Hoger beroep van Gerechtshof Arnhem, December 20, 2011

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:2011/12/20
Uitgevende instantie::Gerechtshof Arnhem
SAMENVATTING

Arbeidsongeval; aansprakelijkheid werkgever/inlener; zorgplicht

 
GRATIS UITTREKSEL

GERECHTSHOF ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer gerechtshof 200.045.927

(zaaknummer rechtbank 82025)

arrest van de vijfde civiele kamer van 20 december 2011

inzake

[appellant],

h.o.d.n. [naam bedrijf],

wonende te [woonplaats],

appellant,

advocaat: mr. M. van der Bent,

tegen:

de naamloze vennootschap Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij.,

gevestigd te Den Haag,

geïntimeerde,

advocaat: mr. F.A.M. Knüppe

1. Het verdere verloop van het geding in hoger beroep

1.1 Het hof verwijst naar zijn tussenarrest van 1 maart 2011. Ingevolge dat tussenarrest heeft op 20 april 2011 een getuigenverhoor plaatsgevonden. Het hiervan opgemaakte proces-verbaal bevindt zich in afschrift bij de stukken.

1.2 Daarna heeft [appellant] een memorie na enquête genomen, die is gevolgd door een memorie van antwoord na enquête van de zijde van Nationale-Nederlanden.

1.3 Vervolgens zijn de stukken wederom overgelegd voor het wijzen van arrest en heeft het hof arrest bepaald.

2. De verdere motivering van de beslissing in hoger beroep

2.1 Het hof heeft bij zijn tussenarrest [appellant] toegelaten tot het bewijs van zijn stelling dat hij ten opzichte van [medewerker] zodanige maatregelen heeft getroffen en aanwijzingen heeft verstrekt als redelijkerwijs nodig was om te voorkomen dat [medewerker] schade zou lijden in de uitoefening van zijn werkzaamheden, kortom: dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan.

Uit proceseconomische overwegingen is [appellant] tevens toegelaten tot het bewijs dat [medewerker] bewust roekeloos heeft gehandeld.

2.2 [appellant] heeft als getuigen zichzelf en [naam getuige] (verder te noemen: [getuige]) doen horen. Van de gelegenheid getuigen in contra-enquête te doen horen heeft Nationale-Nederlanden geen gebruik gemaakt.

2.3 [appellant] heeft, voor zover relevant, als (partij-)getuige als volgt verklaard:

“Start bemiddelt en plaatst mensen met een “vlekje”. Ik ben ex-verpleegkundige in de psychiatrie en mede om die reden deed Start graag een beroep op mij. [medewerker] kon nauwelijks schrijven, wel lezen. Hij had een korte spanningsboog en was iemand die je tijd moest gunnen en niet onder druk moest zetten. Af en toe liet ik hem alleen in een hoekje zitten. Communicatief was hij niet zo sterk, maar hij had wel een zelfstandig leven. Ik kan hem omschrijven als een eigenwijze man, maar tegelijkertijd iemand die na uitleg van mijn kant er voor open stond om te doen wat ik zei. Dat accepteerde hij wel.

Voor het ongeval heeft [medewerker] anderhalf tot twee jaar bij mij gewerkt. Ik ken hem dus goed en ik had een goede verstandhouding met hem.

De ladder die hij bij het indraaien van die schroeven gebruikte was van het schildersbedrijf dat toen bij het garagebedrijf aan het werk was. Het was een houten ladder die direct na het ongeval door de arbeidsinspectie is onderzocht. Daaruit bleek dat de ladder voldeed aan de eisen voor professioneel gebruik.

Ik ben er de hele tijd bij geweest toen [medewerker] de schroeven aan het indraaien was, dus ook toen hij de twee bovenste schroeven indraaide. [medewerker] heeft vervolgens de ladder verplaatst en in een schuinere stand gezet en dat deed hij om de lagere schroeven te kunnen indraaien. Ik vond dat meteen al geen goede stand van de ladder. Ik was waakzaam om te voorkomen dat hij zou gaan schuiven en heb de ladder met mijn voet tegengehouden. Ik had de inschatting gemaakt dat het op deze manier wel zou lukken en dat bleek ook want bij het indraaien van de eerste schroef...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT