Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Arnhem, June 23, 2011

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:2011/06/23
Uitgevende instantie::Rechtbank Arnhem
SAMENVATTING

Afwijzing aanvraag uitkering als vergoeding voor de excessieve kosten van een archeologische opgraving. Niet is gebleken dat aan de voor het project verleende bouwvergunningen de verplichting is verbonden voor vergunninghouder tot het doen van opgravingen, bedoeld in artikel 34a, eerste lid, onder a, van de Monumentenwet 1988. Dat brengt met zich dat verweerder de bevoegdheid ontbeerde om de... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

RECHTBANK ARNHEM

Sector bestuursrecht

registratienummer: AWB 10/1972

uitspraak ingevolge artikel 8:77 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van 23 juni 2011.

inzake

het college van Burgemeester en Wethouders van Rijnwaarden, eiser,

gevestigd te Tolkamer, vertegenwoordigd door mr. C.M.A. Delissen-Buijnsters,

tegen

de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, verweerder.

 1. Aanduiding bestreden besluit

  Besluit van verweerder van 27 april 2010.

 2. Procesverloop

  Bij besluit van 28 december 2009 heeft verweerder de door eiser aangevraagde uitkering als vergoeding voor de excessieve kosten van een archeologische opgraving bij het project De Pannerd, te Pannerden, afgewezen.

  Bij het in rubriek 1 aangeduide besluit heeft verweerder het ingediende bezwaar ongegrond verklaard en het eerder genoemde besluit gehandhaafd.

  Tegen dit besluit is beroep ingesteld en door verweerder is een verweerschrift ingediend. Naar deze en de overige door partijen ingebrachte stukken wordt hier kortheidshalve verwezen.

  Het beroep is behandeld ter zitting van de meervoudige kamer van de rechtbank van 13 mei 2011. Namens eiser is aldaar J. Bosch verschenen, bijgestaan door mr. L.J. Wildeboer, kantoorgenoot van gemachtigde. Verweerder heeft zich doen vertegenwoordigen door mr. K. el Addouti.

 3. Overwegingen

  Ingevolge artikel 34a, eerste lid, van de Monumentenwet 1988, zoals dat luidt vanaf 1 januari 2008, kan de minister, volgens bij algemene maatregel van bestuur te stellen regels, aan een gemeente of een provincie een specifieke uitkering verstrekken voor de bestrijding van de kosten van het doen van opgravingen, voor zover die kosten in redelijkheid niet volledig ten laste dienen te komen van:

  1. degene die tot het doen van opgravingen is verplicht;

  2. de gemeente waarvan de gemeenteraad of burgemeester en wethouders tot het doen van de opgravingen heeft onderscheidenlijk hebben verplicht; (...)

  Namens eiser is op 10 september 2009 een aanvraag om vergoeding voor de excessieve kosten van een archeologische opgraving bij het project De Pannerd ingediend. De kosten hebben betrekking op opgravingen die plaats hebben gevonden naar aanleiding van de realisatie van een woonzorgcomplex in de kern van Pannerden, met daaronder de realisatie van een parkeergarage.

  Verweerder heeft, kort samengevat, aan de besluitvorming ten grondslag gelegd dat de aangevraagde uitkering niet is verleend omdat een besluit waarin de verplichting tot het uitvoeren van archeologische...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT