Hoger beroep van Rechtbank Haarlem, 29 april 2011

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:29 april 2011
Uitgevende instantie::Rechtbank Haarlem
SAMENVATTING

Beroep ex artikel 67 Fw. Afkoop beleggingsverzekeringen door curator. Onredelijke benadeling als bedoeld in artikel 22a Fw. Gefailleerde heeft - naast zijn AOW aanspraken - geen noemenswaardige pensioenrechten opgebouwd. Beleggingsverzekeringen hebben derhalve een verzorgingskarakter waarvoor in andere regelingen geen of onvoldoende bescherming bestaat. Voor de vraag of gefailleerde door afkoop... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

beschikking

RECHTBANK HAARLEM

Sector civiel recht

Afdeling insolventies

Insolventienummer: F. 173/2010

Rekestnummer: F. 180289

beschikking van de rechtbank d.d. 29 april 2011

in het faillissement van:

[naam verzoeker] wonende te [adres], vennoot van [A] V.O.F., te [adres VOF],

curator mr. W.Ph. Steenhuisen te Velsen-Zuid,

naar aanleiding van het namens [verzoeker] door mr. S.A. van Haarlem ingediende verzoekschrift als bedoeld in artikel 67 van de Faillissementswet (Fw).

 1. De procedure

  1.1. Op 5 april 2011 is het verzoekschrift met bijlagen binnengekomen bij de griffie van deze rechtbank.

  1.2. Op 26 april 2011 is het verzoek mondeling behandeld. De rechtbank verwijst naar het proces-verbaal van de behandeling, dat als hier ingevoegd dient te worden beschouwd.

 2. De feiten

  2.1. Bij vonnis van 27 april 2010 is [verzoeker] in staat van faillissement verklaard met benoeming van mr. A.J. Wolfs tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. Steenhuisen (hierna: de curator) tot curator.

  2.2. Via de postblokkade heeft de curator kennis genomen van een tweetal beleggingsverzekeringen bij Delta Lloyd Levensverzekering B.V. (met polisnummers [polisnummer1] en [polisnummer 2]) op naam van [verzoeker] met een gezamenlijke waarde per 31 december 2010 van EUR 25.742,51.

  2.3. Na een daartoe strekkend verzoek van de curator heeft de rechter-commissaris bij beschikkingen van 31 maart 2011 toestemming gegeven tot afkoop van voormelde beleggingsverzekeringen op de voet van artikel 22a Fw.

 3. De beoordeling

  3.1. Het hoger beroep is tijdig en op de juiste wijze ingesteld. [verzoeker] legt aan zijn beroep ten grondslag dat hij door afkoop van beide beleggingsverzekeringen onredelijk zal worden benadeeld. Voornoemde verzekeringen zijn afgesloten ter voorziening van zijn pensioen en naast de opgebouwde AOW-rechten heeft hij geen andere oudedagsvoorziening. De betreffende verzekeringen hebben een verzorgingskarakter, zodat deze niet mogen worden uitgewonnen. Daarnaast betreft het twee lijfrenteverzekeringen, zodat afkoop aanzienlijke fiscale consequenties zal hebben en de daadwerkelijke afkoopopbrengst relatief gering zal zijn. Ten slotte heeft [verzoeker], gelet op zijn leeftijd, nog maar 15 jaar om een behoorlijk pensioen op te bouwen, waardoor hij voor een groot deel is aangewezen op de verzekeringen, aldus [verzoeker].

  3.2. De rechtbank overweegt als volgt. Het uitgangspunt is dat een schuldenaar met zijn gehele vermogen instaat voor zijn schulden en dat in het...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT