Kort geding van Gerechtshof Arnhem, 29 maart 2011

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:29 maart 2011
Uitgevende instantie::Gerechtshof Arnhem
SAMENVATTING

Kort geding. Vallen varkensrechten die ten tijde van de faillietverklaring van de pachter nog op zijn naam geregistreerd waren in de boedel?

 
GRATIS UITTREKSEL

GERECHTSHOF ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer gerechtshof 200.068.333

(zaaknummer / rolnummer rechtbank 111214 / KG ZA 10-71)

arrest in kort geding van de eerste civiele kamer van 29 maart 2011

inzake

[appellant],

wonende te [woonplaats]

appellant,

advocaat: mr. H.M.M. van den Elzen,

tegen:

mr. Peter Harmen Vestiens, in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid De Peter II B.V. en De Kiffe II B.V.,

kantoorhoudende te Doetinchem,

geïntimeerde,

advocaat: mr. Th.R.M. Welling.

 1. Het geding in eerste aanleg

  Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar de inhoud van het vonnis van 7 april 2010 dat de voorzieningenrechter in de rechtbank Zutphen tussen appellant (hierna te noemen: [appellant]) als eiser en geïntimeerde (hierna te noemen: de curator) als gedaagde in kort geding heeft gewezen; van dat vonnis is een fotokopie aan dit arrest gehecht.

 2. Het geding in hoger beroep

  2.1 [appellant] heeft bij exploot van 4 mei 2010 de curator aangezegd van het hiervoor genoemde vonnis van 7 april 2010 in hoger beroep te komen, met dagvaarding van de curator voor dit hof.

  2.2 Bij memorie van grieven heeft [appellant] zijn eis gewijzigd, vier grieven tegen het bestreden vonnis aangevoerd en toegelicht, bewijs aangeboden en producties in het geding gebracht. Hij heeft gevorderd dat het hof het bestreden vonnis zal vernietigen en, opnieuw recht doende, bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard arrest:

  1 (primair): de curator binnen 14 dagen na betekening van het arrest, althans binnen een door het hof te bepalen termijn, zal gebieden aan Dienst Regelingen mee te delen het splitsen van het bedrijf, zoals in het als productie 5 bij de inleidende dagvaarding overgelegde formulier vermeld, te registreren ten name van [appellant], met inbegrip van de 1.432 varkenseenheden, en het ten goede laten komen aan [appellant] van de op grond van het gesplitste bedrijf toekomende toeslagrechten, waarbij de curator een dwangsom zal verbeuren van € 10.000,- per dag, dan wel een door het hof vast te stellen bedrag, indien de curator met [de nakoming van] het te wijzen arrest in gebreke blijft;

  2 (subsidiair): de curator zal verbieden de 1.432 varkenseenheden, zoals vermeld in het als productie 5 bij de inleidende dagvaarding overgelegde formulier en de op grond van het gesplitste bedrijf aan [appellant] toekomende toeslagrechten dan wel de 1.432 varkenseenheden zoals vermeld in het als productie 5 bij de inleidende dagvaarding overgelegde formulier, welke bij akte de dato 24 december 2008 zijn verkocht en geleverd aan [appellant], te verkopen aan een derde en/of te registreren dan wel medewerking te verlenen aan registratie ten name van een derde, een en ander op straffe van verbeurte van een direct opeisbare boete ad € 270.000,- respectievelijk een door het hof te bepalen boete;

  3: de curator zal veroordelen in de kosten van beide instanties.

  2.3 Bij memorie van antwoord heeft de curator de grieven bestreden en heeft hij bewijs aangeboden. Hij heeft geconcludeerd dat het hof het bestreden vonnis, voor zoveel nodig onder verbetering van gronden, zal bekrachtigen, met veroordeling van [appellant] in de kosten van [bedoeld zal zijn:] het hoger beroep, waaronder de nakosten en de wettelijke rente over de proceskosten vanaf de veertiende dag na dagtekening van het arrest tot aan betaling.

  2.4 Vervolgens hebben partijen gelijktijdig schriftelijke pleitaantekeningen in het geding gebracht, waarbij [appellant] nieuwe producties in het geding heeft gebracht. Door op voorhand hun pleitaantekeningen aan de wederpartij toe te zenden, hebben beide partijen bij hun pleitaantekeningen kunnen reageren op de pleitaantekeningen van de wederpartij.

  2.5 Tot slot hebben partijen de stukken voor het wijzen van arrest aan het hof overgelegd en...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT