Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, Groningen, December 15, 2002

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:2002/12/15
Uitgevende instantie::Groningen
SAMENVATTING

Bewaring / AC-procedure. Nadat eiser, een gestelde Liberiaan, een aantal jaren illegaal in Nederland heeft verbleven, heeft hij een asielaanvraag ingediend. Tijdens de AC-procedure is de identiteit van eiser bekend geworden en na afloop van de AC-procedure is eiser in bewaring gesteld. Ter zitting heeft de gemachtigde van eiser betoogd dat - onder verwijzing naar de uitspraak 00/68 KG van het... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

RECHTBANK TE 's-GRAVENHAGE

Nevenzittingsplaats Groningen

Vreemdelingenkamer

Registratienummer: Awb 02/88674 VRONTN

UITSPRAAK

op het beroep tegen de maatregel van bewaring op grond van artikel 59 van de Vreemdelingenwet 2000, toegepast ten aanzien van de vreemdeling genaamd, althans zich noemende:

A,

geboren op [...] 1974,

van gestelde Liberiaanse nationaliteit,

IND-dossiernummer: 0211.20.8158,

eiser,

gemachtigde: mr. S.S. Ilahi, advocaat te Groningen.

 1. Ontstaan en loop van het geschil

  1.1 De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, hierna verweerder, heeft op 24 november 2002 aan eiser, die geen rechtmatig verblijf in Nederland heeft, met het oog op de uitzetting de maatregel van bewaring opgelegd nu de openbare orde zulks vordert (artikel 59, eerste lid en onder a, Vw 2000).

  1.2 Verweerder heeft op 26 november 2002 de rechtbank op grond van artikel 94, eerste lid, Vw 2000 in kennis gesteld van het opleggen van de maatregel van bewaring. Deze kennisgeving wordt gelijkgesteld met een door eiser ingesteld beroep.

  1.3 Verweerder heeft de op de zaak betrekking hebbende stukken aan de rechtbank toegezonden. De griffier heeft de van verweerder ontvangen stukken aan eiser doorgestuurd en hem in de gelegenheid gesteld nadere gegevens te verstrekken.

  1.4 Het beroep is behandeld ter openbare terechtzitting van de rechtbank van 2 december 2002. Eiser is aldaar in persoon verschenen, bijgestaan door zijn gemachtigde. Voor verweerder is als gemachtigde verschenen de heer P. van Dam.

 2. Rechtsoverwegingen

  2.1 In deze procedure dient te worden beoordeeld of de toepassing en tenuitvoerlegging van de maatregel van bewaring in overeenstemming is met de wet en of deze in redelijkheid bij afweging van alle daarbij betrokken belangen gerechtvaardigd is.

  2.2 Ter zitting heeft de gemachtigde van eiser de rechtbank verzocht de opheffing van de bewaring te bevelen en schadevergoeding toe te kennen. Daartoe heeft de gemachtigde van eiser ter zitting betoogd dat - onder verwijzing naar de uitspraak van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 31 oktober 2002 (zaaknummer 00/68 KG) - tijdens de AC-procedure sprake is van een niet op de wet gebaseerde vrijheidsontneming, derhalve van een onrechtmatige. Dit betekent dat een daaropvolgende inbewaringstelling, zoals in dit geval, ook onrechtmatig is.

  2.3 De gemachtigde van verweerder heeft ter zitting aangevoerd dat de inbewaringstelling - ondanks de in rechtsoverweging 2.2 genoemde uitspraak - niet onrechtmatig is.

  2.4...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT