Kort geding van Gerechtshof Leeuwarden, June 14, 2011

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:2011/06/14
Uitgevende instantie::Gerechtshof Leeuwarden
SAMENVATTING

Ontbindende voorwaarde. In kort geding is aannemelijk geworden dat een door eiseres gezochte Friese merrie besmet was met het EVA-virus en dat daarmee een ontbindende voorwaarde was vervuld. Restitutie koopprijs toegewezen.

 
GRATIS UITTREKSEL

Arrest d.d. 14 juni 2011

Zaaknummer 200.082.625/01

HET GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN

Arrest van de derde kamer voor burgerlijke zaken in de zaak van:

[appellant]

wonende te [woonplaats],

appellant,

in eerste aanleg: eiser,

hierna te noemen: [appellant],

advocaat: mr. M.A.J. Jansen, kantoorhoudende te Amsterdam,

tegen

[geïntimeerde]

wonende te [woonplaats],

geïntimeerde,

in eerste aanleg: gedaagde,

hierna te noemen: [geïntimeerde],

advocaat: mr. S.A. Wensing, kantoorhoudende te Coevorden.

Het geding in eerste instantie

In eerste aanleg is geprocedeerd en beslist zoals weergegeven in het kortgeding vonnis uitgesproken op 20 januari 2011 door de voorzieningenrechter van de rechtbank Assen.

Het geding in hoger beroep

Bij exploot van 16 februari 2011 is door [appellant] spoed appel ingesteld van genoemd vonnis met dagvaarding van [geïntimeerde] tegen de zitting van 22 februari 2011. In de dagvaarding zijn de grieven en de toelichting daarop opgenomen.

De conclusie van de dagvaarding in hoger beroep luidt:

bij arrest, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, het op 20 januari 2011 door de rechtbank (Sector Civiel) Assen, onder zaaknummer/rolnummer 83816/KG ZA 10-323, gewezen vonnis in kort geding geheel zal vernietigen en opnieuw rechtdoende, [Stoeterij] zal veroordelen om:

1. Cavaletti-Hoeve tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen het bedrag van

EUR 7.000,- (zegge: zevenduizend euro), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf

8 september 2010, althans 12 oktober 2010, althans vanaf een door het gerechtshof

te bepalen datum, te betalen binnen twee dagen na betekening van dit arrest,

althans binnen een door het gerechtshof in goede justitie te bepalen termijn;

2. het paard bij Cavaletti-Hoeve af te (laten) halen binnen twee dagen na betekening

van dit arrest, althans binnen een door het gerechtshof in goede justitie te bepalen

termijn, op straffe van een dwangsom van EUR 500,- per dag of dagdeel dat daarmee

na betekening van dit arrest in gebreke wordt gebleven;

3. Cavaletti-Hoeve tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen EUR 7.080,60

(zegge: zevenduizendtachtig euro zestig cent), althans een door het gerechtshof in

goede justitie te bepalen bedrag, als voorschot op de door Cavaletti-Hoeve geleden

en nog te lijden schade, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 8 september

2010, althans 12 oktober 2010, althans vanaf een door het gerechtshof te bepalen

datum, tot aan de dag der algehele voldoening;

4. Cavaletti-Hoeve tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen een bedrag aan

buitengerechtelijke incassokosten van EUR 2.112,09, althans een door het

gerechtshof in goede justitie te bepalen bedrag, althans een bedrag aan

buitengerechtelijke incassokosten van EUR 816,-, vermeerderd met de wettelijke

rente vanaf 8 september 2010, althans 12 oktober 2010, althans vanaf een door het

gerechtshof te bepalen datum, tot aan de dag der algehele voldoening;

5. Cavaletti-Hoeve te betalen de proceskosten in beide instanties, de nakosten daaronder begrepen.

Bij memorie van antwoord is door [geïntimeerde] verweer gevoerd met als conclusie:

dat het Hof zal bekrachtigen het tussen partijen gewezen vonnis d.d. 20 januari 2011 van de rechtbank te Assen met veroordeling van Cavaletti-Hoeve in de kosten van beide instanties, te voldoen binnen 14 dagen na dagtekening van het in deze te wijzen arrest en te vermeerderen met de wettelijke rente te rekenen vanaf de termijn voor voldoening, alsmede voor nakosten met een bedrag van 205,00 euro dan wel, indien betekening van dit arrest plaatsvindt op 273,00 euro.

Voorts heeft [appellant] een akte van eiswijziging genomen. De vordering luidt thans:

"bij arrest, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, het op 20 januari 2011 door de rechtbank (Sector Civiel) Assen, onder zaaknummer/rolnummer 83816/KG ZA 10-323, gewezen vonnis in kort geding geheel zal vernietigen en opnieuw rechtdoende, zonodig onder verbetering en/of aanvulling van gronden, [Stoeterij] zal veroordelen om:

 1. Cavaletti-Hoeve tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen het bedrag van

  EUR 7.000,- (zegge: zevenduizend euro), vermeerderd met de wettelijke rente vanaf

  8 september 2010, althans 12 oktober 2010, althans vanaf een door het gerechtshof

  te bepalen datum, te betalen binnen twee dagen na betekening van dit arrest,

  althans binnen een door het gerechtshof in goede justitie te bepalen termijn;

 2. Cavaletti-Hoeve tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen EUR 9.630,60

  (zegge: negenduizend zeshonderddertig euro zestig cent), althans een door het gerechtshof in goede justitie te bepalen bedrag, als voorschot op de door Cavaletti-Hoeve geleden en nog te lijden schade, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 8 september

  2010, althans 12 oktober 2010, althans vanaf een door het gerechtshof te bepalen

  datum, tot aan de dag der algehele voldoening;

 3. Cavaletti-Hoeve tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen een bedrag aan

  buitengerechtelijke incassokosten van EUR 2.112,09, althans een door het

  gerechtshof in goede justitie te bepalen bedrag, althans een bedrag aan

  buitengerechtelijke incassokosten van EUR 816,-, vermeerderd met de wettelijke

  rente vanaf 8 september 2010, althans 12 oktober 2010, althans vanaf een door het

  gerechtshof te bepalen datum, tot aan de dag der algehele voldoening;

 4. Cavaletti-Hoeve te betalen de proceskosten in beide instanties, de nakosten daaronder begrepen."

  Vervolgens heeft [geïntimeerde] een antwoordakte genomen.

  Ten slotte heeft [appellant] de stukken overgelegd voor het wijzen van arrest.

  De grieven

  [appellant]...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT