Verzet van Gerechtshof 's-Gravenhage, June 16, 2010

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:2010/06/16
Uitgevende instantie::Gerechtshof 's-Gravenhage
SAMENVATTING

Het griffierecht is te laat betaald. Het Hof acht niet aannemelijk dat de kennisgeving van de aanbieding van de aangetekende nota niet door belanghebbende zou zijn ontvangen. Ook overigens komen uit het dossier geen omstandigheden naar voren op grond waarvan redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat belanghebbende in verzuim is geweest. Belanghebbende is terecht niet-ontvankelijk verklaard in ... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

GERECHTSHOF 's-GRAVENHAGE

Sector belasting

Nummer BK-09/00401

Uitspraak van de eerste meervoudige belastingkamer d.d. 16 juni 2010

op het verzet van mevrouw [belanghebbende] te [Z] tegen na te noemen uitspraak.

Uitspraak en verzet

1.1. Belanghebbende is in verzet gekomen tegen de uitspraak na vereenvoudigde behandeling van de tweede enkelvoudige belastingkamer van dit Hof van 16 oktober 2009 waarbij belanghebbende niet-ontvankelijk is verklaard omdat het in hoger beroep verschuldigde griffierecht niet is betaald.

1.2. Een mondelinge behandeling van het verzet heeft niet plaatsgehad. Belanghebbende heeft het Hof per fax op 19 mei 2010 bericht bij de mondelinge behandeling die was vastgesteld op 19 mei 2010 niet aanwezig te zullen zijn en heeft daarbij niet om uitstel van de mondelinge behandeling verzocht.

Standpunt belanghebbende

De gemachtigde van belanghebbende heeft aangevoerd geen kennisgeving van een aangetekend stuk met betrekking tot de nota griffierecht te hebben ontvangen en eerst kennis te hebben gekregen van de door het Hof verzonden nota nadat een afschrift daarvan bij brief van 3 september 2009 door de griffie van het Hof per gewone post aan hem is gezonden. Hij heeft laatstgenoemde brief ontvangen op 5 september 2009 en heeft daarna het griffierecht betaald op 17 september 2009.

Beoordeling van het verzet

3.1. De termijn voor betaling van het griffierecht bedraagt vier weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die van verzending van de nota griffierecht.

3.2. De bij aangetekend schrijven verzonden nota waarbij belanghebbende is gewezen op de verschuldigdheid van het griffierecht is ter post bezorgd op 28 juli 2009. De nota is verzonden aan [A] aan het adres [a-straat 1] te [0000 XX] [Z].

Belanghebbende heeft [A] als haar gemachtigde vermeld in het hoger beroepschrift.

3.3. Op 27 augustus 2009 is de enveloppe met de nota ongeopend ter griffie ontvangen. Het Hof leidt uit de door de griffier op de site van TNT Post ingewonnen informatie - die in het dossier is gevoegd - alsmede uit de aantekeningen van TNT Post op de enveloppe, af dat de enveloppe met de nota op 30 juli 2009 door de besteller van TNT Post is aangeboden op het vorenvermelde adres, dat hij op 30 juli 2009 geen gehoor heeft gekregen op dat adres, dat hij aldaar een kennisgeving van aanbieding heeft achtergelaten met de mededeling dat de enveloppe op het postkantoor [P] kon worden afgehaald en dat de enveloppe met de nota, nadat deze niet op dat...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT