wettelijke opzegtermijn

3996 resultaten voor wettelijke opzegtermijn

 • Beoordeling vLex
 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, December 18, 2012

  kennelijk onredelijk ontslag; vergoeding lager vastgesteld wegens de omstandigheid dat een langere opzegtermijn dan de wettelijke in acht is genomen.

  ... met [geïntimeerde] met inachtneming van een opzegtermijn van vier maanden en 17 weken opgezegd tegen. 15 augustus 2010. Aan ... dat een opzegtermijn in acht is genomen die langer is dan de wettelijke termijn. Ook met inachtneming van de lange opzegtermijn is het hof van ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Rotterdam, August 08, 2012

  Gevoegde zaken. Statutair directeur. Eerste opzegging kennelijk onredelijk op grond van gevolgencriterium; eerste opzegging niet onregelmatig wegens contractueel kortere opzegtermijn voor werkgever dan de wettelijke; geen vernietiging door werknemer; geen conversie in dubbele termijn op voet van artikel 7:672 lid 6 BW. Voor tweede opzegging geen dringende reden. Verhouding tussen eerste en tweede

  ... kunnen worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.(…). 3.5. De pensioentoezegging ingaande 1 november ...gefixeerde schadevergoeding, te vermeerderen met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW vanaf 1 mei 2011 tot de dag van algehele ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Zutphen, December 13, 2006

  Ontslag statutaire directeuren; wettelijke opzegtermijn is niet in acht genomen; vordering uit kennelijke onredelijkheid van het ontslag; kantonrechtersformule.

  ... opzeggen met inachtneming van (..) de wettelijk bepaalde opzegtermijn. (..). Artikel 15:. (..). Concurrentiebeding. Het is werknemer verboden om ...b. een bedrag van 50% (wegens wettelijke verhoging) van een bruto bedrag van € 1.062,97;. c. wegens ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Alkmaar, Sector kanton, April 22, 2009

  Agentuurzaak. Nederlands recht van toepassing, nu geen sprake is van een kantoor van de handelsagent in Duitsland. Onregelmatige opzegging wegens niet inachtnemen wettelijke opzegtermijn. Schadeplichtitgheid. Van dringende reden geen sprake, zodat ook de tweede opzegging (wegens dringende reden) met onmiddellijke ingang tot schadeplichtigheid leidt.

  ... van [eiser] wegens het niet inachtnemen van de wettelijke opzegtermijn en- kort gezegd- de schade wegens de concurrentie door de ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Groningen, Sector kanton, May 26, 2009

  De kantonrechter neemt agentuurovereenkomst aan en veroordeelt de principaal onder meer tot betaling over de (wettelijke) opzegtermijn.

  ...2.4 Daarnaast heeft zij recht op een schadeloosstelling nu de wettelijke opzegtermijn vier maanden is, zodat de overeenkomst per 1 juli 2008 is ...

 • Kort geding van Rechtbank Almelo, November 10, 2009

  Voorgenomen ontslag statutair bestuurder zonder in acht nemen wettelijke opzegtermijn niet in strijd met goed werkgeverschap omdat bestuurder daardoor niet zelf tijdens opzegtermijn ontbinding kan vorderen met ABC formule maar is aangewezen op de procedure ex art. 7.681 BW met XYZ formule.

  ... eindigt en dat Elementis bereid is om het salaris over de wettelijke opzegtermijn van vier maanden uit te betalen, benevens een ...

 • Voorlopige voorziening van Rechtbank Haarlem, Sector kanton, November 22, 2010

  Concurrentiebeding. Werking van het beding na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Doel van het beding. Het staat de werknemer in beginsel vrij een langere opzegtermijn dan de wettelijke termijn of de door partijen overeengekomen partij in acht te nemen.

  ...5. van de wettelijke verhoging van 50% over het hiervoor bij 1 tot en met 4 gevorderde. 6. van ...[A.] heeft ten onrechte een opzegtermijn van twee maanden gehanteerd. Deze termijn is weliswaar in de ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, September 21, 2011

  Weigering WW-uitkering toe te kennen op de grond dat, indien de werkgever haar dienstverband (op reguliere wijze) zou hebben opgezegd zou tot en met 30 november 2008 een opzegtermijn hebben gegolden, terwijl de aan haar toegekende beëindigingsvergoeding deels moet worden aangemerkt als onverminderde doorbetaling van loon (over de opzegtermijn). De Raad merkt allereerst op dat sedert de invoering...

  ...) zou hebben opgezegd zou tot en met 30 november 2008 een opzegtermijn hebben gegolden, terwijl de aan haar toegekende beëindigingsvergoeding ... in aanmerking te nemen, omdat alleen wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen respectievelijk naar de wettelijke opzegtermijn. 5.3. De ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Amsterdam, May 03, 2011

  Bepaling fictieve opzegtermijn ingevolge artikel 16, derde lid, van de WW als de arbeidsovereenkomst een van de wettelijke termijn afwijkende opzegtermijn voor de werknemer vermeldt en niets vermeldt over de opzegtermijn voor de werkgever.

  ... het einde van een kalendermaand, met inachtneming van de opzegtermijn van twee maanden voor de werknemer”. 1.2. De arbeidsovereenkomst is met ... dat in de arbeidsovereenkomst voor de werknemer een van de wettelijke opzegtermijn afwijkende termijn van twee maanden is opgenomen. In dat ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Maastricht, July 01, 2003

  In ieder geval benadelingshandeling indien werknemer akkoord gaat met eerdere beeindiging arbeidsovereenkomst dan de wettelijke opzegtermijn. Uitspraak bevestigd in hoger beroep; LJN AS4588

  ... eiseres opgezegd met inachtneming van de rechtens geldende opzegtermijn, zodat zij niet voortijdig een beroep heeft gedaan op een WW-uitkering. ... per 1 februari 2002 is geschied met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn. Desalniettemin is de rechtbank van oordeel dat sprake is van ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, March 02, 2011

  Vaststellingsovereenkomst. Beëindigingvergoeding. Fictieve opzegtermijn. De rechtbank is niet buiten de grenzen van het geschil getreden door te beoordelen of de CAO Grafimedia of het Sociaal Plan een basis biedt voor de verkorting van de wettelijke opzegtermijn voor de werkgever. De CAO Grafimedia biedt geen grondslag voor een verkorting van de opzegtermijn, nu in artikel 1.6.10 slechts is...

  ... het Uwv uitgegaan van een door de werkgever in acht te nemen opzegtermijn van vier maanden, zoals voortvloeit uit artikel 7:672, tweede lid, onder ... rechtbank heeft overwogen dat op grond van de CAO Grafimedia de wettelijke opzegtermijn die voortvloeit uit artikel 7:672, tweede lid, onder d, van ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Breda, Sector kanton, July 01, 2009

  - arbeidszaak - 1 dag 'te laat' opgezegd - werknemer schadeplichting wegens niet in acht nemen opzegtermijn - hoogte gefixeerde schadevergoeding - wettelijke rente conform artikel 7:680 lid 7 BW.

  ... van een bedrag van € 2.197,97, te vermeerderen met de wettelijke rente en met de proceskosten. 2.2 [gedaagde] voert gemotiveerd verweer ... de arbeidsovereenkomst met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn tussentijds op te zeggen. Deze tussentijdse opzegging dient schriftelijk ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Rotterdam, Sector kanton, October 05, 2006

  Een werkgever -gedaagde in deze procedure- heeft de arbeidsovereenkomst met een werkneemster -eiseres- zonder inachtneming van de opzegtermijn beëindigd. Eiseres vordert betaling van de tot het einde van de wettelijke opzegtermijn resterende maanden.

  ... tot betaling van € 4.147,20 bruto vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 23 mei 2006 en Hacousto tevens te veroordelen in de kosten van ...Nu de opzegtermijn niet in acht is genomen, maakt [eiseres] aanspraak op schadevergoeding ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, February 02, 2005

  Lengte opzegtermijn. Er is geen grond aanwezig om in dit geval genoemd onderdeel van de CAO anders te zien dan als een schriftelijke afwijking van de wettelijke opzegtermijn die op grond van artikel 7:672, vijfde lid, van het BW geoorloofd is.

  ... 6 van de van toepassing zijnde CAO, voor appellant een opzegtermijn geldt van vijf maanden en dat niet eerder kan worden opgezegd dan voor de ... gedaagde op een juiste wijze toepassing heeft gegeven aan de wettelijke bepalingen. In hoger beroep heeft appellant, onder verwijzing naar de ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, June 29, 2005

  Weigering WW-uitkering. De ontvangen vergoeding van betrokkene is met toepassing van artikel 16, derde lid, van de WW gelijkgesteld met loon over de wettelijke opzegtermijn.

  ... artikel 16, derde lid, van de WW gelijkgesteld met loon over de wettelijke opzegtermijn, die in het geval van appellant vier maanden bedraagt, waarop ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Rotterdam, November 19, 2008

  Opzegging duurovereenkomst, bij gebreke van contractuele of wettelijke bepaling is duurovereenkomst slechts opzegbaar indien voldoende zwaarwegende grond voor opzegging bestaat of indien redelijke opzegtermijn in acht wordt genomen. Hierbij dienen alle relevante omstandigheden van het geval in aanmerking te worden genomen, waaronder de duur van de overeenkomst. Maatstaven vergoeding van...

  ...Deze ruime opzegtermijn stelt beide partijen in staat zich tijdig op de nieuwe situatie in te ... een bedrag van € 12.734.000,--, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf 1 januari 2009;. meer subsidiair:. PWS te veroordelen ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Haarlem, Sector kanton, March 30, 2006

  Arbeidsrecht. De verjaringstermijn van een vordering wegens kennelijk onredelijk ontslag begint te lopen daags nadat een einde is gekomen aan de arbeidsovereenkomst. Bij een onregelmatig ontslag wegens een te korte opzegtermijn is dat niet anders. Een onregelmatig ontslag is wel degelijk geldig, zij het dat dit aanleiding geeft tot een vordering tot schadevergoeding. De verjaringstermijn wordt...

  ... gemachtigde van [eiser] laten weten dat een te korte opzegtermijn in acht was genomen, nu een opzegtermijn van drie maanden gold in plaats ...

 • Uitspraak Nº 4348822 / MC EXPL 15-8432. Rechtbank Midden-Nederland, 2016-01-27

  ... tegen het einde van de maand en met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn. . . . . Artikel 6. ...

 • Uitspraak Nº 15/4963. Rechtbank Midden-Nederland, 2016-01-19

  ... de WW, omdat eiseres de ex-werkgever niet heeft gehouden aan de wettelijke opzegtermijn van vier maanden die volgens verweerder op grond van artikel ...

 • Uitspraak Nº C/13/645884 / HA RK 18-98. Rechtbank Amsterdam, 2018-09-06

  ... 8% vakantietoeslag, tijdig te voldoen, te vermeerderen met de wettelijke vergoeding en de wettelijke rente; . . - . ...In plaats van een opzegtermijn van één maand, had [verweerster, verzoekster in tegenverzoek] een ...

 • Uitspraak Nº 200.239.969/01. Gerechtshof Amsterdam, 2019-05-14

  ... van € 73.571,80 bruto, een en ander te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd, met ...Partijen hebben bedoeld overeen te komen een opzegtermijn van drie maanden voor de werknemer en zes maanden voor de werkgever. Nayak ...

 • Uitspraak Nº 6030805 AZ VERZ 17-74. Rechtbank Limburg, 2017-07-21

  ... van een bruto-nettospecificatie en te vermeerderen met de wettelijke verhoging,. - een gefixeerde schadevergoeding van primair € ... van [onderbewindgestelde] als formele werkgever de wettelijke opzegtermijn in acht had dienen te nemen. . De opzegtermijn is op grond van ...

 • Uitspraak Nº AWB - 14 _ 4376. Rechtbank Gelderland, 2015-09-22

  ... reeds op 31 december 2013 voldoende bepaald is en aan de wettelijke voorwaarden voor de toepassing van artikel 11, eerste lid, onderdeel g, ... is in ieder geval sprake als het gaat om de wettelijke opzegtermijn (met een maximum van 6 maanden). Aanmelding van een sociaal plan bij het ...

 • Uitspraak Nº 8568451 VV EXPL 20-226. Rechtbank Rotterdam, 2020-06-29

  ... “(…) Via deze brief zeg ik, met inachtneming van de wettelijke opzegtermijn van drie (3) maanden, onze huurovereenkomst, per 31 mei 2020 ...

 • Uitspraak Nº 04 5395203/CV 16-9410. Rechtbank Limburg, 2017-03-22

  ... de huurovereenkomst een looptijd kende van één jaar met een opzegtermijn van één maand en dat dus huur is verschuldigd tot en met november 2016. ... tegen 1 april 2015, dus drie dagen later, niet voldoet aan de wettelijke opzegtermijn van 1 maand. Niet gesteld of gebleken is dat [eiser] met deze ...