Eerste aanleg - meervoudig van Gerechtshof Amsterdam, Ondernemingskamer, 25 mei 2011

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:25 mei 2011
Uitgevende instantie::Ondernemingskamer
SAMENVATTING

Uitspraak Ondernemingskamer 25 mei 2011; Aparts S.R.L. / Rhodes Holding Netherlands B.V.

 
GRATIS UITTREKSEL

GERECHTSHOF TE AMSTERDAMONDERNEMINGSKAMERBESCHIKKING in de zaak met nummer 200.087.241/01 OK vande rechtspersoon naar het recht van ItaliëAPARTS S.R.L.,gevestigd te Milaan (Italië),VERZOEKSTER,advocaat: mr. M.J. Drop, kantoorhoudende te Amsterdam,t e g e nde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheidRHODES HOLDING NETHERLANDS B.V.,gevestigd te Amsterdam,VERWEERSTER,advocaat: mr. I. Wassenaar, kantoorhoudende te Amsterdam,e n t e g e nStefano FERRARI,wonende te Rhinebeck (Verenigde Staten van Amerika),BELANGHEBBENDE,advocaat: mr. H.M. de Mol van Otterloo, kantoorhoudende te Amsterdam.1. Het verloop van het geding1.1 Verzoekster zal hierna worden aangeduid als Aparts, verweerster als Rhodes of de vennootschap en belanghebbende als Stefano.1.2 Aparts heeft op 16 mei 2011 ter griffie van de Ondernemingskamer een verzoekschrift met producties ingediend. Zij verzoekt daarin een onderzoek te bevelen naar het beleid en de gang van zaken van Rhodes en om de in het verzoekschrift genoemde onmiddellijke voorzieningen te treffen.1.3 Bij brief van 16 mei 2011 heeft de griffier van de Ondernemingskamer aan (de advocaten van) partijen bericht dat ter terechtzitting van 23 mei 2011 in beginsel slechts het verzoek voor zover het strekt tot het treffen van onmiddellijke voorzieningen zal worden behandeld.1.4 Aparts heeft op 18 mei 2011 aanvullende producties overgelegd en haar verzoek aldus gewijzigd dat zij thans de Ondernemingskamer - zakelijk weergegeven - verzoekt bij beschikking, uitvoerbaar bij voorraad,1) een onderzoek te bevelen naar het beleid en de gang van zaken van Rhodes over de periode vanaf 1 januari 2010;2) bij wijze van onmiddellijke voorzieningen voor de duur van het geding, waar nodig in zoverre in afwijking van de statuten van Rhodesa) Stefano te schorsen als bestuurder van Rhodes;b) Oscar Groet, wonende te Collina d’Oro, Zwitserland, (hierna Groet te noemen) te benoemen tot bestuurder B van Rhodes;c) een onafhankelijke persoon te benoemen tot bestuurder A van Rhodes;d) “primairte bepalen dat de bevoegdheid tot (a) wijziging van de statuten van de Vennootschap voorzover vereist voor, en (b) uitgifte van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap ter voldoening aan de voorwaarden van het Enarké-voorstel, vanaf de sub (a) verzochte schorsing en voor de duur van het geding, zal berusten bij het bestuur van de Vennootschap en te bepalen dat het bestuur van de Vennootschap, zonder dat een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders noodzakelijk is, bevoegd is tot uitgifte a pari van maximaal 150.000 aandelen in het kapitaal van de Vennootschap (de ‘Aandelen’) middels storting in natura door omzetting van vorderingen zulks per effectieve datum 1 juni 2011, met uitsluiting van het voorkeursrecht van de aandeelhouders, als volgt:(a) 135.655 Aandelen aan Valerio Ferrari [hierna Valerio te noemen, Ondernemingskamer] tegen conversie van diens vordering op de Vennootschap voor een bedrag van € 13.565.455;(b) 5.283 Aandelen aan [Aparts] tegen conversie van haar vordering op de Vennootschap voor een bedrag van € 528.305; alsmede(c) 9.062 Aandelen aan Stefano Ferrari (de ‘SF Aandelen’), mits deze (x) binnen drie dagen na de te dezen te wijzen beschikking de Vennootschap schriftelijk, onherroepelijk en onvoorwaardelijk ervan in kennis zal hebben gesteld van zijn vordering op de Vennootschap een bedrag van € 906.240 te willen omzetten in de SF Aandelen; en (y) de daartoe benodigde gelegaliseerde volmacht met apostille uiterlijk op 15 juni 2011 door de Vennootschap zal zijn ontvangen, met dien verstande dat bij gebreke van voldoening aan (x) of (y) het bestuur gemachtigd zal zijn de SF Aandelen uit te geven aan [Aparts] en/of [Valerio] zulks tegen conversie van vorderingen op de Vennootschap van [Valerio] en/of [Aparts] voor een extra bedrag van in totaal € 906.240;dan wel subsidiair1. het stemrecht verbonden aan de aandelen in Rhodes die worden gehouden door Stefano Ferrari te schorsen, althans in zoverre het betreft de besluitvorming over de besluiten zoals deze zijn geagendeerd sub 2 tot en met 8 voor de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van Rhodes van 31 mei 2011;2. in afwijking van de wet en statuten te bepalen dat een algemene vergadering van aandeelhouders van Rhodes kan worden bijeengeroepen zonder inachtneming van de wettelijke oproepingstermijn en dat zij op een termijn van twee dagen kan besluiten over precies dezelfde, en uitsluitend, de voorstellen die zijn geagendeerd voor de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van Vennootschap van 31 mei 2011;3. Stefano Ferrari te verbieden om enige algemene vergadering van aandeelhouders van Rhodes bijeen te (doen) roepen, althans te verbieden dat daarin over ter besluitvorming geagendeerde onderwerpen wordt gestemd, totdat aan de besluiten zoals deze zijn geagendeerd sub 2 tot en met 8 voor de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van Rhodes van 31 mei 2011, uitvoering is gegeven;”e) Aparts en Stefano te verbieden hun vorderingen op Rhodes als “shareholders” op te eisen;3) de kosten tussen partijen te compenseren in die zin dat iedere partij haar eigen kosten van deze procedure draagt.1.5 Rhodes heeft bij verweerschrift, ingekomen ter griffie van de Ondernemingskamer op 19 mei 2011, zich gerefereerd aan het oordeel van de Ondernemingskamer ten aanzien van de verzoeken van Aparts en de Ondernemingskamer verzocht de in het ongelijk te stellen partij(en) te veroordelen in de proceskosten aan de zijde van Rhodes.1.6 Bij brief tevens fax met bijlage van 20 mei 2011 heeft mr. De Mol van Otterloo de Ondernemingskamer laten weten niet namens Stefano ter terechtzitting te verschijnen. De Ondernemingskamer heeft op diezelfde dag het in de vermelde bijlage vervatte verzoek van Stefano tot uitstel van de zitting afgewezen.1.7 Bij fax van 23 mei 2011 heeft mr. De Mol van Otterloo de Ondernemingskamer verzocht om de behandeling van deze zaak aan te houden tot 10 juni 2011. In die fax schrijft hij voorts onder meer:“(…)...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT