Wraking van Centrale Raad van Beroep, 19 april 2012

Datum uitspraak:19 april 2012
Uitgevende instantie::Centrale Raad van Beroep
SAMENVATTING

Wraking. Het verzoek om wraking van de wrakingskamer wordt buiten behandeling gelaten. Er is geen beletsel voor de wrakingskamer om zich over het verzoek om wraking van de behandelende rechters een oordeel te vormen. Het verzoek om wraking van de behandelend rechters wordt afgewezen. In de door verzoeker geschetste wijze van vraagstelling en zijn kritiek op het verloop van de zitting zijn geen... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

09/6245 WWB-W-PV

Centrale Raad van Beroep

Meervoudige kamer

Proces-verbaal van de mondelinge uitspraak op het verzoek op grond van artikel 8:15 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) gedaan door

[verzoeker] te [woonplaats] (verzoeker)

Datum uitspraak: 19 april 2012

Zitting hebben: mr. A. Beuker-Tilstra als voorzitter en mr. J. Brand en mr. M. Greebe als leden

griffier: R.L. Rijnen

Ter zitting is niemand verschenen.

BESLISSING

De Centrale Raad van Beroep:

- laat het verzoek om wraking van 18 april 2012 buiten behandeling;

- wijst het verzoek om wraking van 30 maart 2012 af.

Deze beslissing is uitgesproken in het openbaar. Zij is gebaseerd op de volgende overwegingen:

  1. Artikel 8:15 van de Awb bepaalt dat op verzoek van een partij elk van de rechters die een zaak behandelen, kan worden gewraakt op grond van feiten of omstandigheden waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen leiden.

  2. Verzoeker heeft hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 13 oktober 2009, 08/4832, in het geding tussen verzoeker en het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam (college). Het onderzoek ter zitting heeft plaats gevonden op 27 maart 2012.

  3. Met een op 30 maart 2012 ingekomen faxbericht heeft verzoeker verzocht om wraking van mr. C. van Viegen, mr. R.H.M. Roelofs en prof. mr. H.D. Stout (behandelende rechters) in verband met hun optreden en nalaten bij het onderzoek ter zitting. Met een op 2 april 2012 ingekomen faxbericht heeft verzoeker een nadere toelichting gegeven op zijn verzoek.

  4. De behandelende rechters hebben laten weten niet in de wraking te berusten en geen gebruik te maken van de gelegenheid te worden gehoord.

  5. Met een op 19 april 2012 ingekomen faxbericht, dat is gedateerd 18 april 2012, heeft verzoeker verzocht om wraking van de rechters die zitting zullen hebben in de meervoudige kamer die het wrakingsverzoek van 30 maart 2012 zal behandelen (wrakingskamer).

  6. Verzoeker heeft als grond van zijn verzoek om wraking van de rechters van de wrakingskamer naar voren gebracht dat hij zich niet kan verenigen met de afwijzende beslissing op zijn verzoek om uitstel van de zitting en de - naar aanleiding van de melding van verzoeker dat hij getuigen wenst te horen gedane - mededeling dat hij ter zitting kan toelichten om welke reden hij getuigen wenst te horen.

  7. Wraking van een wrakingskamer is alleen mogelijk in uitzonderlijke situaties waarin de persoon van de rechter aan behandeling...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT