Kort geding van Rechtbank Rotterdam, 30 september 2010

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:30 september 2010
Uitgevende instantie::Rechtbank Rotterdam
SAMENVATTING

aanbestedingsrecht; niet ondertekende eigen verklaring is een gebrek in de inschrijving dat zich op grond van artikel 2.14.4 ARW 2005 en gelet op nationale en internationale jurisprudentie leent voor eenvoudig herstel; achtergrond eigen verklaring van artikel 2.14 ARW 2005 is beperking van transactiekosten; aanbesteder krijgt door de eigen verklaring een redelijke mate van zekerheid dat de... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

RECHTBANK ROTTERDAM

Sector civiel recht

Zaak- / rolnummer: 361628 / KG ZA 10-839

Uitspraak: 30 september 2010

VONNIS in kort geding in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KRINKELS B.V.,

gevestigd te Wouw,

eiseres,

advocaat mr. G.L. van ‘t Hoff,

- tegen -

de publiekrechtelijke rechtspersoon GEMEENTE ROTTERDAM,

waarvan de zetel gevestigd is te Rotterdam,

gedaagde,

advocaat mr. A.M.B. Chao.

Partijen worden hierna aangeduid als “Krinkels” respectievelijk “de gemeente”.

 1. Het verloop van het geding

  De voorzieningenrechter heeft kennis genomen van de volgende stukken:

  - dagvaarding d.d. 31 augustus 2010;

  - pleitnotities en producties van mr. Van ‘t Hoff;

  - pleitnotities en producties van mr. Chao.

  De raadslieden van partijen hebben de respectieve standpunten toegelicht ter zitting van 23 september 2010.

 2. De vaststaande feiten

  De voorzieningenrechter gaat uit van de volgende vaststaande feiten:

  2.1

  De gemeente heeft een nationale openbare aanbesteding gehouden, met toepassing van het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (hierna: ARW 2005), ten behoeve van het werk “Bouw- en woonrijp maken bestemmingsplan L’ Avenue Hoek van Holland”. Het gunningscriteri-um is de laagste prijs.

  2.2

  Ten aanzien van het onderdeel “Inschrijving” is in de aanbestedingsleidraad het volgende bepaald:

 3. Verwezen wordt naar artikel 2.18 en 2.19 van het ARW 2005, en naar artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2005 inclusief wijziging mei 2008).

 4. (…)

 5. De gegevens die door de inschrijver moeten worden overgelegd om in aanmerking te kunnen komen voor de opdracht van het werk als bedoeld in artikel 2.7 t/m 2.14 van het ARW 2005 zijn, bij de inschrijving:

  1. in de enveloppe van het inschrijvingsbiljet de geparafeerde en ondertekende eigen

   verklaring-“R”, inzake:

   - zijn inschrijving in het beroeps- / handelsregister;

   - het niet in omstandigheden verkeren zoals bedoeld in artikel 2.7.1 t/m 2.7.4 van

   het ARW 2005;

   De opdrachtgever behoudt zich het recht voor in een later stadium alsnog officiële bewijs-stukken te vragen.

  2. een verklaring als bedoeld in artikel 2.25.3 van het ARW 2005, ingericht volgens

   het in Deel II van het ARW 2005 opgenomen Model K. In afwijking van artikel

   2.25.3 van het ARW geldt het volgende: De inschrijving is ongeldig indien een

   vereiste verklaring (Model K) ontbreekt of niet naar waarheid is ingevuld, tenzij

   het ontbreken van de vereiste verklaring binnen twee werkdagen na een daartoe

   strekkend, per fax of elektronisch bericht verzonden verzoek van de aanbesteder,

   wordt hersteld.

   De opdrachtgever behoudt zich het recht voor in een later stadium alsnog nadere officiële bewijsstukken te vragen.

   In afwijking van artikel 2.25.3 van het ARW geldt het volgende:

   De inschrijving is ongeldig indien een vereiste verklaring (Model K) ontbreekt of niet naar waarheid is ingevuld, tenzij het ontbreken van de vereiste verklaring binnen twee werkdagen na een daartoe strekkend, per fax of elektronisch bericht verzonden verzoek van de aanbe-steder, wordt hersteld.

 6. (…)”

  2.3

  Krinkels heeft ingeschreven met aanneemsom van € 4.738.000,-.

  2.4

  KWS Infra B.V. (hierna: KWS) heeft ingeschreven met een aanneemsom van € 4.522.000,-.

  2.5

  Op de hiervoor onder 2.2 onder 3 a. genoemde eigen verklaring “R” van KWS, welke ver-klaring is aan dit vonnis is gehecht, ingevuld door [x] (hierna: [x]), ont-breekt de handtekening onder het kopje “Naam ondertekenaar:”.

  2.6

  Bij e-mail van 27 juli 2010, met als bijlagen de Pdf-bestanden “Model eigen verklaring-R” en “KWS Eigen Verklaring R bestek 1-034019”, heeft [A] van de gemeente aan [B] van KWS het volgende geschreven:

  “In aansluiting op ons...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT