wijziging tenlastelegging

11425 resultaten voor wijziging tenlastelegging

 • Beoordeling vLex
 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 15 februari 2013

  Hof legt gevangenisstraf op van 40 maanden voor het als bestuurder deelnemen aan een criminele organisatie + medeplegen van het plegen van witwassen een gewoonte maken. Wijziging tenlastelegging 1e aanleg door toevoeging van aantal voorwerpen (geldbedragen) ziet hof als uitwerking van het reeds in de oorspronkelijke tenlastelegging verweten gewoontewitwassen in bepaalde periode; geen ander feit i.

  ...Tenlastelegging. Gelet op de ter terechtzitting van 20 februari 2012 door de rechtbank in eerste aanleg toegelaten wijziging is aan de verdachte ten laste gelegd dat:. Feit 1 primair. hij in of ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 21 mei 2013

  De uitspraak is een vervolg op de uitspraak van de rechtbank Zutphen op 30 november 2010, LJN: BO5999. Vordering wijziging tenlastelegging eerste aanleg ontbreekt in hofdossier. Het hof verwerpt de verweren betreffende nietigheid van de dagvaarding en niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie in verband daarmee. Het hof is van oordeel dat wettig en overtuigend bewezen is dat verdachte en...

  ... ter terechtzitting van de rechtbank te Zutphen van 25 april 2007 wijziging van de tenlastelegging gevorderd. De wijziging is door de rechtbank ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 21 mei 2013

  De uitspraak is een vervolg op de uitspraak van de rechtbank Zutphen op 30 november 2010, LJN: BO5981. Vordering wijziging tenlastelegging eerste aanleg ontbreekt in hofdossier. Het hof verwerpt de verweren betreffende nietigheid van de dagvaarding en niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie in verband daarmee. Het hof is van oordeel dat wettig en overtuigend bewezen is dat verdachte en...

  ... ter terechtzitting van de rechtbank te Zutphen van 25 april 2007 wijziging van de tenlastelegging gevorderd. De wijziging is door de rechtbank ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 23 maart 2012

  Vordering wijziging tenlastelegging. Art. 313 Sv. Art. 68 Sr. Nu het Hof het OM deels niet-ontvankelijk heeft verklaard in de vervolging van verdachte, heeft deze in cassatie alleen belang bij zijn klacht v.zv. de gewijzigde tenlastelegging heeft geleid tot een veroordeling. De Hoge Raad herhaalt de toepasselijke overwegingen uit HR LJN BM9102. De aan verdachte verweten gedraging is in de...

  ... klaagt over de toewijzing door het Hof van de vordering tot wijziging van de tenlastelegging. 3.2.1. Aan de verdachte is bij inleidende ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 26 april 2013

  68 Sr. Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van "hetzelfde feit", dient de rechter in de situatie waarop art. 313 Sv ziet de in de tenlastelegging en de in de vordering tot wijziging van de tenlastelegging omschreven verwijten te vergelijken. De HR formuleert relevante vergelijkingsfactoren. Zowel het verschil in de juridische aard van de aan verdachte verweten feiten (te weten:

  ... 's-Hertogenbosch tot toewijzing van een tweetal vorderingen tot wijziging van de tenlastelegging, nu door de toegestane vorderingen tot wijziging ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 20 maart 2012

  Vordering wijziging tenlastelegging. Intrekking dagvaarding. Art. 258 Sv. Art. 266.1 Sv. Het Hof heeft kennelijk geoordeeld dat de ter terechtzitting van de Rechtbank door de OvJ gedane vordering tot wijziging van de tenlastelegging kan en mag worden beschouwd als een (partiële) intrekking van de oorspronkelijke dagvaarding en als het uitbrengen van een nieuwe dagvaarding. Dat oordeel is echter,...

  ... middel klaagt over het oordeel van het Hof dat de vordering tot wijziging van de tenlastelegging kan worden beschouwd als een nieuwe dagvaarding. ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 1 februari 2011

  “hetzelfde feit” als bedoeld in art. 68 Sr. Vordering tot wijziging van de tenlastelegging, art. 313 Sv. De HR verduidelijkt in voorafgaande beschouwingen de maatstaf voor de toepassing van art. 68 Sr en art. 313 Sv over “hetzelfde feit”. De aan verdachte verweten gedraging is in de tenlastelegging omschreven als het voorhanden hebben van materialen en stoffen die bestemd of geschikt zijn om te...

  ..., legt hij den inhoud van de door hem noodzakelijk geachte wijzigingen schriftelijk aan de rechtbank over met vordering dat die wijzigingen ... van de toelaatbaarheid van een wijziging van de tenlastelegging is volgens bestendige jurisprudentie de aan te leggen maatstaf of de in de ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Leeuwarden, 4 mei 2010

  Veroordeling ter zake van het opzettelijk inbreuk maken op eens anders auteursrecht en portretrecht (plaatsen privéfilmpje op You Tube en foto's in gedeelde mappen op MSN). Ten laste gelegde eenvoudige belediging onvoldoende feitelijk: het openbaar maken van naaktbeelden op zichzelf niet beledigend. Vordering wijziging tenlastelegging met betrekking tot toevoeging als zelfstandige feiten van de...

  ... van de door de officier van justitie ingediende vordering tot wijziging van de tenlastelegging, voor zover daarbij de feiten 3 en 4 aan de ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Rotterdam, 28 juli 2008

  Vordering wijziging tenlastelegging, gevolgd door tweede dagvaarding. Schending behoorlijke procesorde. Niet-ontvankelijkverklaring OM.

  ...TENLASTELEGGING. Aan de verdachte is ten laste gelegd hetgeen is vermeld in de ...De tekst van de tenlastelegging en van de vordering wijziging tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht. Deze bijlage maakt ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 27 januari 2004

  1. Wijziging tenlastelegging waarbij eerder al als ontucht tenlastegelegd tongzoenen mede als verkrachting ten laste wordt gelegd, toelaatbaar. 2. Gelet op de door het hof vastgestelde omstandigheden geeft zijn oordeel dat de slachtoffers (soldaten) aan het gezag van de verdachte (onderofficier) onderworpen waren ex art. 249, lid 2 onder 10, Sr geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting.

  ... om de door de Advocaat-Generaal bij het Hof gevorderde wijziging van de tenlastelegging gedeeltelijk toe te laten. 3.2.1. Bij inleidende ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 31 maart 2009

  Wijziging tenlastelegging. Art. 313.2 Sv. Verdachte werd eerst vervolgd voor het doen van een onjuiste belastingaangifte. Nadat in de belastingzaak was vastgesteld dat verdachte geen aangifte (i.p.v. een onjuiste aangifte) had gedaan vorderde de AG wijziging van de t.l.l. die door het Hof is toegestaan. HR herhaalt relevante overwegingen t.a.v. maatstaf en beslissingskader bij een wijziging t.l.l.

  ... klaagt over de toewijzing door het Hof van de vordering tot wijziging van de tenlastelegging. 2.2. Aan de verdachte is bij inleidende ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 26 oktober 2004

  Ceteco-affaire. Afwijzing door hof van vordering wijziging tenlastelegging (strekkende tot toevoeging van op verduistering toegesneden variant) is zonder nadere motivering, die ontbreekt, onbegrijpelijk, in aanmerking genomen dat de gevorderde wijziging wat betreft tijd en plaats van de verweten gedragingen, de perso(o)n(en) met wie de gedragingen zouden zijn verricht en de benadeeld(en) niet...

  ... 5 maart 2003 de door de Advocaat-Generaal bij het Hof gevorderde wijziging van de tenlastelegging, voorzover deze wijziging betreft de toevoeging van ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 1 maart 2010

  art. 313 Sv: zelfde feit na wijziging tenlastelegging. Verwerping verweer raadsman dat de vordering wijziging tenlastelegging door de politierechter nimmer had mogen worden toegewezen en alsnog moet worden afgewezen aangezien: a. er geen verwantschap bestaat tussen de verschillende delictsomschrijvingen en b. er geen sprake is van gelijktijdigheid van de gedragingen en de wezenlijke samenhang in...

  ...Tenlastelegging. Aan verdachte is - na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 31 oktober 2011

  1. Vrijspraak van plegen ontucht met minderjarigen en bezit kinderporno. Nu de gedragingen van verdachte jegens de minderjarige jongens niet kunnen worden gekwalificeerd als seksuele handelingen, komt het hof niet tot bewezenverklaring van het plegen van ontucht, noch van een poging daartoe. Het hof kan uit de omstandigheden die zich hebben voorgedaan evenmin afleiden dat sprake is geweest van...

  ...Omvang van het hoger beroep. De tenlastelegging onder 1 behelst meerdere zelfstandige strafbare feiten, te weten primair ...Tenlastelegging. Aan verdachte is - na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting in eerste aanleg en voor zover ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 11 oktober 2011

  Art. 359.1 Sv. In het bestreden arrest ontbreekt de op de terechtzitting in eerste aanleg toegestane wijziging van de tenlastelegging. Dit behoeft evenwel niet tot vernietiging te leiden omdat het Hof ermee had kunnen volstaan ex art. 423.3 Sv de tenlastelegging uit het vernietigde vonnis, dat de tenlastelegging wel volledig bevatte, over te nemen, in welk geval de inhoud van eerdergenoemd...

  ...359, eerste lid, Sv niet de tenlastelegging (zoals gewijzigd in eerste aanleg) bevat van de feiten 4, 5 en 6 primair. ... april 2008 op vordering van de officier van justitie toegestane wijziging tenlastelegging. Van die dagvaarding en vordering wijziging ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 13 september 2005

  OM-cassatie. Het hof verklaarde de dagvaarding nietig omdat het oordeelde dat 1. het tezamen en in vereniging met anderen geweld plegen tegen goederen innerlijk tegenstrijdig is met het gooien van één steen of één hard voorwerp en 2. het bij wijziging tenlastelegging toegevoegde geweld is gericht tegen personen. Ad 1. Van het "in vereniging" plegen van geweld ex art. 141 Sr is reeds...

  ... terechtzitting in eerste aanleg van 2 november 2001 is de tenlastelegging op vordering van de Officier van Justitie gewijzigd in die zin dat daaraan ...Het bij wijziging tenlastelegging toegevoegde geweld is gericht tegen personen en niet tegen ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 24 april 2007

  1. Wijziging tenlastelegging, hetzelfde feit ex art. 68 Sr. 2. Het woord "opzettelijk" in de tenlastelegging mbt economische delicten. Ad 1. 's Hofs oordeel dat de toegelaten wijziging niet tot gevolg heeft dat de onderhavige tll niet langer hetzelfde feit ex art. 68 Sr inhoudt, getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting. Onjuist is de opvatting dat art. 313 Sv zich ertegen verzet...

  ... beslissing de door de Advocaat-Generaal bij het Hof gevorderde wijziging van de tenlastelegging ter zake van het onder 2 vermelde feit toe te ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 1 juli 2011

  Hof beoordeelt naar aanleiding van een preliminiar verweer of de economische kamer van de rechtbank bevoegd was om, na wijziging tenlastelegging tengevolge waarvan de economische delicten kwamen te vervallen, kennis te nemen van de louter commune delicten die toen nog overbleven. Na bespreking van de wetsgeschiedenis, waar doelmatige rechtsbedeling centraal staat bij samengaan van economische en...

  ... van 1 juni 2010 is door de officier van justitie een wijziging van de tenlastelegging gevorderd, aldus dat de feiten 1 en 2 komen te ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Leeuwarden, 25 juli 2011

  - Wijziging tenlastelegging in hoger beroep: zware mishandeling, subsidiair poging tot zware mishandeling. Het hof komt tot een bewezenverklaring van het primair tenlastegelegde. Het beroep op noodweer(exces) wordt verworpen. Veroordeling tot voorwaardelijke gevangenisstraf en een werkstraf. In verband met de wijziging van de tenlastelegging, inhoudende een feit met een hoger strafmaximum dan in...

  ...De tenlastelegging. Aan verdachte is -na wijziging van de tenlastelegging ter terechtzitting ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Alkmaar, 19 mei 2005

  Betreft een van de verdachten in de het zogenaamde "Vitaalonderzoek". Gaat om een aantal verdachten die een reeks van bedrijfsinbraken in de regio heeft gepleegd, waarbij voornamelijk computerapparatuur is buitegemaakt. Deze verdachte is een van de medewerkers van een beveiligingsbedrijf die anderen informeerde waar makkelijk ingebroken kon worden. Onder andere verweer met betrekking...

  ...1. TENLASTELEGGING. Aan de verdachte is, nadat een vordering van de officier van justitie ekkende tot aanpassing/wijziging van de tenlastelegging ex. artikel 314a jo 313 Wetboek van Strafvordering ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 24 januari 2006

  1. Onderzoek aan kleding; ernstige bezwaren. 2. Vermelding wijziging tenlastelegging in aanvulling van verkort arrest. Ad 1. In het licht van het verweer inhoudende dat geen redelijk vermoeden van schuld aanwezig was en dientengevolge ook geen ernstige bezwaren die tot een onderzoek aan kleding en lichaam konden leiden, kunnen 's hofs vaststellingen, die mede betrekking hebben op hetgeen aan...

  ... dat het Hof bij de bewezenverklaring de grondslag van de tenlastelegging heeft verlaten. 5.2.1. Het verkort arrest houdt, voorzover hier van ...In het verkorte arrest staat per abuis niet vermeld dat er een wijziging tenlastelegging in eerste aanleg heeft plaatsgevonden. Onder ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 7 maart 2006

  Grondslagverlating? Tenlastelegging inleidende dagvaarding: 1. medeplegen wederrechtelijke vrijheidsberoving; 2. medeplegen bedreiging. Na wijziging tenlastelegging in eerste aanleg: 1. primair: medeplegen wederrechtelijke vrijheidsberoving, 1. subsidiair: medeplegen van medeplichtigheid aan medeplegen van wederrechtelijke vrijheidsberoving. OvJ in requisitoir: "voorzover ten laste is gelegd

  ... dat het Hof bij de bewezenverklaring de grondslag van de tenlastelegging heeft verlaten, door na de wijziging van de tenlastelegging en in weerwil ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 24 januari 2001

  Verdachte wordt veroordeeld voor het overtreden van de Opiumwet, meermalen gepleegd en voor het deelnemen aan een misdadige organisatie tot een gevangenisstraf voor de duur van tien jaar. Ambtshalve overwegingen over (wijziging van) tenlastelegging. Beroepen NO o.g.v. onrechtmatige g.v.o.; telefoontap; doorlating heroine verworpen; beroep criminele burgerinfiltrant gegrond verklaard

  ...De tenlastelegging. Het hof overweegt ambtshalve met betrekking tot de inhoud van de ... de rechtbank van 20 augustus 1999 en 28 oktober 1999 alsnog wijzigingen van de tenlastelegging toegelaten. Door de raadsman van de verdachte is ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 31 januari 2006

  Grondslagverlating. Na verwijzing door de HR beraadslaagde het hof op grondslag van de bij het eerste hof gewijzigde tenlastelegging. De verwijzingsopdracht van de HR hield in dat het hof op de grondslag van de inleidende dagvaarding het onderzoek in zijn geheel opnieuw had moeten aanvangen en voltooien. Aldus heeft het hof de grondslag van de tenlastelegging verlaten. Dat leidt i.c. niet tot...

  ... middel behelst de klacht dat het Hof de grondslag van de tenlastelegging heeft verlaten nu het is uitgegaan van de ter terechtzitting in hoger ...Van de dagvaarding en van de vordering wijziging tenlastelegging zijn kopieën in dit arrest gevoegd.". 3.3. De door de ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 7 december 2004

  Clickfondszaak. 1. Niet-ontvankelijkverklaring OM niet begrijpelijk gemotiveerd voorzover is geoordeeld dat (i) het rechtshulpverzoek aan de Zwitserse autoriteiten een misleidend effect zou hebben, (ii) dit effect zou zijn beoogd en (iii) dat niet meer te achterhalen is of van misleiding sprake is geweest. De enkele mogelijkheid van misleiding van die autoriteiten kan niet tot niet-ontvankelijkhei

  ... in hoger beroep ingediende en behandelde vordering tot wijziging van de tenlastelegging. 5.2. Op de zogenaamde regiezitting van 14 januari ...