Hoger beroep van Gerechtshof Leeuwarden, 20 september 2000

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:20 september 2000
Uitgevende instantie::Gerechtshof Leeuwarden
 
GRATIS UITTREKSEL

WAHV 00/00154 20 september 2000CJIB 29700231Gerechtshof te LeeuwardenArrestop het hoger beroep tegen de beslissingvan de kantonrechter te Rotterdamvan 29 mei 2000betreffende[betrokkene] (hierna te noemen: betrokkene),zetelend te [woonplaats].1. De beslissing van de kantonrechterDe kantonrechter heeft het beroep van de betrokkene tegen de beslissing van de officier van justitie in het arrondissement Rotterdam niet-ontvankelijk verklaard. De beslissing van de kantonrechter is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.2. Het procesverloopDe betrokkene heeft tegen de beslissing van de kantonrechter hoger beroep ingesteld.De advocaat-generaal heeft een verweerschrift ingediend.De betrokkene is in de gelegenheid gesteld het beroep schriftelijk nader toe te lichten. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.3. Beoordeling3.1. Ingevolge art. 11, eerste lid, WAHV wordt een bij de officier van justitie ingediend beroepschrift door deze aan het kantongerecht ter kennis gebracht binnen zes weken nadat de indiener zekerheid heeft gesteld voor de betaling van de sanctie dan wel de termijn daarvoor is verstreken.Het derde lid van art. 11 WAHV houdt in dat:- de zekerheid wordt gesteld bij het Centraal Justitieel Incassobureau te Leeuwarden (CJIB), hetzij door middel van de aan de betrokkene toegezonden accept-giro, hetzij anderszins door storting op de rekening van het CJIB;- de officier van justitie de indiener van het beroepschrift na de ontvangst ervan wijst op de verplichting tot zekerheidstelling en hem meedeelt dat de zekerheid dient te geschieden binnen twee weken na de dag van verzending van deze mededeling;- indien de zekerheidstelling niet binnen deze termijn is geschied het beroep door de kantonrechter niet-ontvankelijk wordt verklaard, tenzij redelijkerwijs niet kan worden geoordeeld dat de indiener in verzuim is geweest.3.2. Een redelijke uitleg van deze wetsbepaling brengt mee dat de voorgeschreven mededeling van de officier van justitie tenminste moet inhouden dat op grond van een wettelijk voorschrift (art. 11 WAHV) zekerheid dient te worden gesteld voor de betaling van de opgelegde sanctie en dat het bedrag van de zekerheidstelling gelijk is...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT