wettelijke rente berekenen

4618 resultaten voor wettelijke rente berekenen

 • Beoordeling vLex
 • Cassatie van Hoge Raad, November 21, 2008

  Onteigeningsrecht. Waardevermindering van het overblijvende; kosten van niet-juridische bijstand die verband houden met het onteigeningsgeding; nadeel dat de onteigende lijdt als gevolg van het gemis van het bedrag waarmee de schadeloosstelling een betaald voorschot te boven gaat; samengesteld te berekenen wettelijke rente.

  ... € 30.500,--, te vermeerderen met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 12 mei 2005 tot de ...6:119, samengesteld te berekenen rente toegewezen. In gevallen waarin de partijen ...

 • Cassatie van Hoge Raad, July 08, 2011

  Verbintenissenrecht. Ten onrechte gelegd conservatoir beslag op aandelen die dientengevolge niet (conform een voordien gesloten koopovereenkomst) geleverd konden worden aan de koper. Onrechtmatige daad beslaglegger. Schade te berekenen op voet wettelijke rente? Art. 6:119 BW wijkt in meer dan één opzicht af van uitgangspunt dat schuldeiser zijn werkelijk geleden schade vergoed krijgt. De in...

  ... geleden schade te vergoeden, primair te berekenen op de voet van de wettelijke rente over de ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Utrecht, February 15, 2012

  Afwijzing vordering wettelijke rente bij veroordeling van bestuurder op de voet van art. 2:248 BW, nu het berekenen van wettelijke rente over het uiteindelijke tekort zou betekenen dat na het verbindend worden van de slotuitdelingslijst nog vermogen zou resteren en art. 2:248 BW daarvoor geen grondslag biedt (r.o. 3.2). Ook afwijzing van de vordering tot vergoeding van de proceskosten bij gebrek...

  ... bij staat, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de dag van de dagvaarding (11 maart ...Het berekenen van wettelijke rente over het uiteindelijke ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Middelburg, June 24, 2009

  Ten aanzien van de door de deskundigen opgemaakte rapportages: Janssen heeft, teneinde te voldoen aan de hem bij tussenvonnis van 17 december 2003 gegeven bewijsopdracht van zijn stelling dat de dystrofie in zijn rechterarm als ongevalsgevolg kan worden beschouwd, in overleg met ZLM, dr. J.B. van Mourik als deskundige aangezocht ter beantwoording van, eveneens in overleg met ZLM, geformuleerde...

  ... dienen vermeerderd te worden met wettelijke rente te berekenen nadat de totale verschenen ...

 • Cassatie van Hoge Raad, June 25, 2010

  Verbintenissenrecht. Schade in verband met stellen garantie te berekenen aan de hand van de wettelijke rente als bedoeld in art. 6:119 BW dan wel het percentage van de rendementsheffing in de inkomstenbelasting? Verrassingsbeslissing? (Art. 81 RO).

  ...Voor de rekening gold een rentetarief van 1,05% per jaar. (iv) In een vervolgens tussen ... is [eiser] gekomen door eerst de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 BW over het ... september 1999 tot 25 februari 2004 te berekenen (€ 74.489,31) en daarop vervolgens in mindering ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, April 03, 2009

  Intrekking WAO-uitkering. Bij nader besluit is WAO-uitkering herzien naar 15-25%, in verband met gewijzigde maatmanomvang. Voldoende medische grondslag. Geschiktheid geduide functies. In verband met vertraagde uitbetaling van de uitkering recht op schadevergoeding, bestaande uit de wettelijke rente over de na te betalen uitkering, te berekenen conform jurisprudentie.

  ... vergoeding, bestaande uit de wettelijke rente over de na te betalen uitkering dient te ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, April 10, 2009

  Intrekking WAO-uitkering. Medische beperkingen onderschat. Vernietiging besluit. Raad voorziet zelf. Vergoeding van de wettelijke rente over de na te betalen uitkering. Wijze van berekenen.

  ... veroordelen tot vergoeding van de wettelijke rente over de na te betalen uitkering. Wat ... verschuldigde wettelijke rente dient te berekenen, verwijst de Raad naar zijn uitspraak van 1 ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, July 17, 2009

  Herziening WAO-uitkering. Appellant heeft aangevoerd dat de rechtbank het beroep gegrond had moeten verklaren en het besluit van 14 mei 2007 had moeten vernietigen. Deze beroepsgrond slaagt. In beroep heeft appellant gevraagd om het Uwv te veroordelen tot de betaling van wettelijke rente. In de loop van het beroep gaf het Uwv te kennen zijn besluit van 14 mei 2007 niet te handhaven, omdat...

  ... Uwv te veroordelen tot de betaling van wettelijke rente. In de loop van het beroep gaf het Uwv te ... het Uwv de wettelijke rente dient te berekenen, verwijst de Raad naar zijn uitspraak van 1 ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, July 17, 2009

  Herziening WAO-uitkering. Appellant heeft aangevoerd dat de rechtbank het beroep gegrond had moeten verklaren en het besluit van 14 mei 2007 had moeten vernietigen. Deze beroepsgrond slaagt. In beroep heeft appellant gevraagd om het Uwv te veroordelen tot de betaling van wettelijke rente. In de loop van het beroep gaf het Uwv te kennen zijn besluit van 14 mei 2007 niet te handhaven, omdat...

  ... Uwv te veroordelen tot de betaling van wettelijke rente. In de loop van het beroep gaf het Uwv te ... het Uwv de wettelijke rente dient te berekenen, verwijst de Raad naar zijn uitspraak van 1 ...

 • Uitspraak Nº 03/702588-12. Rechtbank Limburg, 2019-01-29

  ... moeten worden vermeerderd met de wettelijke rente en de rechtbank zal ook de ... met de wettelijke rente te berekenen over de periode van 19 december 2011 tot aan de ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, October 28, 2009

  WAO-Schatting. Hangende het hoger beroep heeft het Uwv bij gewijzigd besluit op bezwaar de WAO-uitkering van appellant over de periode van 12 januari 2004 tot 19 mei 2005 herzien naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 80 tot 100%. Daarbij is overwogen dat de herziening van deze uitkering per 19 mei 2005 naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 55 tot 65% rechtens vaststaat. Bij dit...

  ... van het Uwv tot vergoeding van de wettelijke rente en de door hem geleden immateriële schade. ... gevorderde wettelijke rente dient te berekenen verwijst de Raad naar zijn uitspraak van 1 ...

 • Hoger beroep van Raad van State, August 25, 2004

  Bij besluit van 22 mei 2003 heeft de raad van de gemeente Heemstede (hierna: de raad) - opnieuw beslissend op de bezwaren van appellanten - aan appellanten sub 1. tot en met 3. een schadevergoeding toegekend van onderscheidenlijk € 43.800,00, € 51.100,00 en € 51.100,00, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf onderscheidenlijk 8 april 1998, 20 juni 1996 en 11 november 1997 tot en met het moment

  ... en € 51.100,00, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf onderscheidenlijk 8 april 1998, 20 ... uitbetaalde bedragen en de daarover te berekenen wettelijke rente. Bij uitspraak van 25 november ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, January 30, 2001

  Het gaat in deze zaak om een geconvenieerde rente. Daarom is de regelend recht bevattende bepaling van art. 6:119 lid 2 BW waarin is geregeld hoe rente bij wettelijke rente te berekenen in dit geval niet, althans niet rechtstreeks van toepassing. Partijen hebben in feite niet geregeld hoe in hun geval de overeenkomen rente berekend dient te worden. Onder deze omstandigheden biedt de hoofdregel...

  ...,03 te vermeerderen met de overeengekomen rente, althans de wettelijke rente. 2.2. Bij memorie ... van mening over de wijze van berekenen van de rente, en derhalve over het verschuldigde ...

 • Hoger beroep van Centrale Raad van Beroep, July 17, 2009

  De Raad wijst het verzoek van appellante toe om het Uwv te veroordelen tot vergoeding van de wettelijke rente over de na te betalen uitkering. Wat betreft de wijze waarop het Uwv de aan appellante verschuldigde wettelijke rente over die na te betalen uitkering dient te berekenen, verwijst de Raad naar zijn uitspraak van 1 november 1995, gepubliceerd in JB 1995, 314. Nu het Uwv niet heeft betwist...

  ... te veroordelen in de proceskosten en wettelijke rente. Het Uwv heeft geen gebruik gemaakt van de ... die na te betalen uitkering dient te berekenen, verwijst de Raad naar zijn uitspraak van 1 ...

 • Uitspraak Nº 03/720817-17. Rechtbank Limburg, 2018-07-17

  ... die hij verricht, welbewust en berekenend zonder uitzondering een fundament van leugens en ...wettelijke rente. De rechtbank zal tevens de ...

 • Uitspraak Nº 03/700603-15. Rechtbank Limburg, 2016-03-11

  ... om dit bedrag te verhogen met de wettelijke rente. De benadeelde partij [benadeelde partij ... vermeerderd met de wettelijke rente, te berekenen vanaf de dag van het ontstaan van de schade (11 ...

 • Uitspraak Nº 03/700392-16 en 03/700322-16 (tzzgev). Rechtbank Limburg, 2017-02-14

  ...ële schade, te vermeerderen met de wettelijke rente en met oplegging van de ... vermeerderen met de wettelijke rente te berekenen over de periode van 27 mei 2016 tot aan de dag ...

 • Uitspraak Nº 03-242219-18. Rechtbank Limburg, 2019-04-10

  ... vorderen alle benadeelde partijen de wettelijke rente en oplegging van de ... vermeerderen met de wettelijke rente te berekenen over de periode van 29 juli 2018 tot aan de dag ...

 • Uitspraak Nº 03/659454-16. Rechtbank Limburg, 2017-06-26

  ... toewijzen, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 4 oktober 2016. De schade acht de ... vermeerderen met de wettelijke rente te berekenen over de periode van 4 oktober 2016 tot aan de dag ...

 • Uitspraak Nº 03/700174-17. Rechtbank Limburg, 2018-06-22

  ... De rechtbank stelt vast dat aan de wettelijke vereisten van artikel 37a, eerste lid, van het ..., een en ander vermeerderd met de wettelijke rente, zich partij gesteld. . . ... met de wettelijke rente, deze te berekenen over de periode van 7 mei 2017 tot aan de dag van ...

 • Uitspraak Nº 03/704591-15 en 03/720712-16. Rechtbank Limburg, 2018-07-23

  ... deze overeenstemming van dat profiel te berekenen. Daarmee staat de mate waarin het profiel ..., een en ander vermeerderd met de wettelijke rente, partij gesteld. . . . ...

 • Uitspraak Nº 03/659330-16 + 03/046774-17 (ttzgev). Rechtbank Limburg, 2018-02-22

  ... voor toewijzing gereed, evenals de wettelijke rente. De rechtbank zal tevens voor de bedragen ... vermeerderen met de wettelijke rente te berekenen over de periode van . . 8 september ...

 • Uitspraak Nº 03/659183-18, 03/661121-18. Rechtbank Limburg, 2019-07-23

  ... [slachtoffer 1] heeft de wettelijke rente gevorderd vanaf het moment van het ... vermeerderen met de wettelijke rente te berekenen over de periode van 9 juni 2018 tot aan de dag ...

 • Uitspraak Nº 03/700094-18 en 96/102539-17 (VTVV). Rechtbank Limburg, 2019-04-16

  ..., moet zijn voldaan aan een aantal wettelijke vereisten. De maatregel kan niet worden opgelegd ...,19 toe, te vermeerderen met de wettelijke rente. . . . . . ... vermeerderen met de wettelijke rente te berekenen over de periode van . 16 februari 2018 tot ...

 • Uitspraak Nº 03/659294-17. Rechtbank Limburg, 2019-12-20

  ... om de schade te vermeerderen met de wettelijke rente en om oplegging van de ... vermeerderen met de wettelijke rente te berekenen over de periode van heden tot aan de dag van de ...