Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Arnhem, 22 september 2010

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:22 september 2010
Uitgevende instantie::Rechtbank Arnhem
SAMENVATTING

Art. 312 Sr. en art. 2 onder A Ow. De rechtbank veroordeelt een 19-jarige verdachte ter zake van diefstal met geweldpleging en een poging tot invoer van cocaïne tot een gevangenisstraf van 3 jaren en 6 maanden, met aftrek van voorarrest (medeverdachte LJN 7957 en LJN 7954). 1. Anders dan door de verdediging is betoogd, acht de rechtbank de verklaring van [getuige 1] bruikbaar voor het bewijs. De stelling van de raadsman van verdachte dat indien een getuige voorafgaand aan een verhoor door de rechter-commissaris niet... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

RECHTBANK ARNHEM

Sector strafrecht

Meervoudige kamer

Parketnummer : 05/901046-09

Data zittingen : 16 april 2010, 30 juni 2010 en 8 september 2010

Datum uitspraak : 22 september 2010

Tegenspraak

Promis II

In de zaak van

de officier van justitie in het arrondissement Arnhem

tegen:

naam : [verdachte],

geboren op : 2 juli 1991 te Nijmegen,

adres : [adres],

plaats : [woonplaats]

thans gedetineerd in P.I. Arnhem - HvB Arnhem Zuid, Ir. Molsweg 5 te Arnhem.

Raadsman : mr. G.J. Gerrits, advocaat te Arnhem.

 1. De inhoud van de tenlastelegging.

  Aan verdachte is ten laste gelegd dat:

 2. hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 10 november 2009 tot en met

  10 december 2009, in de gemeente Nijmegen en/of in de gemeente Millingen aan de Rijn, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen het/de navolgende geldbedrag(en) en/of de navolgende goed(eren), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan de navolgende perso(o)n(en)/benadeelde(n), in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welke diefstal (telkens) werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen een of meer perso(o)n(en)/werknemer(s), (telkens) gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan zijn mededader(s) hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of welke bedreiging met geweld (telkens) hierin bestond(en) dat

  verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) gemaskerd (met bivakmutsen) een supermarkt binnenkwam(en) en/of (vervolgens) onder dreiging van een of meer vuurwapen(s), althans op (een) vuurwapen(s) gelijkend(e) voorwerp(en) en/of steekwapen(s) de aldaar aanwezige perso(o)n(en)/werknemer(s) vroegen om voornoemd(e) geldbedrag(en) en/of goed(eren) en/of een of meer aldaar aanwezige perso(o)n(en)/werknemer(s) heeft/hebben gekneveld (met tie-rips) en/of geschopt en/of geslagen, en aldus een dreigende situatie voor die perso(o)n(en)/werknemer(s) heeft/hebben gecreëerd:

  datum/data geld/goed(eren) benadeelde(n)

  10-11-09 40.000 euro, strippenkaarten, Super de Boer

  (zaaksdossier 1) Super vijfeuro Rocks

  10-12-09 35.000 euro, buskaarten, C-1000

  (zaaksdossier 2) mobiele telefoon(s)

  althans, indien het vorenstaande onder 1 niet tot een veroordeling leidt:

  hij op een of meer tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 10 november 2009 tot en met

  10 december 2009, in de gemeente Nijmegen en/of in de gemeente Millingen aan de Rijn, (telkens) tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, (telkens) met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen, door geweld of bedreiging met geweld een of meer perso(o)n(en)/werknemer(s), heeft gedwongen tot de afgifte van de/het navolgende geldbedrag(en) en/of de navolgende goed(eren), in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan de navolgende perso(o)n(en)/benadeelde(n), in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededader(s), welk geweld en/of welke bedreiging met geweld (telkens) hierin bestond(en) dat verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) gemaskerd (met bivakmutsen) een supermarkt binnenkwam(en) en/of (vervolgens) onder dreiging van een of meer vuurwapen(s), althans op (een) vuurwapen(s) gelijkend(e) voorwerp(en) en/of steekwapen(s) de aldaar aanwezige perso(o)n(en)/werknemer(s) dwongen tot de afgifte van voornoemd(e) geldbedrag(en) en/of goed(eren) en/of een of meer aldaar aanwezige perso(o)n(en)/werknemer(s) heeft/hebben gekneveld (met tie-rips) en/of geschopt en/of geslagen, en aldus een dreigende situatie voor die perso(o)n(en)/werknemer(s) heeft/hebben gecreëerd:

  datum/data geld/goed(eren) benadeelde(n)

  10-11-09 40.000 euro, strippenkaarten, Super de Boer

  (zaaksdossier 1) Super vijfeuro Rocks

  10-12-09 35.000 euro, buskaarten, C-1000

  (zaaksdossier 2) mobiele telefoon(s)

 3. hij op of omstreeks 18 december 2009 in de gemeente Nijmegen, althans in Nederland en/of te Curacao, tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, ter uitvoering van het voornemen en het misdrijf om opzettelijk binnen het grondgebied van Nederland te brengen ongeveer 500 gram, althans een hoeveelheid van een materiaal bevattende cocaïne, zijnde cocaïne een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I, dan wel aangewezen krachtens het vijfde lid van artikel 3a van die wet, een (in Curacao aangehouden) koerierster die hoeveelheid per vliegtuig naar Nederland willen laten brengen.

 4. Het onderzoek ter terechtzitting.

  De zaak is op 8 september 2010 ter terechtzitting onderzocht. Daarbij is verdachte verschenen. Verdachte is bijgestaan door mr. G.J. Gerrits, advocaat te Arnhem.

  Als benadeelde partijen hebben zich schriftelijk in het geding gevoegd

  (met betrekking tot de overval op de Super de Boer:)

  • [benadeelde partij1]

  • [benadeelde partij2]

  • [benadeelde partij3]

  • [benadeelde partij4]

  • [benadeelde partij5]

  • [benadeelde partij6]

  (met betrekking tot de overval op de C1000:)

  • [betrokkene7]

  • [benadeelde partij8]

  De benadeelde partij [betrokkene7] is ter terechtzitting verschenen en heeft gebruik gemaakt van haar spreekrecht. De overige benadeelde partijen zijn niet ter terechtzitting verschenen.

  De officier van justitie, mr. H.G. Velders, heeft geëist dat verdachte ter zake van het onder 1 en 2 ten laste gelegde zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van

  5 jaren, met aftrek van de tijd die door verdachte in verzekering en voorlopige hechtenis is doorgebracht.

  Voorts heeft de officier van justitie geëist dat de rechtbank de benadeelde partijen [benadeelde partij8], [benadeelde partij3], [benadeelde partij4] en [benadeelde partij5] niet-ontvankelijk in hun vorderingen zal verklaren en de vorderingen van de benadeelde partijen [benadeelde partij1], [benadeelde partij2], [benadeelde partij6] en [betrokkene7] geheel zal toewijzen, telkens met oplegging van de schadevergoedingsmaatregel ex artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht en de clausule van hoofdelijkheid.

  De raadsman van verdachte heeft het woord ter verdediging gevoerd. Verdachte heeft zich op zijn zwijgrecht beroepen.

 5. De beslissingen inzake het bewijs en de motivering daarvan.

  Ten aanzien van de onder 1 ten laste gelegde overval op de Super de Boer in Nijmegen op

  10 november 2009.

  Anders dan door de officier van justitie is betoogd is de rechtbank van oordeel dat er geen bewijswaarde kan worden gehecht aan de in het dossier aanwezige verklaring van getuige

  [ge[getuige4], inhoudende dat zij het vriendje van het zusje van verdachte heeft horen zeggen dat onder meer verdachte de Super de Boer heeft overvallen. Immers de door getuige [getuige4] bedoelde bron van informatie, getuige [getuige5], is door de politie en door de rechter-commissaris gehoord en heeft verklaard nooit met iemand over die overval te hebben gesproken en nooit namen te hebben genoemd.

  Voorts is de rechtbank, anders dan door de officier van justitie is...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT