zelfdoding middelen

93 resultaten voor zelfdoding middelen

 • Beoordeling vLex
 • Uitspraak Nº C/10/593904 / FA RK 20-2110. Rechtbank Rotterdam, 2020-04-09

  ... van de woon- of verblijfsruimte op gedrag-beïnvloedende middelen;.  het opnemen in een accommodatie. . . ... geen vertrouwen in te hebben gezien de nog recente poging tot zelfdoding en het weigeren van behandeling door betrokkene in periodes waarin het ...

 • Uitspraak Nº 21-005937-15. Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 2018-12-05

  ... van verdachte en ten aanzien van de mogelijke terugval in middelengebruik. Het feit dat verdachte zegt zich niets van deze ochtend te kunnen ... gevolgde EMDR-therapie, angstaanvallen, herhaalde neigingen tot zelfdoding, herhaalde nachtmerries en terugkerende angst en paniek. . . . ...

 • Uitspraak Nº AWB - 16 _ 22814. Rechtbank Den Haag, 2017-08-23

  ... uit familieleden, vrienden en kennissen, voldoende financiële middelen om de behandeling te bekostigen, passende huisvesting, een zinvolle ... de vreemdeling vóór de gedwongen uitzetting zal overgaan tot zelfdoding, wordt opgemerkt dat artikel 17, eerste lid, aanhef onder c, van de Vw ...

 • Uitspraak Nº 16/707164-17 en 16/652376-18 (gev. ttz.) (P). Rechtbank Midden-Nederland, 2018-07-17

  ...Verdachte heeft toegegeven enkele zoektermen die zien op zelfdoding en op nieuws over de verdwijning van [slachtoffer] op de computer van de ... stoornis van de geestvermogens in de vorm van afhankelijkheid van middelen als alcohol, cocaïne en amfetamine/Ritalin. . . . . ...

 • Uitspraak Nº 16/1146 WIA. Centrale Raad van Beroep, 2018-02-21

  ... af te zakken in mogelijk paranoïde wanen en zinspelingen op zelfdoding maakt. Primair heeft appellant in hoger beroep aangevoerd dat, gelet op ... natuurlijke personen WSNP), niet beschikt over de financiële middelen om nadere medische informatie bij behandelaars op te vragen, noch om zelf ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 14 augustus 2012

  Verdachte heeft samen met haar medeverdachte gedurende drie en een half jaar zonder handelsvergunning bedrijfsmatig gehandeld in slaap- en kalmeringsmiddelen en de verdiensten hieruit witgewassen. Het belang van handhaving van het verbod op de illegale handel in geneesmiddelen behoeft nauwelijks nadere beargumentering. Verdachte gaat met het plegen van dit feit voorbij aan de gevaren die het...

  ...Tijdens een onderzoek naar een zelfdoding in februari 2008 is naar voren gekomen dat de overledene M.V.(de rechtbank ... terug naar zijn woning.46 Getuige [C.] heeft verklaard dat hij de middelen van Jan kocht in de [straat] in Den Haag en dat hij dan contant betaalde. ...

 • Uitspraak Nº 17/01062. Hoge Raad, 2018-02-20

  ..., advocaten te Rotterdam respectievelijk Almere, bij schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt ... verhoor), uitkering tijdens detentie, wetteksten, zelfmoord, zelfdoding, ophanging, wurging en euthanasie. Ik zag dat tot 2 juni 2014 geen ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Den Haag, 1 maart 2013

  De rechtbank in Den Haag heeft op 1 maart 2013 Yvonne Basebya veroordeeld wegens opruiing tot genocide, gepleegd in Rwanda tussen 1990 en 1994. Yvonne Basebya is daarvoor veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 jaar en 8 maanden. De rechtbank acht genocide, poging tot genocide, moord, samenspanning tot genocide en oorlogsmisdrijven niet wettig en overtuigend bewezen.

  ... en hun handlangers' (lees: de Tutsi's) 'met alle mogelijke middelen te neutraliseren';93. (vi) Tijdens massa-bijeenkomsten van de CDR werd ... bruiloft van 'kakkerlakken'161, zijn Tutsi's de oorzaak van de zelfdoding van een vriendin van haar dochter162, zetten Tutsi-vrouwen Hutu-mannen ...

 • Uitspraak Nº 201805894/1/V1. Raad van State, 2019-08-08

  ... toezicht door COa-medewerkers in verband met het voorkomen van zelfdoding, maar in het BMA-advies is verder in antwoord 6b opgenomen dat klinische ... niet aannemelijk gemaakt dat hij niet beschikt over financiële middelen en ook geen sociaal netwerk heeft om hem financieel bij te staan. Er is ...

 • Van kracht Wetboek van Strafrecht
 • Cassatie van Hoge Raad, 22 maart 2011

  OM-cassatie. Medeplichtigheid, art. 48 Sr. 1. Voorafgaande beschouwing HR. 2. Bewezenverklaarde te kwalificeren als strafbaar feit? Ad 1. In art. 48 Sr worden twee vormen van medeplichtigheid omschreven: de voorafgaande en de gelijktijdige medeplichtigheid. Bij toepassing van deze bepaling kan de vraag rijzen of beide vormen van medeplichtigheid strikt kunnen of moeten worden afgebakend ten...

  ...2°. zij die opzettelijk gelegenheid, middelen of inlichtingen verschaffen tot het plegen van het misdrijf.". Art. 49, ...294 Sr strafbaar gestelde behulpzaamheid bij zelfdoding is in HR 22 maart 2005, LJN AR8225, NJ 2007/438 beslist dat daaronder ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, 14 augustus 2012

  Verdachte heeft samen met zijn medeverdachte gedurende drie en een half jaar zonder handelsvergunning bedrijfsmatig gehandeld in slaap- en kalmeringsmiddelen en de verdiensten hieruit witgewassen. Tevens heeft verdachte de Wet wapen en munitie overtreden. Het belang van handhaving van het verbod op de illegale handel in geneesmiddelen behoeft nauwelijks nadere beargumentering. Verdachte gaat met...

  ...Tijdens een onderzoek naar een zelfdoding in februari 2008 is naar voren gekomen dat de overledene M.V. (de ... terug naar zijn woning.45 Getuige [C.] heeft verklaard dat hij de middelen van Jan kocht in de [straat] in Den Haag en dat hij dan contant betaalde. ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 9 november 2004

  1. Beoordeling van beroep van arts op noodtoestand na actief levensbeëindigend handelen bij een patiënte met een zeer korte levensverwachting, die daartoe geen verzoek heeft kenbaar gemaakt, doch die tevoren op een daartoe strekkende vraag van de arts had te kennen gegeven te kiezen voor het leven en die nadien niet meer in staat was haar wil te uiten. Het gaat hier niet om euthanasie of hulp bij

  ... was de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Wet van 12 april 2001, Stb. 2001, 194) nog niet van toepassing. In die ... effect van de in het kader van de palliatieve zorg gebruikte middelen wil verder ook niet zeggen dat verdachte hen niet had moeten informeren ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Groningen, 10 april 2003

  ..., althans alleen, opzettelijk behulpzaam is geweest en/of de middelen heeft verschaft, terwijl die zelfmoord is gevolgd, hebbende hij, ...In het Nederlands Wetboek van Strafrecht is zelfdoding immers niet strafbaar gesteld. De rechtbank is gezien dit eigensoortige ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Zutphen, 27 juli 2011

  Verzoek tot schadevergoeding gericht tegen de staat en de (forensisch psychiatrische) stichting waar betrokkene opgenomen is geweest. 1. Het verzoek tegen de staat. Volgens betrokkene had de officier van justitie nader onderzoek moeten verrichten aan de hand van de overgelegde geneeskundige verklaring en maakt het oordeel van de rechtbank om de inbewaringstelling niet te verlengen dat bij opname...

  ... op het als onmiddellijk dreigend gevaar opgegeven risico van zelfdoding, terwijl de in artikel 27 Wet Bopz opgenomen termijn de officier van ... ter terechtzitting toegelicht dat zij in geval van ernstig middelen misbruik geen enkel risico neemt. Omdat de opname tot gevolg heeft dat per ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Assen, 12 december 2006

  Hoewel verdachte door zijn passieve houding uiterst laakbaar gedrag heeft vertoond, is er naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende bewijs dat verdachte opzettelijk behulpzaam is geweest bij de zelfdoding.

  ... vordert zij vernietiging van de in beslaggenomen verdovende middelen en medicijnen. TENLASTELEGGING. De verdachte is ingevolge de ter ...ingenomen, alleen gelaten,. terwijl die zelfdoding is gevolgd;. 2. hij in of omstreeks de periode van 18 juli 2006 tot en met ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Haarlem, 16 februari 2005

  Eiseres woont samen met haar partner (samenlevingsovk opgemaakt). In juni 2003 verlaat zij de gezamelijke woning wegens huiselijk geweld en gaat naar kennissen in gemeente B., later naar een Blijf-van-mijn-lijf-huis in gemeente C.. Zij laat zich inschrijven in de gemeente gemeente B. resp. gemeente C., omdat zij anders niet in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering. Zij heeft geen contact...

  ...Op 30 oktober 2003 is [A.] door zelfdoding overleden. Vervolgens heeft eiseres op 8 december 2003 een Anw-uitkering ... [gemeente C.], had enkel te maken met het feit dat zij geen eigen middelen van bestaan had en een gemeente alleen een bijstandsuitkering verstrekt ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 6 december 2001

  ...(geboren op ..) behulpzaam is geweest bij zelfmoord en die B. de middelen daartoe heeft verschaft door toen en daar aan die E. B. op diens ... van levensbeëindiging op verzoek, het verlenen van hulp bij zelfdoding of de actieve levensbeëindiging zonder uitdrukkelijk verzoek, op 22 april ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 10 juli 2009

  Familierecht. Ontzetting omgang vader met zijn minderjarig kind (art. 1:377a lid 3 BW) (81 RO).

  ...3. Beoordeling van de middelen. De in de middelen aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. ...1.1.2. Nadat de vader in maart 2003 een poging tot zelfdoding had gedaan, zijn de vader en de moeder met de zoon gescheiden gaan leven. ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 22 november 2011

  Falende bewijsklachten ‘medeplegen’ moord en wegmaken sporen van dat misdrijf.

  ...E.R. Weening, advocaat te Rotterdam, bij schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt ... bewijsmiddelen blijkt immers dat het slachtoffer niet door zelfdoding om het leven is gekomen. Ik wijs in het bijzonder op bewijsmiddel 5, ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Arnhem, 28 september 2004

  12 jaar gevangenisstraf voor moord op schrijver

  ... genomen besluit, deze [slachtoffer] een hoeveelheid (slaap)middelen, onder meer bevattende nitrazepam, heeft toegediend en/of (vervolgens) een ...Dat er sprake is geweest van zelfdoding zou met name moeten blijken uit een in het Engels gestelde afscheidsbrief ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 22 maart 2011

  HR: art. 81 RO.

  ...J. Boksem, advocaat te Leeuwarden, bij schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt ...(08.32 uur), "dodelijke bijwerking slaaptabletten" (08.44 uur), "zelfdoding" (08.46 uur). [voetnoot 18] Verdachte heeft verklaard dat alleen zijzelf ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Rotterdam, 12 januari 2011

  Koopovereenkomst woning. Eén van twee kopers pleegt kort voor leveringsdatum zelfmoord. Psychiatrisch verleden kopers. Vordering jegens achterblijvende koper en jegens erfgenamen. Beroep op geestelijke stoornis achterblijvende koper afgewezen. Gerechtvaardigd vertrouwen verkopers prevaleert. Overmacht: nakoming ernstig gevaar voor gezondheid? Naar verkeersopvattingen voor risico van koper:...

  ...Dat [gedaagde sub 1] zelf geen financiële middelen had, zegt niets over het ontbreken van haar wil om de overeenkomst aan te ... [X] te gaan bewonen terwijl dat plan is gedwarsboomd door diens zelfdoding. De rechtbank begrijpt dit betoog aldus dat [gedaagde sub 1] zich door ...

 • Voorlopige voorziening+bodemzaak van Rechtbank 's-Gravenhage, President, 31 juli 2009

  COA / opvang / beroep zeer bijzondere omstandigheden / in beroep overgelegde medische verklaring / 83 Vw / 6:13 Awb In geschil is of eiser op grond van zeer bijzondere feiten en omstandigheden in aanmerking komt voor opvang, waartoe eiser in beroep een medische verklaring van zijn behandelaars overlegt. Nu deze verklaring op verzoek van eiser is opgesteld, kan deze ingevolge vaste...

  ... een eerdere opname of een medisch gedocumenteerde poging tot zelfdoding, bij het uitblijven van de behandeling niet te verwachten. Eiser kan ... en vierde lid van deze regeling, die niet beschikt over voldoende middelen om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien, als bedoeld in ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 26 juli 2011

  De vraag of zich de situatie voordoet als bedoeld in artikel 224 lid 2 sub d Rv.

  ... polis aangezien er sprake was van een bewuste en opzettelijke zelfdoding. Voorts heeft ING Schadeverzekering een incidentele vordering ex art. 224 ... een bedrag van € 7.500,-- aangezien zij daarvoor onvoldoende middelen heeft. [X.] heeft dit in haar gedingstukken niet door middel van enig ...