Hoger beroep van Gerechtshof 's-Gravenhage, June 29, 2010

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:2010/06/29
Uitgevende instantie::Gerechtshof 's-Gravenhage
SAMENVATTING

Regeling fokverbod varkens 1997; relativiteit; het legaliteitsbeginsel beschermt (ook) de spermaleverancier. Verjaring.

 
GRATIS UITTREKSEL

GERECHTSHOF 's-GRAVENHAGE

Sector handel

Zaaknummer : 200.012.339/01

Rolnummer rechtbank : 282739 / HA ZA 07-651

Arrest van de eerste civiele kamer d.d. 29 juni 2010

inzake

de Staat der Nederlanden (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit),

zetelend te 's-Gravenhage,

appellant,

hierna te noemen: de Staat,

advocaat: mr. W. Heemskerk te 's-Gravenhage,

tegen

  1. Coöperatie Pigture Group U.A. (voorheen: Coöperatieve Varkens K.I. Limburg U.A.), hierna te noemen: Pigture,

  2. Varkens K.I. Nederland B.V. (voorheen: Varkens K.I. Noord-Brabant B.V.), hierna te noemen: Varkens K.I.,

  3. Topigs Nederland B.V., hierna te noemen: Topigs Nederland,

alle gevestigd te Vught,

geïntimeerden,

hierna tezamen te noemen: geïntimeerden,

procesadvocaat: mr. P.J.L.J. Duijsens te 's-Gravenhage.

Het geding

Bij dagvaarding van 8 augustus 2008 is de Staat in hoger beroep gekomen van het vonnis van 11 juni 2008, door de rechtbank 's-Gravenhage gewezen tussen partijen. Bij memorie van grieven, met producties, heeft hij zeven grieven tegen het vonnis aangevoerd. Bij memorie van antwoord, met producties, hebben geïntimeerden de grieven bestreden. De Staat heeft bij akte uitlating producties op de producties gereageerd. Op 20 mei 2010 hebben partijen hun zaak mondeling doen bepleiten, de Staat door mr. Heemskerk voornoemd en geïntimeerden door mr. A.M.H.C. Coppens, advocaat te Roermond, ieder aan de hand van aan het hof overgelegde pleitnotities. Vervolgens hebben partijen arrest gevraagd.

Beoordeling van het hoger beroep

1.1 Geen grieven zijn gericht tegen de weergave van de feiten onder 2. van het bestreden vonnis. Daarom gaat ook het hof van deze feiten uit. Met in achtneming daarvan gaat het in deze zaak om het volgende.

1.2 Pigture en Varkens K.I. exploiteren ieder een station voor kunstmatige inseminatie van varkens (hierna: K.I.-station). Zij zijn gespecialiseerd in het winnen van berensperma, het leveren van dit sperma aan varkenshouders en het verrichten van inseminatie bij varkens. Topigs Nederland levert beren aan de K.I.-stations. Voor iedere dosis sperma die van een door haar geleverde beer afkomstig is, ontvangt zij van het K.I.-station een heffingsbedrag.

1.3 In februari 1997 is in Noord-Brabant klassieke varkenspest uitgebroken die zich uitbreidde tot een epidemie. Deze epidemie werd bestreden met een transportverbod en het ruimen van grote aantallen varkens. Bovendien heeft de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij op 2 juni 1997 voor een beperkt gebied een fokverbod uitgevaardigd met de Regeling fokverbod varkens I (Stcrt. 1997, 101). Op 12 juni 1997 is deze regeling gewijzigd (Stcrt. 1997, 110). Op 24 juni 1997 is het gebied waarvoor een fokverbod gold uitgebreid met de Regeling fokverbod varkens II (Stcrt. 1997, 118). Op 12 november 1997 zijn deze beide ministeriële regelingen ingetrokken (Strcrt. 1997, 218).

1.4 Bij uitspraken van 3 augustus 2001 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven de Regeling fokverbod varkens II onverbindend verklaard omdat de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren daarvoor geen grondslag bood (hierna: de CBb-uitspraken) (LJN: AB5295). Tussen partijen is niet in geschil dat daardoor ook de Regeling fokverbod varkens I als onverbindende regeling beschouwd moet worden.

1.5 De Staat is met de sector in overleg getreden naar aanleiding van ingediende claims tot schadevergoeding. Daaruit is een schaderegeling voortgekomen die niet op geïntimeerden van toepassing is.

2.1 In dit geding hebben geïntimeerden gevorderd: -1- een...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT