Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Arnhem, October 14, 2010

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:2010/10/14
Uitgevende instantie::Rechtbank Arnhem
SAMENVATTING

Vrijstelling art. 19 lid 2 WRO en bouwvergunning voor kunstwerk "Het Vrijheidsvuur" te Wageningen.

 
GRATIS UITTREKSEL

RECHTBANK ARNHEM

Sector bestuursrecht

registratienummer: AWB 10/177

uitspraak ingevolge artikel 8:77 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van 14 oktober 2010.

inzake

[eisers], eisers,

allen wonende/laatstelijk wonende te [woonplaats],

tegen

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wageningen, verweerder,

alsmede

de gemeente Wageningen, partij ex artikel 8:26 van de Awb,

te Wageningen.

 1. Aanduiding bestreden besluit

  Besluit van verweerder van 1 december 2009.

 2. Procesverloop

  Bij besluit van 18 augustus 2009, verzonden op 21 augustus 2009, heeft verweerder vrijstelling ingevolge artikel 19, tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) en bouwvergunning verleend voor het plaatsen van het kunstwerk "Het vrijheidsvuur" op het perceel Generaal Foulkesweg ongenummerd ter hoogte van Generaal Foulkesweg 1 en 1b te Wageningen.

  Tegen dit besluit is door diverse personen bezwaar gemaakt.

  Bij besluit van 1 december 2009, verzonden op 3 december 2009 (hierna: het bestreden besluit), heeft verweerder het bezwaar van onder meer eisers [eisers I] en van de Stichting Creatief Erfgoed Heerenstraat en Omgeving niet-ontvankelijk verklaard, het bezwaar van onder meer eiser [eiser] ongegrond verklaard, en het besluit van

  18 augustus 2009, onder aanvulling van de motivering, gehandhaafd.

  Tegen dit besluit hebben eisers beroep ingesteld.

  Verweerder heeft de op de zaak betrekking hebbende stukken ingezonden en een verweerschrift ingediend.

  De rechtbank heeft de zaak behandeld ter zitting van de rechtbank van 20 september 2010. Eisers [namen] zijn verschenen in persoon. Verweerder heeft zich doen vertegenwoordigen door R. Berendsen en

  mr. P.J. den Holder-Bettink, werkzaam bij de gemeente.

 3. Overwegingen

  3.1. Het bouwplan ziet op de oprichting van een kunstwerk met de naam "Het Vrijheidsvuur" (verder: het kunstwerk) op het trottoir en erf van Studentenvereniging Ceres, grenzend aan de groenstrook ter hoogte van de Generaal Foulkesweg 1b te Wageningen. Het kunstwerk is blijkens de ruimtelijke onderbouwing beoogd als monument nabij Hotel De Wereld, en beoogt het belang van vrede en vrijheid te benadrukken. Het kunstwerk bestaat uit een hardstenen schijf met een diameter van 2 meter, waarop een zuil van koper met een diameter van 81,8 cm wordt geplaatst. De hoogte van de zuil zal wisselen tussen minimaal 5,4 m en maximaal 9,7 m.

  3.2. Ingevolge artikel 8:1, eerste lid, gelezen in verbinding met artikel 7:1, eerste lid, van de Awb, kan tegen een besluit uitsluitend beroep worden ingesteld door een belanghebbende, die voorafgaand bezwaar heeft gemaakt.

  Ingevolge artikel 1:2, eerste lid, van de Awb, wordt onder belanghebbende verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken.

  3.3. Het beroep is mede ingediend door eisers [eisers II].

  De rechtbank stelt vast dat op de lijst van indieners van het bezwaarschrift van 28 september 2009 onder meer is vermeld:

  "Stichting Creatief Erfgoed Heerenstraat en Omgeving

  [eisers II]".

  Deze aanduiding is voorzien van één adres en de handtekeningen van deze beide eisers.

  De rechtbank is van oordeel dat de aanduiding in het bezwaarschrift niet anders kan worden opgevat dan dat eisers [eisers II] het bezwaarschrift slechts hebben (mede-)ondertekend in hun hoedanigheid van vertegenwoordigers van de Stichting Creatief Erfgoed Heerenstraat en Omgeving (verder: de Stichting). Uit het bezwaarschrift blijkt niet dat zij (ook) op persoonlijke titel bezwaar hebben gemaakt.

  Uit het beroepschrift kan echter niet worden afgeleid dat het beroep mede is ingediend door de Stichting. Zoals ook ter zitting is bevestigd, hebben eisers [eisers II] slechts op persoonlijke titel beroep ingesteld.

  De rechtbank concludeert dat eisers [eisers II] in persoon beroep hebben ingesteld, zonder dat zij in persoon voorafgaand bezwaar hebben gemaakt. Om die reden moet het beroep, voor zover dat door hen is ingediend, niet-ontvankelijk worden verklaard.

  De rechtbank voegt daar ten overvloede aan toe dat eisers [eisers II] wonen op circa een kilometer van de locatie waar het kunstwerk is geprojecteerd. Zij hadden daarom, als zij wel in persoon bezwaar zouden hebben gemaakt, evenmin als de Stichting als belanghebbende kunnen worden aangemerkt. Ook in dat geval had het bezwaar niet-ontvankelijk verklaard moeten worden. De rechtbank wijst in dit verband op de navolgende overwegingen ten aanzien van het bezwaar van eisers [eisers I].

  3.4. Eisers [eisers I] zijn bij het bestreden besluit niet-ontvankelijk verklaard in hun bezwaar op grond van de overweging dat zij geen belanghebbende zijn. Verweerder heeft zich op het standpunt gesteld dat deze eisers vanuit hun woning geen zicht hebben op de projectlocatie en dat het monument evenmin van invloed is op hun woon- en leefomgeving.

  Deze eisers hebben hiertegen ingebracht dat (ook) zij eerder in de gelegenheid zijn gesteld om bezwaar te maken. Ook betogen zij dat het kunstwerk, bij de beoordeling van hun belang, ten onrechte louter als bouwwerk is beschouwd, nu van de zijde van de gemeente is beoogd een kunstwerk te realiseren dat kon worden gedragen door de bevolking.

  Volgens vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (verder: de Afdeling; onder meer de uitspraak van 7 april 2010, vindplaats: rechtspraak.nl, LJN BM0180) moet een natuurlijk persoon, om als belanghebbende in de zin van de Awb te kunnen worden aangemerkt, een voldoende objectief bepaalbaar, eigen, persoonlijk belang te hebben dat hem in voldoende mate onderscheidt van anderen en dat rechtstreeks wordt...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT