Zuivering

820 resultaten voor Zuivering

 • Beoordeling vLex
 • Van kracht Wijzigingswet Wet verontreiniging oppervlaktewateren (zuivering van stedelijk afvalwater [...] aan waterschapsbesturen tot vergunningverlening)
 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Midden-Nederland, 27 maart 2013

  Overeenkomst op grond waarvan eiser recht heeft op kortingen op de prijs voor overnachtingen in hotels. Door het niet ter beschikking stellen van het welkomstgeschenk is gedaagde toerekenbaar tekort geschoten. Omzettingsverklaring, vervangende schadevergoeding, geen zuivering verzuim meer mogelijk.

  ...Omzetting brengt mee dat de oorspronkelijke verbintenis teniet gaat en het verzuim eindigt, zodat zuivering" niet meer mogelijk is. Het beroep van HGI op zuivering slaagt dan ook niet. De vraag of [eiser] de brief van 30 november 2012 heeft ontvangen, hoeft \xE2"...

 • Wet van 30 januari 2002, houdende wijziging van enige bepalingen van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren in verband met de zuivering van stedelijk afvalwater en toekenning bevoegdheid aan waterschapsbesturen tot vergunningverlening
 • Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem, 24 mei 2011

  Voorkeursrecht in huurovereenkomst. Bewijsopdracht. Geen toerekening schijn volmachtverlening ter zake van afzien van voorkeursrecht. Nakoming blijvend onmogelijk. Geen zuivering verzuim. Matiging boete

  ... een verklaring voor recht dat Hema blijvend in schuldeisersverzuim verkeert ten aanzien van de verplichting het aanbod van Breevast tot zuivering van het verzuim te aanvaarden, alsmede dat Breevast bevrijd is van de verplichting om te voldoen aan artikel 9.4 van de huurovereenkomsten. Breevast ...

 • Van kracht Waterwet
 • Eerste aanleg - meervoudig van Gerechtshof Leeuwarden, 11 maart 2010

  Tussen partijen is in geschil of: 1. de heffingsambtenaar bij het vaststellen van de aanslag in strijd heeft gehandeld met het zorgvuldigheidsbeginsel en/of het motiveringsbeginsel van artikel 3:2 respectievelijk artikel 3:46 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb); 2. belanghebbende in het onderhavige jaar bij het bepalen van de door hem aangegeven vervuilingswaarde van het geloosde...

  ...De rechtsvoorganger (in de functie van waterkwaliteits-beheerder) van het waterschap Noorderzijlvest, de (directeur van de) dienst Zuiveringsbeheer van de provincie Groningen, heeft met dagtekening 6 december 1999 ten name van belanghebbende een meetbeschikking vastgesteld. In deze ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, 5 juli 2011

  Vordering van stichting ordening bedrijfstak op grond van boetebeding in cao. Zuivering tijdelijk verzuim door werkgever. Geen nakoming van zowel boetebeding als van verbintenis waaraan boetebeding is verbonden. Onvoldoende gesteld inzake volharden in niet naleven van cao.

 • Besluit van 16 mei 2002, houdende vaststelling, van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 30 januari 2002, houdende wijziging van enige bepalingen van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren in verband met de zuivering van stedelijk afvalwater en toekenning bevoegdheid aan waterschapsbesturen tot vergunningverlening (Stb. 102)
 • Cassatie van Hoge Raad, 10 juni 2011

  Parate executie. Onderhandse verkoop door hypotheekhoudende bank onder ontbindende voorwaarde van toestemming van de voorzieningenrechter. Tussentijdse zuivering van het tot de executie aanleiding gevende verzuim door de rechthebbende op het verbonden goed. Maatstaf van art. 6:23 lid 2 BW. Bij beantwoording vraag of een voorwaarde ingevolge art. 6:23 lid 2 als niet vervuld heeft te gelden, dienen

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Middelburg, 18 december 2012

  Rioolheffing. De rechtbank oordeelt dat belanghebbende met de aankoop van zijn woning door natrekking eigenaar is geworden van de op de grond bij de woning aanwezige IBA (individueel behandelingssysteem afvalwater), omdat er geen zakelijk recht van opstal is gevestigd op de grond. De door de gemeente met de vorige eigenaar van de woning gesloten opstalovereenkomst kan belanghebbende niet binden....

  ...(…). b. gemeentelijke riolering: een voorziening of combinatie van voorzieningen voor inzameling, verwerking, zuivering of transport van afvalwater, hemelwater of grondwater, in eigendom, in beheer of in onderhoud van de gemeente;. (…)”. 2.4. Artikel 3 van de ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Arnhem, 27 april 2005

  De rechtbank heeft in haar tussenvonnis van 3 maart 2004 Rivierenland opgedragen te bewijzen dat de door Groen Recycling ter zuivering aangeleverde hoeveelheid water overeenkomt met de hoeveelheid die op de acceptatieformulieren is vermeld en dat het totale aantal vervuilingseenheden in het aangeleverde water 600 bedraagt. In dit vonnis beoordeelt zij de bewijslevering.

  ...21 CvA). De rechtbank heeft in haar tussenvonnis van 3 maart 2004 Rivierenland opgedragen te bewijzen dat de door Groen Recycling ter zuivering aangeleverde hoeveelheid water overeenkomt met de hoeveelheid die op de acceptatieformulieren is vermeld en dat het totale aantal vervuilingseenheden ...

 • Kort geding van Rechtbank 's-Gravenhage, 21 september 2012

  Huurachterstand winkelpand. Gedaagde dient het pand te ontruimen. Hoewel gedaagde niet (tijdig) aanwezig is geweest ter zitting van 19 september 2012, wordt dit vonnis als een vonnis op tegenspraak beschouwd. Gedaagde heeft immers met zijn bericht van 23 augustus 2012 het eerder verleende verstek gezuiverd. Daarmee is hij in dit geding verschenen. Gelet daarop kan in een later stadium niet alsnog

  ... stadium niet alsnog verstek tegen hem worden verleend, zodat het schriftelijke verzoek van gedaagde van 19 september 2012 om opnieuw tot zuivering van verstek over te gaan, geen effect sorteert. 4.2. De vorderingen komen de voorzieningenrechter noch onrechtmatig noch ongegrond voor en worden ...

 • Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, 26 januari 2011

  Accijns. Boete. Naheffingsaanslag is terecht opgelegd aangezien de uitslag van accijnsgoederen plaatsvond vanuit een AGP naar B die geen houder meer was van een belastingentrepot. Niet wordt voldaan aan art. 2, derde lid, aanhef en onderdeel b, WA. De rechtbank heeft terecht geoordeeld dat, nu vaststaat dat B op het tijdstip waarop de goederen de AGP verlieten geen houder meer was van een...

  ...2.9. Bij een op 1 februari 2007 bij eiseres ingestelde deelcontrole is geconstateerd dat het AGD niet is gezuiverd en dat eiseres de niet-zuivering tijdig heeft gemeld. Naar aanleiding hiervan heeft verweerder de naheffingsaanslag en de verzuimboete opgelegd. De verzuimboete is opgelegd op grond ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Gerechtshof Amsterdam, Douanekamer, 31 oktober 2006

  Ten aanzien van ontstane belasting- en douaneschuld kan belanghebbende niet worden aangemerkt als douaneschuldenaar omdat niet is komen vast te staan dat hij de goederen zelf heeft onttrokken dan wel heeft deelgenomen aan de onttrekking aan het douanetoezicht. Evenmin is komen vast te staan dat hij de niet-zuivering van het in het geding zijnde document heeft veroorzaakt. Het beroep is derhalve...

  ...verzegeling geplaatst. Ook worden de zuiveringen niet genummerd. Ook de op de voorzijde van de documenten geplaatste stempels van onze douanekantoren Basel/Weil-Autobahn zijn vals. Verder is het ook ...

 • Kort geding van Rechtbank Arnhem, Voorzieningenrechter, 26 maart 2009

  Executiegeschil. Gelet op de omstandigheden was het zuiveren van verstek in strijd met de goede procesorde, zodat de kantonrechter op juiste gronden zuivering van het verstek niet heeft toegestaan en verstekvonnis heeft gewezen. Vonnis kantonrechter berust dus niet op kennelijke juridische misslag. Geen misbruik van executiebevoegdheid door tenuitvoerlegging van dat vonnis.

  ... dat het vonnis van de kantonrechter berust op een kennelijke juridische misslag, omdat de kantonrechter op grond van een belangenafweging zuivering van het verstek heeft afgewezen. Velocitas stelt dat er voor de kantonrechter geen ruimte was voor een belangenafweging bij het zuiveren van het ...

 • Uitspraak Nº BK-13_1789 13_1790 13_1791. Gerechtshof Den Haag, 2015-05-13

  ...Het betreft een perceel grond met daarop gebouwen en werken ten behoeve van de zuivering van afvalwater. [belanghebbende] heeft de zaak in zijn geheel, met inbegrip van de thans nog onbebouwde gedeelten, in gebruik gegeven aan Delfluent. ...

 • Kort geding van Rechtbank Amsterdam, 13 januari 2009

  In een eerder kort geding heeft de voorzieningenrechter vastgesteld dat tussen partijen een koopovereenkomst is gesloten. Koper wilde afnemen, verkoper wilde niet leveren. Op een gegeven moment heeft koper haar vordering ingetrokken. Vervolgens wilde verkoper juist wel nakomen. Onder de gegeven omstandigheden komt de bevoegdheid tot zuivering van verzuim echter op grond van redelijkheid en...

 • Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam, Douanekamer, 12 juni 2007

  In verband met de niet-zuivering van een aantal aangiften zijn aan belanghebbende 14 uitnodigingen tot betaling (UTB) uitgereikt. Op elf hiervan waren landbouwheffingen van toepassing. Belanghebbende tekende bezwaar aan tegen de UTB's, deze bezwaren werden door de inspecteur afgewezen. Belanghebbende deed een verzoek tot herziening van de uitspraak op bezwaar. De inspecteur verklaarde het verzoek

  ...In verband hier mee zijn door het kantoor van vertrek op 4 oktober 1995 kennisgevingen van niet-zuivering verzonden. De tekst van de kennisgevingen luidt, voorzover van belang, als volgt:. "Betreft. Kennisgeving o.g.v. art. 379 Toepassingsverordening CDW. ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Arnhem, 3 maart 2004

  Groen Recycling heeft bluswater ter zuivering aangeboden aan Rivierenland. In geschil is of en zo ja in hoeverre Groen Recycling daarvoor dient te betalen aan Rivierenland.

  ...Met "Rivierenland" worden tevens de rechtsvoorgangsters van Het Waterschap Rivierenland, te weten het Zuiveringschap Rivierenland en het Waterschap Vier Stromen Gebied aangeduid. Het verloop van de procedure. Voor het verloop van de procedure tot het tussenvonnis ...

 • Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Rotterdam, 21 maart 2007

  Opdracht tot verzorgen aangiften documentair douanevervoer. Opdrachtgever is op grond van artikel 7:406 lid 2 BW aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de niet- zuivering van T1-documenten, nu opdracht is beperkt tot opmaken van vier T1-documenten tegen geringe vergoeding. Rechtbank bevoegd (artikel 1021 BW vereist dat overeenkomst tot arbitrage met een geschrift wordt bewezen); Fenex-voorw

  ...3.1. Pompa maakt aanspraak op betaling van € 5.434,94, zijnde het - onder 2.4 bedoelde - door Pompa ten gevolge van de niet-zuivering van T1-documenten 45 en 48 aan de Belastingdienst voldane bedrag, dat na bezwaar door de Belastingdienst/Douane niet aan Pompa is gerestitueerd. Dit ...

 • Cassatie van Hoge Raad, 14 november 2008

  Conclusie PG "Bouwterrein" in de zin van art. 11, lid 4, Wet OB; voor- en nasloopse bewerkingen met het oog op bebouwing Hoewel deze zaak gaat over de heffing van overdrachtsbelasting, betreft zij - evenals de zaak met nr. 42 860 waarin ik heden eveneens concludeer - de vraag of zich een van overdrachtsbelasting (maar niet van omzetbelasting) vrijgestelde levering van een "bouw

  ... van het perceel als bouwterrein doen steunen op de activiteiten die - na de sloop - aan de onbebouwde grond zijn verricht, zoals de zuivering van de grond en de egalisatie van de grond. Het Hof heeft aannemelijk geacht dat die activiteiten hebben plaatsgehad met het oog op de bebouwing van ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Gerechtshof Amsterdam, Douanekamer, 12 juni 2007

  Belanghebbende, douane-expediteur, heeft in 1995 verschillende aangiften gedaan voor bevroren zweveriken in opdracht van een bedrijf uit Engeland. De inspecteur reikt na kennisgevingen van niet-zuivering te hebben gedaan uitnodigingen tot betaling uit. Voor een uitgebreid overzicht van de feiten: zie 2.1. van de uitspraak. Uiteindelijk zijn nog 11 zaken in geding (4 voor de douanerechten en...

  ...motivering uitnodigingen tot betaling. De uitnodigingen tot betaling vermelden dat de bedragen zijn verschuldigd wegens 'niet- zuivering'. Volgens u is dit een ondeugdelijke motivering die moet leiden tot vernietiging van de uitnodigingen tot betaling. Uw mening deel ik niet. Voordat u ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Gerechtshof Amsterdam, Douanekamer, 18 januari 2005

  Belanghebbende heeft voor het vervoer van goederen vanuit haar ruimte voor tijdelijke opslag op Schiphol naar haar 300 meter verderop gelegen entrepot, 1170 colli goederen onder de regeling extern communautair douanevervoer gebracht. Bij het afbreken van de pallets heeft belanghebbende een tekort van 23 colli geconstateerd en daarvan melding gedaan aan de douane. De inspecteur heeft ter zake de...

  ...2.4. Op 30 maart 2001 heeft de Douanepost Zuivering belanghebbende een zogeheten kennisgeving van niet-zuivering gezonden. In deze kennisgeving is, voor zover hier van belang, het volgende vermeld:. ...

 • Hoger beroep kort geding van Gerechtshof Amsterdam, 15 september 2005

  Het niet-naleven van de voorschriften brengt niet zonder meer mee dat ondershandse verkoop niet geldt als het uitoefenen van rechten door de hypotheekhouder (behoudens dat geen zuivering en rangregeling kan volgen). Toestemming van de hypotheekgever is wel vereist. Curator dient mede gezien publieke functie mee te werken aan juridische levering.

  ... zonder meer meebrengt dat een ondershandse verkoop niet geldt als het uitoefenen van rechten door de hypotheekhouder (behoudens dat geen zuivering en rangregeling kan volgen), falen deze grieven. Het hof verenigt zich met het oordeel van de voorzieningenrechter dienaangaande. Daarbij ware met ...

 • Eerste aanleg - meervoudig van Gerechtshof Amsterdam, Douanekamer, 7 november 2000

  In casu staat vast dat het vervoer, met betrekking waartoe het onderhavige document T1 is geldig gemaakt, is aangevangen in Nederland en in België is geëindigd. Op grond van artikel 3 van de Verordening (EEG) nr. 222/77 is in dat geval ten aanzien van de zuivering van dit document de nationale regeling van artikel 54 AWDA, zoals deze in 1990 gold, van toepassing. Deze wettelijke bepaling dwingt...

  ...Niet bekend is op welk tijdstip dit is geconstateerd. Op 31 januari 1991 is een mededeling van niet-zuivering uitgegaan. Op 21 oktober 1991 is door de ambtenaren van het kantoor van vertrek een verzoek tot nasporing gedaan aan het kantoor van bestemming. ...