zelfdoding middelen

93 resultaten voor zelfdoding middelen

 • Beoordeling vLex
 • Raadkamer van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, March 06, 2001

  ...mr. M.E. Oosting,. wegens hulp bij zelfdoding. De feitelijke gang van zaken. Op 3 mei 1999 heeft klager zijn zuster ... met klagers zuster, ook direct rond het innemen van de fatale middelen. Tegen beklaagde is een strafrechtelijk onderzoek gestart op verdenking ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank 's-Hertogenbosch, June 30, 2006

  12 jaar gevangenisstraf voor onder meer doodslag en begraven en verbergen van het lijk. Geen sprake van zelfmoord, zoals door verdachte is aangevoerd.

  ... van het slachtoffer (door verdachte of een derde) als van zelfdoding door het over het hoofd trekken en vervolgens met de hand aantrekken van ... het feit dat bij toxicologisch onderzoek geen bewustzijn dempende middelen in relevante hoeveelheden zijn aangetroffen bij [slachtoffer]. De ...

 • Cassatie van Hoge Raad, January 12, 2010

  Verweer: onrechtmatig verkregen bewijs door het “strotten” van verdachte. HR: Het Hof heeft als zijn oordeel tot uitdrukking gebracht dat de opsporingsambtenaar de aan hem o.g.v. art. 9.3 Opw toekomende bevoegdheid verdachte heeft verzocht de bolletjes uit te spugen en uit te leveren en dat i.c. geen sprake was van een onderzoek aan het lichaam i.d.z.v. art. 56 Sv. Dat oordeel is onjuist noch...

  ...T.N. van Riel, advocaat te Amsterdam, bij schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt ... dat de politie mag ingrijpen als een burger een poging tot zelfdoding doet en dat zij daartoe gepast geweld mag gebruiken, waarbij ik in het ...

 • Cassatie van Hoge Raad, October 30, 2007

  Verdachte is veroordeeld voor moord op zijn echtgenoot - een sciencefictionschrijver met pseudoniem Paul Harland - met wie hij een 'meester-slaaf-verhouding' had. Het stoffelijk overschot van het slachtoffer is - met een plastic zak vastgebonden om zijn hoofd - gevonden in de woning van het verdachte en het s.o. terwijl in het bloed van het s.o. een aanzienlijke concentratie van een slaapmiddel...

  ...G. Spong, advocaat te Amsterdam, bij schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt ... 2003 wordt bij de politie melding gemaakt van een mogelijke zelfdoding in een woning te [woonplaats]. Ter plaatse wordt door de politie in diens ...

 • Cassatie van Hoge Raad, June 18, 2010

  BOPZ. Voorlopige machtiging tot opname in een psychiatrisch ziekenhuis; niet-toepasselijkheid art. 6 lid 1 BOPZ. (81 RO)

  ...3. Beoordeling van de middelen. De in de middelen aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden. ... is als verweer aangevoerd dat het gevreesde gevaar (te weten zelfdoding of zelfverminking, bij een diagnose van schizofrenie) kan worden afgewend ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem, April 13, 2010

  Partneralimentatie in convenant met niet-wijzigingsbeding; dwaling; uitlegconvenant; limitering alimentatie oud geval. Art 1:159 lid 3 BW, Overgangswet bij art. 1:157 BW

  ...In 2001 overleed de oudste zoon van partijen plotseling door zelfdoding. Dit heeft de vrouw in psychisch opzicht een enorme klap gegeven die tot ... heeft aangepast aan de haar ter beschikking staande middelen en aldus voor de vrouw al geruime tijd een zekere mate van financiële ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Haarlem, October 30, 2000

  ... de melding door verdachte van de door hem gegeven hulp bij zelfdoding, april 1998, en de datum waarop hij heeft vernomen dat er tegen hem een ...- Opzettelijk een ander bij zelfmoord behulpzaam zijn en daartoe middelen verschaffen, terwijl de zelfmoord volgt. 4. De strafbaarheid van het feit. ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Amsterdam, July 25, 2007

  artikelen 38, 301 en 304 van het Wetboek van Strafrecht. Het bewezenverklaarde levert op poging tot moord; poging tot zware mishandeling; mishandeling gepleegd met voorbedachten rade, terwijl de schuldige het misdrijf begaat tegen zijn kind; iemand tot wiens onderhoud hij krachtens wet verplicht is, in een hulpeloze toestand brengen.

  .../fragmenten van bestanden, betrekking hebbende op het gegeven "zelfdoding", waaronder zoekslagen binnen de zoekmachine "Google". 2. Een geschrift, ... met antisociale trekken en afhankelijkheid van diverse middelen. De rechtbank kan zich met deze conclusies verenigen en neemt deze over en ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Arnhem, July 15, 2003

  Rechtbank oordeelt vrouw schuldig aan doodslag en legt een gevangenisstraf op van vijf jaren en TBS. Zij heeft de nabestaanden van het slachtoffer veel leed aangedaan en de rechtsorde is geschokt.

  ..., is gegrond op de feiten en omstandigheden die in de bewijs-middelen zijn vervat. De bewijsmiddelen zullen worden uitgewerkt in die gevallen ... hebben laten varen, omdat zij vond dat zij haar familie haar zelfdoding niet kon aandoen. Uit een en ander blijkt dat verdachte zich terdege ...

 • Besluit van 16 augustus 2003, houdende vaststelling van tarieven voor vergoedingen als bedoeld in de artikelen 3, 4, 6, 7, 17 en 18 van de Wet tarieven in strafzaken (Besluit tarieven in strafzaken 2003)

  ... een melding van een geval van euthanasie of hulpverlening bij zelfdoding door een gemeentelijke lijkschouwer, € 127,06. 2. Voor het verrichten ...De kosten daarvan worden gedekt met de middelen die verkregen zijn bij het amendement Dittrich c.s. (Kamerstukken II ...

 • Raadkamer van Rechtbank 's-Hertogenbosch, April 19, 2002

  ... als zodanig en als werkgever en verschaffer van inlichtingen en middelen aan [klager 1] zelf als verdachte aangemerkt kunnen worden. Een en ander ... legalisering van de vrijwillige euthanasie en van hulp bij zelfdoding. Gebleken is dat in haar contacten met cliënten de werkzaamheden van ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Arnhem, December 31, 2008

  De rechtbank Arnhem heeft een 46-jarige vrouw veroordeeld wegens moord op haar 14-jarige dochter. De rechtbank gaat ervan uit dat de vrouw zichzelf en haar dochter van het leven wilde beroven door toediening van medicijnen en het opendraaien van een fles propaan- of butaangas in haar afgesloten woning. De officier van justitie had vier jaar gevangenisstraf en terbeschikkingstelling met bevel tot...

  ... causale verband tussen het toedienen of beschikbaar stellen van middelen door verdachte aan het slachtoffer en de dood van het slachtoffer niet ...' (08.32 uur), dodelijke bijwerking slaaptabletten (08.44 uur), zelfdoding (08.46 uur). Uit de absentielijst van de school van [slachtoffer] blijkt ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem, March 07, 2006

  Uitspraak in de strafzaak over de moord op een Tielse schrijver. Het hof heeft in het arrest een groot aantal feiten en omstandigheden besproken op grond waarvan het tot het oordeel is gekomen dat er sprake is geweest van moord, en niet van zelfmoord of van een zelfmoord die moest lijken op een moord, zoals geopperd door de verdediging. Veroordeling tot twaalf jaar gevangenisstraf.

  ... genomen besluit, deze [slachtoffer] een hoeveelheid (slaap)middelen, onder meer bevattende nitrazepam, heeft toegediend en/of (vervolgens) een ... 2003 wordt bij de politie melding gemaakt van een mogelijke zelfdoding in een woning te Tiel. Ter plaatse wordt door de politie in diens ...

 • Cassatie van Hoge Raad, February 20, 2007

  Het hof heeft verdachtes verklaring kennelijk niet opgevat als een beroep op psychische overmacht. Dat is niet onbegrijpelijk in aanmerking genomen dat verdachte ter terechtzitting in appel werd bijgestaan door een raadsman die, naar blijkt uit het zittings-pv en de daaraan gehechte pleitnotities, geen uitdrukkelijk beroep heeft gedaan op psychische overmacht (HR NJ 2006, 85). I.c. bestond...

  ...G. Spong, advocaat te Amsterdam, bij schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt ..., doet verdachte in diens bijzijn een halfslachtige poging tot zelfdoding. Aangezien dat geen enkele indruk maakt, bergt verdachte uit frustratie ...

 • Cassatie van Hoge Raad, June 27, 2000

  ...G. Spong, advocaat te 's-Gravenhage, bij schriftuur middelen van cassatie voorgesteld. De schriftuur is aan dit arrest gehecht en maakt ... poging tot verzoening zou slagen, verdachtes motief voor zelfdoding zou zijn vervallen. Als gevolg van zo een verzoening zou verdachtes vrouw ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Groningen, May 10, 2001

  .../of hebbende verdachte toen en daar die [slachtoffer] opzettelijk middelen daartoe verschaft, door toen en daar opzettelijk. - met die [slachtoffer] ...Met name met betrekking tot de gepleegde hulp bij zelfdoding heeft verdachte een grens overschreden waarvoor hij kennelijk tot dan toe ...

 • Van kracht Gezondheidswet
 • Van kracht Algemene wet bestuursrecht