Voorlopige voorziening+bodemzaak van Centrale Raad van Beroep, August 25, 2011

Datum uitspraak:2011/08/25
Uitgevende instantie::Centrale Raad van Beroep
SAMENVATTING

Vaststaat dat het college niet (opnieuw) op het bezwaar heeft beslist en de daarvoor geldende termijn, mede als gevolg van de ontstane impasse over het instellen van het nader medische onderzoek, is overschreden. De Raad zal daarom het beroep tegen het, met een besluit gelijk te stellen, niet tijdig nemen van een besluit ter uitvoering van de uitspraak gegrond verklaren en dat besluit vernietigen.... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

11/1542 APPA-VV

11/1555 APPA

Centrale Raad van Beroep

Voorzieningenrechter

U I T S P R A A K

als bedoeld in de artikelen 8:84, tweede lid, en 8:86 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 17 van de Beroepswet op het verzoek om voorlopige voorziening van:

[Verzoeker], wonende te [woonplaats] (verzoeker)

In verband met het beroep van:

verzoeker

in het geding tussen

verzoeker

en

het College van Burgermeester en Wethouders van de gemeente Rheden (hierna: college),

Datum uitspraak: 25 augustus 2011

 1. PROCESVERLOOP

  Verzoeker heeft beroep ingesteld.

  Verzoeker heeft tevens een verzoek om een voorlopige voorziening gedaan.

  Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 4 juli 2011. Appellant is verschenen, bijgestaan door zijn echtgenote [naam echtgenote]. Het college heeft zich laten vertegenwoordigen door mr. A.C.C. Balke, advocaat te Zwolle, en R.V. Mekking, werkzaam bij de gemeente Rheden.

  In afwachting van de ter zitting in vooruitzicht gestelde nadere berichtgeving heeft de voorzieningenrechter het doen van een uitspraak opgeschort.

  Vervolgens hebben partijen (onderscheidenlijk) bij brieven van 11 juli 2011, 15 juli 2011, 21 juli 2011, 27 juli 2011 en 31 juli 2011 gereageerd.

 2. OVERWEGINGEN

  1. De voorzieningenrechter gaat uit van de volgende hier van belang zijnde feiten en omstandigheden.

   1.1. Met ingang van 13 januari 2007 is aan verzoeker ontslag verleend als wethouder van de gemeente Rheden en is aan hem op grond van artikel 133 van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) een uitkering toegekend voor de duur van twee jaren.

   1.2. In mei 2008 heeft verzoeker verzocht om verlenging van de uitkering met toepassing van artikel 133a van de Appa. Dat verzoek heeft het college afgewezen, zoals na gemaakt bezwaar gehandhaafd bij besluit van 7 augustus 2009 op de grond dat er bij verzoeker geen sprake is van algemene invaliditeit in de zin van de Appa. In beroep heeft de Raad bij uitspraak van 9 december 2010, nummer 06/5167 APPA, geoordeeld - kort gezegd - dat het besluit van 7 augustus 2009 berust op een ontoereikende medische grondslag. Vervolgens heeft de Raad dat besluit vernietigd en bepaald dat het college een nieuwe beslissing op het bezwaar moet nemen.

   1.4. Het ingestelde beroep is gericht tegen het uitblijven van een nieuwe beslissing op bezwaar. Tevens is verzocht een voorlopige voorziening te treffen en het college op te dragen een nieuw besluit te nemen, onder oplegging van een dwangsom voor de tijd dat het college...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT