Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Breda, 10 februari 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:10 februari 2012
Uitgevende instantie::Rechtbank Breda
SAMENVATTING

Verordening marktprecariobelasting van de gemeente Helmond biedt geen juridische grondslag voor de geheven toeslag voor promotieactiviteiten van de markt. Aan belanghebbende is een aanslag marktgelden opgelegd. De aanslag is opgebouwd uit twee componenten: marktgelden en een toeslag promotieactiviteiten. De aanslag is gebaseerd op de Verordening. De rechtbank oordeelt dat de promotieactiviteiten... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

RECHTBANK BREDA

Sector bestuursrecht, meervoudige belastingkamer

Procedurenummer: AWB 11/1271

Uitspraakdatum: 10 februari 2012

Proces-verbaal van de mondelinge uitspraak als bedoeld in afdeling 8.2.6 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 27d van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) in het geding tussen

[belanghebbende], wonende te [woonplaats],

belanghebbende,

en

de heffingsambtenaar van de gemeente Helmond,

de heffingsambtenaar.

De bestreden uitspraak op bezwaar

De uitspraak van de heffingsambtenaar van 14 mei 2010 op het bezwaar van belanghebbende tegen de aan belanghebbende opgelegde aanslag marktgelden over het eerste kwartaal 2010 (aanslagnummer [aanslagnummer]).

Zitting

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 27 januari 2012 in ‘s-Hertogenbosch. Aldaar zijn verschenen en gehoord, belanghebbende, vergezeld van zijn gemachtigde [gemachtigde], verbonden aan [kantoornaam gemachtigde] te Helmond, en namens de heffingsambtenaar, [gemachtigden].

Na de zitting heeft de rechtbank de zaak verwezen naar de meervoudige kamer.

 1. Beslissing

  De rechtbank:

  - verklaart het beroep gegrond;

  - vernietigt de uitspraak op bezwaar;

  - vermindert de aanslag tot € 221,40;

  - veroordeelt de heffingsambtenaar in de proceskosten van belanghebbende ten bedrage van € 874;

  - gelast dat de heffingsambtenaar het door belanghebbende betaalde griffierecht van € 41 aan deze vergoedt.

 2. Gronden

  2.1. Aan belanghebbende is voor het eerste kwartaal van 2010 een aanslag marktgelden opgelegd. De aanslag is opgebouwd uit twee componenten: marktgelden ten bedrage van € 221,40 en een toeslag promotieactiviteiten ten bedrage van € 13,50.

  2.2. Tussen partijen is enkel in geschil het antwoord op de vraag of de Verordening marktprecariobelasting Helmond 2010 (de Verordening) een wettelijke grondslag biedt voor de heffing van de toeslag promotieactiviteiten.

  2.3. Ingevolge artikel 216 van de Gemeentewet besluit de raad tot het invoeren, wijzigen of afschaffen van een gemeentelijke belasting door het vaststellen van een belastingverordening. Ingevolge artikel 217 van de Gemeentewet vermeldt een belastingverordening, in de daartoe leidende gevallen, de belastingplichtige, het voorwerp van de belasting, het belastbare feit, de heffingsmaatstaf, het tarief, het tijdstip van ingang van de heffing, het tijdstip van beëindiging van de heffing en hetgeen overigens voor de heffing en de invordering van belang is. Ingevolge artikel 228 van de Gemeentewet kan een...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT