Eerste aanleg - meervoudig van Gerechtshof Amsterdam, Douanekamer, August 24, 1999

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:1999/08/24
Uitgevende instantie::Douanekamer
SAMENVATTING

Uit de GS-toelichting (IDR) op post 9505 valt af te leiden dat goederen slechts onder post 9505 10 90 van het GDT kunnen worden ingedeeld indien zij door hun eigenschappen en kenmerken gewoonlijk in de periode rondom kerst worden gebruikt. Naar objectieve maatstaven te bepalen verwijzingen naar het kerstfeest moeten daarbij voor de indeling in het GDT van doorslaggevende betekenis zijn.... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

DE TARIEFCOMMISSIE

Uitspraak

in de zaak nr. 0080/97 TC

de dato 24 augustus 1999

 1. De procedure

  1.1. Op 3 april 1997 is een beroepschrift ingekomen van A en B te Y, ingediend namens de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid X B.V. te Y, belanghebbende. Het beroep is gericht tegen de uitspraak van het hoofd van het Douanedistrict Y (de inspecteur) van 21 februari 1997, nr. T../1996, waarbij het bezwaar van belanghebbende tegen de uitnodiging tot betaling met betrekking tot douanerechten van 10 september 1996, groot f 1.051,10, werd afgewezen.

  1.2. Van belanghebbende is door de Secretaris een griffierecht van f 150,-- geheven. De inspecteur heeft een vertoogschrift ingediend. Bij het vertoogschrift zijn monsters van de hierna te omschrijven beeldjes van engelen gevoegd.

  1.3. De eerste mondelinge behandeling van de zaak heeft plaatsgevonden in raadkamer tijdens de zitting van de Tariefcommissie van 21 april 1998. Daar zijn verschenen namens belanghebbende A en namens de inspecteur mr. C en D.

  De gemachtigde van belanghebbende heeft een pleitnota overgelegd. Het onderzoek ter zitting is vervolgens geschorst teneinde de gemachtigde van belanghebbende in de gelegenheid te stellen nog stukken over te leggen.

  1.4. Bij brief van 3 augustus 1998 heeft de gemachtigde verklaringen overgelegd van W. Nostheide, uitgever van het vaktijdschrift op het gebied van kerstartikelen "Christmas Festival", en van drs. P.G.M. Brker, directeur van Helikon, het Landelijk instituut voor religie in kunst en cultuur, alsmede twee boekwerken met de titel "Rondom Kerstmis" en "Rondom Pasen" van de hand van laatstgenoemde. Bij brief van 11 september 1998 heeft de gemachtigde nog twee exemplaren van het tijdschrift "Festival Christmas" van respectievelijk november 1997 en januari 1998 toegezonden.

  1.5. De inspecteur heeft bij brief van 20 oktober 1998 gereageerd op de sub 1.4. genoemde stukken.

  1.6. Bij brief van 27 oktober 1998 heeft de gemachtigde om een nieuwe mondelinge behandeling van de zaak verzocht.

  1.7. Bij brief van 8 december 1998 heeft de Secretaris namens de Tariefcommissie aan partijen om inlichtingen verzocht. De gemachtigde heeft deze inlichtingen verstrekt bij brief van 22 december 1998 en de inspecteur bij brief van 28 januari 1999.

  1.8. De tweede mondelinge behandeling van de zaak heeft plaatsgevonden in raadkamer tijdens de zitting van de Tariefcommissie van 23 maart 1999. Daar zijn verschenen namens belanghebbende A en namens de inspecteur mr. E en D. De gemachtigde en de inspecteur hebben beiden een pleitnota overgelegd en voorgedragen.

 2. De vaststaande feiten

  2.1. Op 2 september 1996 heeft belanghebbende in opdracht van J. X B.V. te M bij de douaneambtenaren te Y onder nummer 0000../00 96 00001706 aangifte ten invoer gedaan van "kerstfeestartikelen" van oorsprong uit China. Aangegeven werden

  post 9505 10 90 van het Gemeenschappelijk douanetarief (GDT) en een douanewaarde van f 28.898,-- Door vermelding van de code 142 werd aanspraak gemaakt op het preferentile tarief in het kader van het Algemeen Preferentieel Systeem van 0%; daartoe werd overgelegd een certificaat van oorsprong, formulier A nr. ST96/0003/645. Bij de aangifte is een factuur gevoegd van Shantou Arts & Crafts Import & Export Company of Guangdong van 31 juli 1996, waarbij de goederen zijn omschreven als "X Mas Decoration Items".

  De douaneambtenaren hebben de goederen bij de verificatie daadwerkelijk opgenomen en monsters genomen. Zij hebben de goederen gesplitst in twee soorten artikelen, te weten: kandelaars, met een douanewaarde van f...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT