Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Leeuwarden, 18 maart 2010

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:18 maart 2010
Uitgevende instantie::Rechtbank Leeuwarden
SAMENVATTING

Dwangsom wegens het gebruik van vakantiehuisjes voor de huisvesting van buitenlandse werknemers of stagiaires. De rechtbank is met het college van oordeel dat de huisvesting van buitenlandse werknemers of stagiaires naar zijn aard niet kan worden aangemerkt als "recreatief verblijf". De rechtbank overweegt dat het doel van de komst van de werknemers of stagiaires naar het bungalowpark niet is... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

RECHTBANK LEEUWARDEN

Sector bestuursrecht

procedurenummer: AWB 09/1433

uitspraak van de enkelvoudige kamer van 18 maart 2010 als bedoeld in afdeling 8.2.6 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)

in het geding tussen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vabeog Amersfoort bv, gevestigd te Amersfoort, eiseres (hierna: Vabeog),

gemachtigde: mr. J. Witvoet, advocaat te Utrecht,

en

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lemsterland,

verweerder (hierna: het college),

gemachtigden: S. Poepjes en A. Daan, beiden werkzaam bij de gemeente Lemsterland.

Procesverloop

Bij brief van 28 mei 2009 heeft het college Vabeog mededeling gedaan van zijn besluit op bezwaar betreffende het opleggen van een last onder dwangsom.

Tegen dit besluit heeft Vabeog beroep ingesteld.

De zaak is behandeld ter zitting van de rechtbank, gehouden op 18 januari 2010. Namens Vabeog en het college zijn hun voornoemde gemachtigden verschenen.

Motivering

Feiten

1.1 Vabeog is eigenaar van een aantal zomerhuisjes (bungalows en appartementen) op het bungalowpark Iselmar, plaatselijk bekend Plattedijk 39 te Lemmer. Het betreft de bungalows 51 tot en met 78 en 83 tot en met 106 en de appartementen A, D, E en F.

1.2 Naar aanleiding van klachten over overlast veroorzaakt door (buitenlandse) werknemers die zijn gehuisvest in zomerhuisjes op het bungalowpark Iselmar is onderzoek gedaan naar de situatie op het bungalowpark. In dat kader heeft een toezichthouder van de gemeente Lemsterland onder meer op 10 maart 2009 een controlebezoek gebracht aan het bungalowpark. Tijdens dit bezoek heeft hij geconstateerd dat een aantal van de bij Vabeog in eigendom zijnde bungalows worden bewoond door personen met de Poolse nationaliteit en dat al deze personen via de Coöperatieve Vereniging Agrarische Bedrijfsverzorging UA (hierna: [X]) werkzaam zijn in de provincie Flevoland.

1.3 Bij besluit van 16 maart 2009 heeft het college Vabeog onder oplegging van een dwangsom gelast het handelen in strijd met het bestemmingsplan binnen vier weken na verzending van het besluit te beëindigen door het staken en gestaakt houden van de verhuur of het gebruik van de zomerhuisjes ten behoeve van de huisvesting van arbeidsmigranten. De dwangsom is vastgesteld op € 50.000,00 per week, met een maximum van € 100.000,00.

1.4 Bij het bestreden besluit heeft het college het bezwaar van Vabeog tegen het besluit van 16 maart 2009 ongegrond verklaard en dit besluit in stand gelaten onder aanvulling van de motivering van de duur van de begunstigingstermijn.

Geschil

2.1 Vabeog stelt zich op het standpunt dat in bezwaar geen onpartijdige en onbevooroordeelde besluitvorming heeft plaatsgevonden, omdat aannemelijk is dat het advies waarop het bestreden besluit is gebaseerd niet op onpartijdige en onbevooroordeelde wijze tot stand is gekomen. Daarnaast stelt Vabeog zich op het standpunt dat geen sprake is van overtreding van het bestemmingsplan en het college dus niet bevoegd is handhavend op te treden. Daartoe heeft zij aangevoerd dat zij de zomerhuisjes niet verhuurt aan individuen maar aan in Nederland gevestigde partijen zoals [X] en [Y] en dat de zomerhuisjes overeenkomstig de bestemming worden gebruikt voor recreatief verblijf. Vabeog acht het onredelijk dat tegen haar wel handhavend is opgetreden en tegen [X] en [Y] niet. Bovendien is volgens Vabeog geen sprake van permanente bewoning of bedrijfsmatige activiteiten vanuit de zomerhuisjes. De klachten over overlast kunnen volgens Vabeog geen grondslag bieden voor het onderhavige handhavend optreden. Voorts stelt Vabeog zich op het standpunt dat het college onvoldoende rekening heeft gehouden met haar belangen en heeft gehandeld in strijd met het...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT