Voorlopige voorziening+bodemzaak van Rechtbank Roermond, 21 april 2010

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:21 april 2010
Uitgevende instantie::Rechtbank Roermond
SAMENVATTING

Aan werkgevers die bungalows hebben gehuurd voor huisvesting van buitenlandse werknemers zijn lasten onder dwangsom opgelegd. De eigenaars van de bungalows hebben een zelfstandig belang, voor zover het gaat om preventieve lasten. Hun belang kan in zoverre namelijk los gezien worden van de tussen eigenaars en werkgevers gesloten huurcontracten. De bungalows zijn krachtens het bestemmingsplan... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

=RECHTBANK ROERMOND

Sector bestuursrecht, meervoudige kamer

Procedurenummer: AWB 08 / 2032

Uitspraak van de rechtbank als bedoeld in artikel 8:70 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)

Inzake [eiser 1].,

[eiser 2].,

[eiser 3]. en

[eiser 4], eisers

tegen

het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Weert, verweerder.

 1. Procesverloop

  1.1. Bij besluit van 2 december 2008 heeft verweerder het bezwaar tegen een opgelegde last onder dwangsom ongegrond verklaard

  1.2. Tegen dit besluit is namens eisers beroep ingesteld.

  1.3. De door verweerder ingezonden stukken, nadere stukken en het verweerschrift zijn in afschrift aan de gemachtigde van eisers gezonden.

  1.4. Het beroep is behandeld ter zitting van 17 maart 2010, waar namens eisers is verschenen [naam], voorzitter van de [eiser 1]. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door mr. M.H. de Corti.

 2. Overwegingen

  2.1. [eiser 1] (verder [eiser 1]) is gelegen in het buitengebied van de gemeente Weert binnen het plangebied van het bestemmingsplan “Buitengebied 1998”. Ingevolge het plan heeft [eiser 1] de bestemming recreatieve doeleinden, bungalowpark.

  2.2. Uit een op verzoek van verweerder ingesteld onderzoek is naar voren gekomen dat een aantal bungalows op [eiser 1] wordt verhuurd aan werkgevers ten behoeve van de huisvesting van hun tijdelijke werknemers van voornamelijk Poolse afkomst, die in de omgeving van Weert werkzaam zijn.

  2.3. Bij brief van 13 mei 2008 heeft verweerder aan de in het onderzoek betrokken werkgevers, onder wie eisers sub 2, 3 en 4, het voornemen bekend gemaakt tot het opleggen van een last onder dwangsom wegens met het bestemmingsplan strijdig gebruik van de aan hen verhuurde bungalows.

  2.4. Naast de door verweerder aangeschreven werkgevers heeft ook eiser sub 1 een zienswijze over voormeld voornemen naar voren gebracht, stellende dat hij daarbij belanghebbende is. De ingediende zienswijzen hebben niet tot een ander inzicht van verweerder geleid. Bij primaire besluiten van 8 juli 2008 heeft verweerder aan elf werkgevers, waaronder eisers sub 2, 3 en 4, gelast om binnen vijf maanden het niet recreatieve gebruik bestaande uit het huisvesten van buitenlandse werknemers in recreatiebungalows op [eiser 1] te beëindigen en beëindigd te houden bij gebreke waarvan een dwangsom wordt verbeurd van EUR 250,00 per bungalow per dag met een maximum van EUR 20.000,00 per bungalow. Tevens is aan die werkgevers een preventieve last onder dwangsom opgelegd van EUR 250,00 per dag voor iedere bungalow op [eiser 1], niet zijnde de al door hen gehuurde bungalow, die gehuurd c.q. gebruikt zal worden voor de huisvesting van buitenlandse werknemers.

  2.5. Verweerder heeft tevens eiser sub 1 mededeling gedaan van de aan de werkgevers opgelegde lasten onder dwangsom. Daarbij is vermeld dat eiser sub 1 als belanghebbende tegen die besluiten bezwaar kan maken, hetgeen hij vervolgens heeft gedaan.

  2.6. Bij het thans bestreden besluit heeft verweerder de, onder meer namens eisers gemaakte, bezwaren tegen de primaire dwangsombesluiten, ongegrond verklaard en die besluiten in stand gelaten, met dien verstande dat de begunstigingstermijn is bepaald op zes weken na verzending van het thans bestreden besluit.

  2.7. In het kader van de op de rechtbank rustende verplichting om ambtshalve kwesties van openbare orde te beoordelen, is er aanleiding om allereerst de vraag te beantwoorden of verweerder terecht het bezwaar van eiser sub 1 ontvankelijk heeft geacht. Die vraag rijst in het bijzonder omdat de last is opgelegd aan de als overtreders beschouwde werkgevers die voor de huisvesting van werknemers een bungalow huurden, en niet aan de eigenaren van de bungalows. Dat roept de vraag...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT