Hoger beroep kort geding van Centrale Raad van Beroep, 8 mei 2001

Datum uitspraak: 8 mei 2001
Uitgevende instantie::Centrale Raad van Beroep
 
GRATIS UITTREKSEL

00/1857 ZFW

U I T S P R A A K

In het geding tussen:

[A.], wonende te [B.], appellant,

en

de Stichting Ziekenfonds VGZ, gevestigd te Eindhoven, gedaagde.

 1. ONTSTAAN EN LOOP VAN HET GEDING

  Gedaagde heeft bij besluit van 16 juni 1999 afwijzend beschikt op de aanvraag van appellant van 24 maart 1999 strekkende tot vergoeding van de kosten van een behandeling bestaande uit het via dorsaal verrichten van een laser artroscopie van zijn aandoening aan de thoracale wervels in het Bonati Institute te Hudson (V.S.).

  Namens appellant is bij brief van 22 juni 1999 tegen dat besluit bezwaar gemaakt.

  Het College voor zorgverzekeringen heeft gedaagde bij brief van 10 december 1999 van advies gediend.

  Gedaagde heeft het bezwaar van appellant bij het bestreden besluit van 15 december 1999 ongegrond verklaard.

  Appellant is van dat besluit in beroep gekomen bij de rechtbank te 's-Hertogenbosch. Deze rechtbank heeft het beroep bij de aangevallen uitspraak van 3 april 2000 ongegrond verklaard.

  Namens appellant is mr. F.T.I. Oey, advocaat te Helmond, op bij aanvullend beroepschrift aangegeven gronden van die uitspraak in hoger beroep gekomen.

  Gedaagde heeft een verweerschrift (met bijlage) ingezonden.

  Namens appellant zijn bij brief van 15 maart 2001 stukken ingezonden.

  Het geding is, gevoegd met het geding geregistreerd onder 99/5725 ZFW, behandeld ter zitting van de Raad op 27 maart 2001, waar appellant in persoon is verschenen, bijgestaan door mr. Oey, voornoemd, en waar gedaagde zich heeft laten vertegenwoordigen door mr. H.A.J. van de Laar, juridisch medewerker, en drs. M.G.M. Mutsaers, adviserend geneeskundige. Vanwege gedaagde is daar tevens verschenen, in de hoedanigheid van getuige-deskundige, dr. W.H.J.C. van Heeswijk, orthopedisch chirurg te Oosterhout.

 2. MOTIVERING

  De Raad gaat uit van de volgende feiten en omstandigheden.

  Appellant heeft reeds jaren rugklachten waarvoor hij in Nederland geen operatieve behandeling heeft kunnen vinden. Beoordeling door dr. J.P.C. Peperkamp, neuroloog te Eindhoven, en dr. A.O. Bonati heeft uitgewezen dat het door hen mogelijk wordt geacht om appellants aandoening van de wervelkolom via dorsaal door middel van laser artroscopie te behandelen in het Bonati Institute te Hudson (V.S.).

  Bij het bestreden besluit op bezwaar van 15 december 1999 heeft gedaagde zijn weigering om de kosten van deze behandeling te vergoeden gehandhaafd. Dit besluit berust op het (primaire) standpunt dat de in het Bonati Institute verrichte laser artroscopische behandelmethode in Nederland nog experimenteel is en mitsdien geen in de kring van de beroepsgenoten gebruikelijke behandeling. Gedaagde heeft daartoe het volgende overwogen: .

  "Ter ondersteuning van haar standpunt verwijst VGZ u naar het advies van de medisch adviseur van de Commissie voor beroepszaken van de Ziekenfondsraad (thans College voor zorgverzekeringen genaamd) d.d. 2 juni 1999. Hierin is, voor zover hier van belang, bepaald...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT