zelfdoding middelen

93 resultaten voor zelfdoding middelen

 • Beoordeling vLex
 • Uitspraak Nº 02-821085-16. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2017-10-11

  ...Er zijn geen middelen/voorwerpen aangetroffen waarmee zij zichzelf gewurgd zou kunnen hebben en ...Nu het scenario van zelfdoding niet kan worden uitgesloten, dient vrijspraak te volgen voor verdachte. In ...

 • Uitspraak Nº AWB - 15 _ 15318. Rechtbank Den Haag, 2016-10-11

  ...Er zijn geen pogingen of concrete plannen tot zelfdoding beschreven en de opname is vrijwillig en niet onder toepassing van BOPZ ... non-existent is, aangezien hem zonder verblijfsvergunning de middelen ontbreken om een contra-expertise te bekostigen. Alhoewel de rechtbank ...

 • Uitspraak Nº 19/04910. Hoge Raad, 2020-04-21

  ... 2 van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding en hiervan mededeling doet aan de gemeentelijke lijkschouwer ... te voorzien is, verzoek ik mijn arts uitdrukkelijk mij de middelen toe te dienen of te verstrekken om mijn leven te beëindigen. (..) . ...

 • Uitspraak Nº 23-004902-14. Gerechtshof Amsterdam, 2016-06-24

  ... 1] meermalen, althans eenmaal, een of meerdere (toxische) middelen/stoffen toegediend en/of anderszins (telkens) handelingen verricht welke ... neigingen bekend, terwijl uit verklaringen bovendien volgt dat zelfdoding onverenigbaar zou zijn geweest met zijn geloofsovertuiging en ook niet te ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Gerechtshof Arnhem, January 24, 2006

  Leges Terzake van door een gemeentelijke lijkschouwer gehouden schouwing in verband met overlijden door euthanasie is geen leges verschuldigd.

  ...194 (Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding; hierna: de toetsingswet), waarvan het tweede lid luidt:. 2. Het in het ...verklaart te hebben geverifieerd hoe en met welke middelen het leven is beëin-digd;. verklaart van de behandelend arts te hebben ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Hertogenbosch, April 21, 2006

  Vrijspraak van medeplichtigheid aan moord, medeplichtigheid aan levensbeeindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding.

  ...in elk geval in Nederland, opzettelijk gelegenheid, middelen en/of. inlichtingen heeft verschaft door die [mededader] (een) ...zelfdoding behulpzaam is geweest en/of die [slachtoffer] de middelen daartoe heeft. ...

 • Uitspraak Nº TBS P19/0030. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2019-05-23

  ... Op 29 maart 2016 heeft de terbeschikkinggestelde een poging tot zelfdoding gedaan. . . . . Op 21 juli 2016 is de ... diagnosticeert schizofrenie en een stoornis in het gebruik van middelen, maar geen persoonlijkheidsstoornis. De terbeschikkinggestelde heeft de ...

 • Uitspraak Nº 05/720007-16. Rechtbank Gelderland, 2016-05-09

  ... aan dagbesteding en de verplichting om mee te werken aan middelencontroles. Daarnaast heeft de officier van justitie een werkstraf voor de duur van ... werkzaamheden geconfronteerd is geweest met een slachtoffer van zelfdoding en dit zijn weerslag had op haar werkplezier. Aanhouding van de zaak om de ...

 • Uitspraak Nº C/13/602255 / HA ZA 16-158. Rechtbank Amsterdam, 2017-03-08

  ... 2.6. . Op [datum] of [datum] is [naam 2] door zelfdoding overleden. [naam 2] had in zijn testament [naam 1] tot enig erfgenaam ... te zijn overeen gekomen dat [naam 1] uit eigen financiële middelen, fondsen aan [gedaagde] ter beschikking zou stellen door overboeking ...

 • Uitspraak Nº 05/720023-16. Rechtbank Gelderland, 2016-05-09

  ..., althans (elders) in Nederland, opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is ... werkzaamheden geconfronteerd is geweest met een slachtoffer van zelfdoding en dit zijn weerslag had op haar werkplezier. Aanhouding van de zaak om de ...

 • Uitspraak Nº 05/720022-16. Rechtbank Gelderland, 2016-05-09

  ..., althans (elders) in Nederland, opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest ... werkzaamheden geconfronteerd is geweest met een slachtoffer van zelfdoding en dit zijn weerslag had op haar werkplezier. Aanhouding van de zaak om de ...

 • Uitspraak Nº 201605356/1/V3. Raad van State, 2016-11-28

  ... uit familieleden, vrienden en kennissen, voldoende financiële middelen om de behandeling te bekostigen, passende huisvesting, een zinvolle ... aan deze uitingen, met een aantal zeer ernstige pogingen tot zelfdoding. In het licht hiervan zijn de door het BMA dan wel door hem gemaakte ...

 • Uitspraak Nº 13/650362-16 (Promis). Rechtbank Amsterdam, 2018-03-15

  ... van [slachtoffer] terwijl uit verklaringen wel volgt dat zelfdoding onverenigbaar zou zijn geweest met de geloofsovertuiging van [slachtoffer] ... Het ‘meegeven’ van onder de Opiumwet geregistreerde middelen zoals Oxynorm komt bij navraag bij de artsen van het OLVG niet voor. Uit ...

 • Uitspraak Nº C/02/369768 / FA RK 20/1199. Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 2020-03-19

  ... geeft de behandelaar aan dat er geen gevaar meer bestaat voor zelfdoding. Dit kan echter wel veranderen indien betrokkene onbehandeld blijft. . ... - controle op aanwezigheid gedrag-beïnvloedende middelen en gevaarlijke voorwerpen; . - opname in een accommodatie;. - ...

 • Uitspraak Nº 16/7977 PW. Centrale Raad van Beroep, 2018-08-21

  ... in beginsel beschouwd als in aanmerking te nemen middelen in de zin van artikel 31, eerste lid, van de Wet werk en bijstand (WWB). ... dringende redenen, gelegen in zijn psychische gesteldheid na de zelfdoding van zijn vader in 2009, van terugvordering had moeten afzien. Appellant ...

 • Uitvoeringsbesluit Wkkgz

  ... 3 van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding de melder is. 3. Indien het openbaar ministerie of een regionale ... kwalitatief als kwantitatief zodanig van personele en materiële middelen te bedienen, dat een en ander redelijkerwijs moet leiden tot het verlenen ...

 • Uitspraak Nº 200.247.367/01 en 200.247.368/01. Gerechtshof Amsterdam, 2019-12-10

  ...Daarnaast heeft de man in die tijd een zelfdoding meegemaakt, waarbij hij diegene heeft gered van de dood. De man was daarom ... verbouwing en verfraaiing hebben de man en de vrouw uit eigen middelen gefinancierd. Indien de ouders van de man overlijden zal de man de woning ...

 • Uitspraak Nº 08/910004-18 (P). Rechtbank Overijssel, 2019-10-29

  ... met zich dat het door verdachte aangedragen alternatieve (zelfdodings)scenario onwaarschijnlijk is. . . . . ... geweld, het geweld op kinderleeftijd, de aanwezige problemen met middelen (alcohol) en de persoonlijkheidsstoornis met daaruit het voortvloeiende ...

 • Uitspraak Nº 13/650361-16. Rechtbank Amsterdam, 2018-03-15

  ... van [slachtoffer] terwijl uit verklaringen wel volgt dat zelfdoding onverenigbaar zou zijn geweest met de geloofsovertuiging van [slachtoffer] ... Het ‘meegeven’ van onder de Opiumwet geregistreerde middelen zoals Oxynorm komt bij navraag bij de artsen van het OLVG niet voor. Uit ...

 • Uitspraak Nº 10/960161-17. Rechtbank Rotterdam, 2018-03-13

  ... executies op internet zou plaatsen en websites over zelfmoord/zelfdoding zou bezoeken. . . . . De verdachte is op 15 ... tot aanslagen en daartoe zich of een ander gelegenheid, middelen of inlichtingen verschaft of tracht te verschaffen of kennis en/of ...

 • Uitspraak Nº 201509372/1/V3. Raad van State, 2016-06-06

  ... uit familieleden, vrienden en kennissen, voldoende financiële middelen om de behandeling te bekostigen, passende huisvesting, een zinvolle ... vrees van de behandelaars dat de vreemdeling zal overgaan tot zelfdoding indien de band met hen zal worden verbroken, heeft de staatssecretaris ...

 • Uitspraak Nº 21-001005-16. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2017-02-08

  ... het pas in hoger beroep voegen van stukken met betrekking tot BOB-middelen. Deze gang van zaken heeft bij de verdediging het vertrouwen in een ... zelfmoord, zelfdoding, ophanging, wurging en euthanasie. 87 Ik zag dat tot 2 juni 2014 geen . ...

 • Uitspraak Nº C/01/342222 / HA ZA 19-44. Rechtbank Oost-Brabant, 2019-12-04

  ... in mede-eigendom wordt verkregen, zal de partij die uit eigen middelen meer dan haar aandeel van de koopsom en de kosten heeft betaald voor het ... 2.19. . Op 27 juli 2018 komt erflater door zelfdoding om het leven. . . . . 2.20. . Tot op het ...

 • Uitspraak Nº 15/860226-15. Rechtbank Noord-Holland, 2016-11-04

  ..., opzettelijk behulpzaam is geweest en/of opzettelijk gelegenheid, middelen of inlichtingen heeft verschaft, doordat zij - met die [J] heeft gesproken ... . - . zelfdoding medicijnen, welke het beste te gebruiken? . . - . ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Oost-Nederland, February 05, 2013

  De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte opzettelijk en met voorbedachten rade haar zoons van 10 jaar en 7 jaar van het leven heeft beroofd. De verdachte heeft opzettelijk en na kalm beraad en rustig overleg haar beide zoons een hoeveelheid medicijnen, waaronder diazepam en tramadol, toegediend, gegeven of laten innemen, tengevolge waarvan beide jongens zijn overleden.

  ...en/of tramadol en/of dipiperon en/of melatonine) en/of (andere) middelen. (vloeibaar en/of in tabletvorm) toegediend en/of gegeven en/of laten ... aan de hand van die termen op het internet naar informatie over zelfdoding en medicijnen heeft gezocht. Er is geen ander bewijs voorhanden dan ...