Kort geding van Gerechtshof Amsterdam, October 04, 2011

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:2011/10/04
Uitgevende instantie::Gerechtshof Amsterdam
SAMENVATTING

Heeft de Gemeente onrechtmatig gehandeld jegens de apotheek door met een derde een voorovereenkomst aan te gaan betreffende de verhuur van bepaalde ruimten in een nieuw te bouwen multifunctioneel gebouw, nu de apotheek niet is aangesloten bij die derde en niet mee overgaat naar dat nieuwe gebouw? Schending beginselen van non-discriminatie en transparantie? Is er een concessieovereenkomst tot... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

GERECHTSHOF AMSTERDAM

Nevenzittingsplaats Arnhem

Sector civiel recht

zaaknummer 200.085.388

(zaaknummer / rolnummer rechtbank: 300385 / KG ZA 11-50)

arrest in kort geding van de eerste civiele kamer van 4 oktober 2011

inzake

 1. de vennootschap onder firma Apotheek Amerongen-Elst, alsmede haar vennoten,

 2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bosman Holding B.V.,

 3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kranenburg Holding B.V.,

  alle gevestigd te Amerongen (gemeente Utrechtse Heuvelrug),

  appellanten,

  advocaat: mr. N.C. van Steijn,

  tegen:

  de publiekrechtelijke rechtspersoon

  Gemeente Rhenen,

  zetelende te Rhenen,

  geïntimeerde,

  advocaat: mr. M. Stokdijk.

 4. Het geding in eerste aanleg

  Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar de inhoud van het vonnis van 4 maart 2011 dat de voorzieningenrechter in de rechtbank Utrecht tussen appellanten (hierna gezamenlijk ook te noemen: de Apotheek) als eiseressen en geïntimeerde (hierna ook te noemen: de Gemeente) als gedaagde in kort geding heeft gewezen; van dat vonnis is een fotokopie aan dit arrest gehecht.

 5. Het geding in hoger beroep

  2.1 De Apotheek heeft bij exploot van 1 april 2011 de Gemeente aangezegd van voornoemd vonnis van 4 maart 2011 in hoger beroep te komen, met dagvaarding van de Gemeente voor dit hof.

  2.2 Bij voormeld exploot heeft de apotheek zeven grieven tegen het bestreden vonnis aangevoerd en toegelicht, heeft zij producties in het geding gebracht en heeft zij aangekondigd haar eis te zullen wijzigen in die zin dat zij thans aanspraak maakt op een plek in het gezondheidscentrum. De Apotheek heeft verder aangekondigd te zullen concluderen dat het hof, bij arrest, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, het bestreden vonnis zal vernietigen en opnieuw rechtdoende:

  1. de Gemeente met onmiddellijke ingang zal verbieden een huurovereenkomst of andersoortige overeenkomst met de Stichting Gezondheidscentrum Elst (hierna te noemen: de SGE) aan te gaan betreffende het gebruik van het gezondheidscentrum in het Multi Functioneel Gebouw (hierna te noemen: het MFG), dan wel de Gemeente zal verbieden de uitvoering daarvan te staken en gestaakt te houden, een en ander tenzij het de apotheek wordt toegestaan zich in dat gezondheidscentrum te vestigen onder gelijke voorwaarden als door de SGE is gesteld aan Apotheek ’t Bosje B.V. i.o. en in plaats van deze Apotheek of andere apotheken;

  2. subsidiair: de Gemeente met onmiddellijke ingang zal verbieden een huurovereenkomst of andersoortige overeenkomst met de SGE aan te gaan betreffende het gebruik van het gezondheidscentrum in het MFG, dan wel de Gemeente zal verbieden de uitvoering daarvan te staken en gestaakt te houden, totdat de Gemeente een procedure heeft doorlopen ter selectie van een hoofdhuurder en onderhuurders van het gezondheidscentrum op basis van duidelijke, vooraf gestelde voorwaarden, waarbij de deelnemers op gelijke wijze en objectief worden behandeld en voldoende transparantie in de procedure en bij de selectie in acht wordt genomen, met uitnodiging van de Apotheek tot deelname aan de selectieprocedure;

  3. meer subsidiair: het onder II gevorderde zal toewijzen, maar dan beperkt tot de selectie van een apotheek als onderhuurder van het gezondheidscentrum;

  4. de Gemeente zal veroordelen om aan de Apotheek ten titel van een dwangsom te betalen een bedrag van € 25.000,- (zegge: vijfentwintigduizend euro) per overtreding (of gedeeltelijke overtreding) per dag voor iedere dag (een gedeelte van een dag daaronder begrepen) dat de Gemeente in strijd met één van de voornoemde bevelen handelt, althans een zodanige dwangsom die het hof onder deze omstandigheden geraden acht;

  5. uiterst subsidiair: één of meerdere van de hierboven genoemde voorzieningen zal treffen, in een combinatie die het hof onder deze omstandigheden in goede justitie geraden acht, dan wel één of meerdere voorziening(en) zal treffen die het hof in goede justitie geraden acht;

  6. de Gemeente zal veroordelen in de kosten van deze procedure in beide instanties.

  2.3 Op de rol van 19 april 2011 heeft de Apotheek schriftelijk voor eis geconcludeerd, overeenkomstig de inhoud van het exploot van dagvaarding.

  2.4 Bij memorie van antwoord heeft de Gemeente verweer gevoerd en heeft zij één productie in het geding gebracht. Zij heeft geconcludeerd dat het hof, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, de Apotheek in haar vorderingen niet-ontvankelijk zal verklaren, dan wel deze vorderingen zal afwijzen en het vonnis waarvan beroep, zo nodig met verbetering van gronden, zal bekrachtigen, met veroordeling van de Apotheek in de kosten van het hoger beroep.

  2.5 Daarna hebben partijen schriftelijk gepleit, waarbij zij tevens hebben gereageerd op de pleitnota van de wederpartij. De Apotheek heeft bij die gelegenheid tevens een akte overlegging producties genomen.

  2.6 Vervolgens hebben partijen de stukken voor het wijzen van arrest aan het hof overgelegd en heeft het hof arrest bepaald.

 6. De vaststaande feiten

  De voorzieningenrechter heeft in voornoemd vonnis van 4 maart 2011 onder 2.1 tot en met 2.13 feiten vastgesteld. Aangezien daartegen - met uitzondering van de in het kader van grief 1 geformuleerde aanmerking op de vaststelling onder 2.3 - geen grieven zijn aangevoerd of bezwaren zijn geuit, zal het hof in hoger beroep ook, met uitzondering van de vaststelling onder 2.3, van die feiten uitgaan.

 7. De motivering van de beslissing in hoger beroep

  4.1 In deze zaak staat de vraag centraal of de Gemeente onrechtmatig jegens de Apotheek heeft gehandeld door met de SGE (op 1 oktober 2008) een voorovereenkomst aan te gaan betreffende de verhuur van bepaalde ruimten van het MFG ten behoeve van de uitoefening van een gezondheidscentrum. De bestuurders van de SGE zijn de in het gezondheidscentrum Oranjestraat gevestigde huisartsen en fysiotherapeuten en sedert 1 februari 2008 de heer T.A. Bottema...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT