . 2.3. ...

 • Uitspraak Nº 200.188.594_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2016-07-05

  ..., heeft appellante de griffierechten binnen de gegunde betalingstermijn van veertien dagen voldaan. . . . . 3.4. . ... de griffierechten weliswaar betaald na verstrijken van de wettelijke betalingstermijn, maar binnen de betalingstermijn van de eerste aanmaning ...

 • Uitspraak Nº 200.186.515_01. Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 2016-05-31

  ... op deze omstandigheden, de geringe overschrijding van de betalingstermijn en het belang van [Auto] bij een inhoudelijke behandeling van het hoger ...] het griffierecht weliswaar betaald na het verstrijken van de wettelijke betalingstermijn, maar binnen de betalingstermijn van de eerste aanmaning ...

 • Uitspraak Nº 305789. Rechtbank Gelderland, 2017-03-01

  ... [gedaagde] tot betaling van € 64.431,51, te vermeerderen met wettelijke handelsrente, vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten ad € ...Tegen de gevorderde betalingstermijn en de ingangsdatum van de wettelijke rente is verder geen verweer gevoerd. ...