Kort geding van Rechtbank Breda, Voorzieningenrechter, 5 maart 2004

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak: 5 maart 2004
Uitgevende instantie::Voorzieningenrechter
SAMENVATTING

koop van onroerend goed in Portugal, de bevoegdheid van de Nederlandse rechter in kort geding mbt overeenkomsten, onrechtmatige daad en arbeidsovereenkomten, litispendentie, het spoedeisend belang, toepassing van Nederlands of Portugees recht en nakoming van hetgeen partijen zijn overeengekomen

 
GRATIS UITTREKSEL

127795/KG ZA 03-685 RECHTBANK BREDA

Sector Handelsrecht

Voorzieningenrechter

5 maart 2004

VONNIS IN KORT GEDING

in de zaak van:

 1. [v.d. S.],

  wonende te Breda,

 2. [van B.],

  wonende te Hoevelaken (gemeente Nijkerk),

 3. [v.d. B.],

 4. [E.],

  beiden wonende te Koersel (Belgi),

 5. [B.],

 6. [P.],

  beiden wonende te Maurik (gemeente Buren)

 7. [B.],

  wonende te Wilhelminadorp (gemeente Goes),

 8. [H.],

  wonende te Moordrecht,

 9. [V.d. N.],

 10. [B.],

  beiden wonende te Maastricht,

 11. [de R.],

  wonende te Mijnsheerenland (gemeente Binnenmaas),

 12. [S.],

 13. [S.],

  beiden wonende te Zandvoort,

 14. [V.],

  wonende te Amsterdam.

  e i s e r s bij dagvaarding van 5 januari 2004,

  procureurs: mr. P.H.L.M. Kuypers

  en mr. A.H.M.E. Pex,

  t e g e n :

  1[Van E.],

  wonende te Tilburg,

 15. [Van E.],

  wonende te Turnhout (Belgi),

 16. [Van E.] in zijn hoedanigheid van vereffenaar van de vennootschap naar het recht van het land van haar vestigingTRANSES BENELUX BVBA in liquidatie,

  (voorheen) gevestigd te Turnhout (Belgi),

 17. de vennootschap naar het recht van het land van haar vestiging TRANSES INVESTMENT LIMITED,

  gevestigd te Dublin (Ierland),

 18. de vennootschap naar het recht van het land van haar vestiging TRANSES INTERNATIONAL LIMITED,

  gevestigd te Dublin (Ierland),

 19. de vennootschap naar het recht van het land harer vestiging LUSALDEIA-ESTUDO E REALIZACAO DE PROJECTOS TURISTICOS LDA,

  gevestigd te Portugal,

 20. de vennootschap naar het recht van het land van haar vestiging, LUSALDEIA-ESTUDO E REALIZACAO DE PROJECTOS TURISTICOS LDA in haar hoedanigheid van vennoot van de vennootschap onder firma Transes International Group,

  gevestigd te Portugal,

 21. de vennootschap naar het recht van het land van haar vestiging TRANSES INVESTMENTS SA,

  gevestigd te Luxemburg,

 22. de vennootschap naar het recht van het land van haar vestiging TRANSES INTERNATIONAL SA,

  gevestigd te Luxemburg,

 23. de vennootschap naar het recht van het land van haar vestiging TRANSES HOLDING SA,

  gevestigd te Luxemburg,

  g e d a a g d e ,

  procureur: mr. F.M.IJ.J. Kramer,

  advocaten : mr. J.G.F. Rijlaarsdam

  en mr. C.M.S. Niggebrugge.

 24. Het verloop van het geding.

  Dit blijkt uit de navolgende door partijen ter vonniswijzing overgelegde stukken:

  - de dagvaarding;

  - de pleitnota van mr. Kuypers en de door eisers in het geding gebrachte producties;

  - de pleitnota van mr. Rijlaarsdam en de door gedaagden in het geding gebrachte producties.

  Partijen hebben voorts hun standpunten ter terechtzitting mondeling toegelicht.

 25. Het geschil.

  Eisers vorderen als voorlopige voorziening gedaagden hoofdelijk te veroordelen, des dat de een betalende/leverende de ander zal zijn bevrijd om

  1. Jegens iedere eiser afzonderlijk:

   1. Medewerking te verlenen aan uitmeting door een landmeter van de percelen die eisers van gedaagden hebben gekocht op grond van de koopovereenkomsten die in kopie als producties bij deze dagvaarding in het geding zijn gebracht onder betaling van de kosten aan eisers;

   2. Iedere eiser te machtigen om (mede) namens gedaagden de uitmeting door een landmeter bindend te doen verrichten op kosten van gedaagden (artikel 3:299 BW);

   3. De door eisers gekochte huizen zonder gebreken af te bouwen en deze binnen 1 maand na betekening van het in deze te wijzen vonnis in overeenstemming met de met eisers gesloten overeenkomsten aan eisers op te leveren, zulks op verbeurte van een dwangsom van € 10.000,- ten gunste van iedere eiser en hoofdelijk ten laste van gedaagden voor iedere dag dat gedaagden aan dit bevel geen gevolg geven nadat het vonnis is betekend;

   4. Iedere eiser te machtigen om de afbouw en oplevering te doen plaatsvinden door een erkende en in Portugal geregistreerde aannemer op kosten van gedaagden indien gedaagden niet voldoen aan het gevorderde sub c nadat 3 maanden na het in deze te wijzen vonnis zijn verstreken;

   5. Om binnen een maand na het in deze te wijzen vonnis zorg te dragen voor levering van water en elektriciteit tegen het gangbare tarief voor consumenten van de watermaatschappij c.q. EDP en bemetering van het huis van iedere eiser, althans herstel van de aanwezige nutsvoorzieningen van het huis van iedere eiser, zulks op verbeurte van een dwangsom van € 10.000,- ten gunste van iedere eiser en hoofdelijk ten laste van gedaagden voor iedere dag dat gedaagden aan dit bevel geen gevolg geven nadat het vonnis is betekend;

   6. Iedere eiser te machtigen om na verloop van 3 maanden na het in deze te wijzen vonnis zelf zorg te dragen op kosten van gedaagden dat de watermaatschappij c.q. EDP water respectievelijk elektriciteit levert aan eiser en zonodig namens gedaagden te handelen;

   7. Tot aanleg binnen een maand na het in deze te wijzen vonnis van een passend riool volgens de gemeentelijke normen, althans een aansluiting daarop, voor het huis van iedere eiser, dan wel een septic tank per huis, zulks op verbeurte van een dwangsom van € 10.000,- ten gunste van eisers en hoofdelijk ten laste van gedaagden voor iedere dag dat gedaagden aan dit bevel geen gevolg geven nadat het vonnis is betekend;

   8. Iedere eiser te machtigen om na verloop van 3 maanden na het in deze te wijzen vonnis zelf zorg te dragen op kosten van gedaagden dat het huis van iedere eiser wordt voorzien van een passend riool(aansluiting) volgens de gemeentelijke normen of septictank, zulks ter keuze van iedere eiser, en zonodig mede namens gedaagden te handelen;

   9. Primair: tot openlegging van de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers die ze ingevolge de wet moeten houden, maken of bewaren en een afschrift te doen toekomen aan de raadsman van eisers binnen een maand na betekening van het in deze te wijzen vonnis zulks op verbeurte van een direct opeisbare dwangsom ten gunste van eisers en ten laste van gedaagden sub 1 tot en met 8 ad € 5.000,- voor iedere dag dat gedaagden aan dit bevel geen gevolg geven;

    Subsidiair: gedaagden te veroordelen tot afgifte binnen een maand na betekening van het in deze te wijzen vonnis aan eisers van alle justificatoire bescheiden inzake de bestemming en gebruik van de door eisers aan Transes betaalde bedragen, zulks op verbeurte van een dwangsom van € 5.000,- ten gunste van eisers en ten laste van gedaagden voor iedere dag dat gedaagden nalaten aan dit bevel te voldoen nadat twee dagen na betekening van het vonnis zijn verstreken;

   10. Te bepalen dat eisers niet zijn gehouden tot nakoming van artikel (f) van de koopovereenkomst die zij met gedaagden gesloten hebben;

   11. Gedaagden hoofdelijk te veroordelen tot betaling van een voorschot op de geleden schade, daaronder begrepen de kosten van juridisch advies, gemiste huurinkomsten, renteverlies en waardevermindering van het huis ad € 22.500,- per eiser.

   12. Dit alles met hoofdelijke veroordeling van gedaagden in de kosten van dit geding (zowel wat betreft de gezamenlijke vorderingen als wat betreft de hieronder genoemde individuele vorderingen), vermeerderd met de kosten van de vertalingen en betekeningen uit hoofde van EG Verordening 1348/2000, conform de staat van kosten.

  2. Jegens iedere eiser afzonderlijk:

 26. betreffende eiser sub 1 [V.d. S.]:

  1. primair: te leveren het perceel en het huis in Aldeia de Almegue, Portugal, lokaal bekend onder nummer 47 conform de opmeting van de landmeter, alsmede aan eiser en de zijnen te vestigen een recht van overpad, vrije en onbelemmerde toegang te verlenen tot dat perceel binnen een maand na het betekenen van het in deze te wijzen vonnis, zulks op verbeurte van een dwangsom van € 10.000,- ten gunste van [V.d. S.] en hoofdelijk ten laste van gedaagden voor iedere dag dat gedaagden aan dit bevel geen gevolg geven;

   subsidiair: te leveren het perceel in Aldeia de Almegue, Portugal, lokaal bekend onder nummer 47 binnen een maand na het betekenen van het in deze te wijzen vonnis, zulks op verbeurte van een dwangsom van € 10.000,- ten gunste van [V.d. S.] en hoofdelijk ten laste van gedaagden voor iedere dag dat gedaagden aan dit bevel geen gevolg geven;

  2. primair: alles in het werk te stellen, nalaten waar nodig daaronder begrepen, om het bestemmingsplan te doen wijzigen, de benodigde vergunningen voor het huis van [V.d. S.] te verkrijgen en [V.d. S.] volledig en maandelijks op de hoogte te houden van de voortgang hiervan;

   subsidiair: de levering van het huis zo spoedig mogelijk te doen plaats vinden, zulks op verbeurte van een dwangsom van € 10.000,- ten gunste van [V.d. S.] en hoofdelijk ten laste van gedaagden voor iedere dag dat gedaagden aan dit bevel geen gevolg geven;

  3. [V.d. S.] te machtigen om na verloop van 3 maanden na het in deze te wijzen vonnis zelf zorg te dagen op kosten van gedaagden verrichten van alle rechtshandelingen namens gedaagden die nodig zijn voor de levering van het huis en het onroerend goed hiervoor omschreven en zo nodig namens gedaagden te handelen;

  4. Meest subsidiair: gedaagden te veroordelen tot terugbetaling aan [V.d. S.] van de koopsom ad NLG 327.525,- (€ 148.624,37);

  5. Gedaagden sub 2, 8 en 9 aan [V.d. S.] terug te betalen de geldlening en inmiddels vervallen contractuele interesten ten bedrage van € 134.291,- (per 31 oktober 2003) vermeerderd met de wettelijke rente over dit bedrag vanaf 31 oktober 2003;

  6. Ten behoeve van [V.d. S.] binnen 1 maand na heden een recht van eerste hypotheek te vestigen op het "rondhouten huis, partijen genoegzaam bekend ter zekerheid voor de (terug)betaling van de overeenkomst van geldlening d.d. april 2002 zulks op verbeurte van een dwangsom van € 10.000,- ten gunste van [V.d. S.] en hoofdelijk ten laste van gedaagden voor iedere dag dat gedaagden aan deze veroordeling geen gevolg geven;

  7. [V.d. S.] te machtigen om na verloop van 3 maanden na het in deze te wijzen vonnis zelf zorg te dragen op kosten van gedaagden verrichten van alle rechtshandelingen namens gedaagden die nodig zijn voor het vestigen van een recht van hypotheek op het "rondhouten huis";

  8. (subsidiair ten opzichte van het petitum onder d) aan [V.d. S.] terug te betalen de koopsom van het onroerend goed te Castelo de Vide , plot 51, ad € 96.201,41 (NLG 212.000,-) vermeerderd met de wettelijke...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT