Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, September 27, 2011

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:2011/09/27
Uitgevende instantie::Gerechtshof 's-Hertogenbosch
SAMENVATTING

Arbeidsrecht ontslag internationaal vrachtwagenchauffeur. BBA niet van toepassing.

 
GRATIS UITTREKSEL

GERECHTSHOF ‘s-HERTOGENBOSCH

Sector civiel recht

zaaknummer HD 200.072.829

arrest van de achtste kamer van 27 september 2011

in de zaak van

[X.],

wonende te [woonplaats], Frankrijk,

appellant,

advocaat: mr. Ph.C.M. van der Ven,

tegen:

[Y.] & ZN. INTERNATIONAAL TRANSPORTBEDRIJF EINDHOVEN B.V.,

gevestigd te [vestigingsplaats],

geïntimeerde,

advocaat: mr. H. Nieuwenhuizen,

op het bij exploot van dagvaarding van 26 augustus 2010 ingeleide hoger beroep van de door de rechtbank ’s-Hertogenbosch, sector kanton, locatie Eindhoven gewezen vonnissen van 19 februari 2009, 14 mei 2009 en 27 mei 2010 tussen appellant - [X.] - als eiser en geïntimeerde - [Y.] - als gedaagde.

 1. Het geding in eerste aanleg (zaaknr. 584972, rolnr. 08/8848)

  Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar voormelde vonnissen.

 2. Het geding in hoger beroep

  2.1. Bij memorie van grieven heeft [X.] tien grieven aangevoerd en geconcludeerd tot vernietiging van de vonnissen waarvan beroep en, kort gezegd, tot het alsnog toewijzen van zijn vorderingen, met veroordeling van [Y.] in de proceskosten van de eerste aanleg en het hoger beroep, te vermeerderen met de wettelijke rente.

  2.2. Bij memorie van antwoord heeft [Y.] de grieven bestreden.

  2.3. Partijen hebben hun zaak doen bepleiten ten overstaan van het hof op 20 juni 2011, mr. L. Van Luipen namens [X.] en mr. H. Nieuwenhuizen namens [Y.], mede aan de hand van overgelegde pleitnota’s.

  Zij hebben uitspraak gevraagd op de in verband met het pleidooi aan het hof toegestuurde stukken.

 3. De gronden van het hoger beroep

  Voor de inhoud van de grieven wordt verwezen naar de memorie van grieven.

 4. De beoordeling

  4.1. Het gaat in deze zaak om het volgende.

  4.1.1. [Y.] is een bedrijf dat zich bezig houdt met nationaal en internationaal transport, met name het transport van trucks en bedrijfswagens. [Y.] heeft vestigingen in een aantal landen in Europa, waaronder Nederland.

  4.1.2. [X.], geboren op [geboortedatum] 1958, heeft de Engelse nationaliteit en woont in Frankrijk. Hij is op 25 januari 2002 in dienst getreden van [Y.] in de functie van internationaal vrachtwagenchauffeur, aanvankelijk voor een periode van zes maanden, vervolgens voor onbepaalde tijd. Zijn werkgebied was Europa. Zijn laatstgenoten salaris bedroeg € 2.195,13 bruto per maand, te vermeerderen met vakantietoeslag en emolumenten. Op de arbeidsovereenkomst is de CAO Vereniging Goederenvervoer Nederland (KNV) van toepassing verklaard.

  [X.] is vanaf februari 1997 bij twee Nederlandse werkgeefsters, waaronder [Y.], in dienst geweest. Vanaf 28 juli 2008 is hij bij een in Frankrijk gevestigde werkgever in dienst.

  4.1.3. Op maandag 25 juni 2007 heeft [X.], die zich voor het werk in Frankrijk op weg naar Spanje bevond, zijn direct leidinggevende (dhr. [Z.]) en de manager personeelszaken (dhr. [A.]) gebeld en hen meegedeeld dat zijn echtgenote die dag met een gecompliceerde beenbreuk in het ziekenhuis was opgenomen. [X.] heeft met medeweten van [Y.] op woensdag 27 juni 2007 zijn echtgenote in Frankrijk in het ziekenhuis bezocht. Tijdens de rit naar Nederland op donderdagavond 28 juni 2007 heeft [X.] telefonisch contact met [Y.] ([A.]) opgenomen. Tijdens dat telefoongesprek heeft [X.] van [A.] gehoord dat het niet mogelijk was vakantie of verlof op te nemen in verband met de verzorging van zijn echtgenote. Partijen hebben afgesproken de volgende dag verder te overleggen.

  4.1.4. Op vrijdag 29 juni 2007 is [X.] naar het bedrijfskantoor van [Y.] in [vestigingsplaats] gegaan en heeft hij eerst telefonisch en daarna persoonlijk met [A.] gesproken. Tijdens het persoonlijk onderhoud tussen [X.] en [A.] heeft [A.] [X.] een in het Nederlands opgestelde brief of vaststellingsovereenkomst (deze bevindt/bevinden zich niet bij de stukken) voorgehouden en [X.] gevraagd deze te ondertekenen. [X.] heeft dit geweigerd. Hij heeft een vertaling in het Engels gevraagd.

  [A.] heeft dit geweigerd. Daarop heeft [X.] om toezending per post van de vaststellingsovereenkomst of brief gevraagd. Hij heeft de aan [Y.] toebehorende zaken ingeleverd en is weggelopen.

  4.1.5. Bij brief van 29 juni 2007 schrijft [A.] aan [X.]:

  “Op donderdag 28 juni neemt u met ondergetekende telefonisch contact op om aan te geven dat u met onmiddellijke ingang 3 weken vakantie wenst om voor uw vrouw die eerder deze week haar been brak, te zorgen. Toen u te kennen werd gegeven dat, dat problematisch zou zijn in verband met de reeds lopende vakanties van uw collega chauffeurs, gaf u aan dan per direct ontslag te nemen.

  Op 29 juni wordt u in een gesprek aangegeven wat de juridische complicaties kunnen zijn bij het beëindigen van de arbeidsverhouding op eigen verzoek en wenst u ontslag op staande voet te krijgen. Gaandeweg het gesprek geeft u aan per direct weg te gaan en levert u uw spullen in (diverse bescheiden van [Y.] en de werkgeversverklaring van de IVW). (…) Dit schrijven dient (…) als bevestiging van uw ontslag op 29 juni 2007.”

  4.1.6. Bij brief van 6 juli 2007 schrijft [X.] aan dhr. [Z.], zijn direct leidinggevende:

  “Dear [Z.],

  Enclosed are photos of my wife’s leg, so you can see why it is necessary for me to be at home to look after her, as there is nobody else. It is not just a broken leg, she had an operation and is immobilised. Also enclosed is the letter from the surgeon, stating that she needs someone to be with her to look after her.

  I felt I was unfairly treated my Mr. [A.] who told me on Monday 25 June that I could go home as soon as possible. I completed my work by Friday morning under stress, worried about my wife. When I went to Mr. [A.]’s office just after 14.00hrs he gave me a document in Dutch, which I would not have been able to understand, and said that both he en I must sign it to say I was terminating my contract because I had refused to work. Of course, I refused to sign because I never refused to work, I simply asked to take holidays that they were owing to me because of this emergency.

  I did not want to finish work for [Y.] but these circumstances meant that I absolutely had to be at home. I know that you understand the problem I had but Mr. [A.] seemed to be under the impression that I wanted to terminate my contract and that is not the case. I told him that I had to go home for compassionate reasons and that was what I was going to do. I told him I was not leaving [Y.] and I would not sign the document but that if he wanted me to leave he would have to dismiss me. I then asked he could give me a copy of the document in English to which he replied “I could but I won’t”. I was already under stress and...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT