Kort geding van Centrale Raad van Beroep, 13 augustus 2002

Datum uitspraak:13 augustus 2002
Uitgevende instantie::Centrale Raad van Beroep
SAMENVATTING

De werknemer heeft desgevraagd aan de Raad medegedeeld niet als partij aan het geding in hoger beroep te willen deelnemen en heeft geen toestemming verleend voor toezending van stukken die medische gegevens bevatten aan zijn werkgever.

 
GRATIS UITTREKSEL

01/1627 WAO

U I T S P R A A K

in het geding tussen:

[appellante], gevestigd te [woonplaats], appellante,

en

de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, gedaagde.

 1. ONTSTAAN EN LOOP VAN HET GEDING

  Met ingang van 1 januari 2002 is de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen in werking getreden. Ingevolge de Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen treedt in dit geding de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (Uwv) in de plaats van het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv). In deze uitspraak wordt onder gedaagde tevens verstaan het Lisv.

  Bij besluit van 4 juni 1999, aangevuld bij besluit van 11 juni 1999, heeft gedaagde aan [voormalig werknemer], voormalig werknemer bij appellante (hierna: de werknemer) met ingang van 21 mei 1999 een uitkering ingevolge de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) toegekend, berekend naar een mate van arbeidsongeschiktheid van 35 tot 45%.

  Appellante heeft bij brief van 16 juni 1999 tegen die besluiten bezwaar gemaakt.

  Bij besluit van 5 april 2000, hierna: het bestreden besluit, heeft gedaagde dit bezwaar ongegrond verklaard.

  De rechtbank Haarlem heeft bij uitspraak van 23 januari 2001 het beroep tegen het bestreden besluit ongegrond verklaard.

  Namens appellante is mr. B.P. Dekker, advocaat te Volendam, bij beroepschrift van 2 maart 2001 van die uitspraak in hoger beroep gekomen. Bij brief van 6 juni 2001 zijn de gronden voor het beroep ingediend.

  De werknemer heeft desgevraagd aan de Raad medegedeeld niet als partij aan het geding in hoger beroep te willen deelnemen en heeft geen toestemming verleend voor toezending van stukken die medische gegevens bevatten aan zijn werkgever.

  Mr. Dekker voornoemd heeft laten weten dat voor appellante als arts-gemachtigde zal optreden R. Westerweel, directeur van Westerweel Intermediair BV, gevestigd te Amersfoort en Goes.

  Gedaagde heeft een verweerschrift ingediend.

  Met een begeleidende brief van 24 januari 2002 zijn, onder verwijzing naar 's Raads uitspraak van 20 juli 2001, nr. 00/3816 WAO en met toepassing van het bepaalde in artikel 8:32, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de zich in het dossier bevindende medische stukken aan mr. Dekker voornoemd gezonden.

  Bij brief van 7 februari 2002 heeft mr. Dekker daarop een reactie gegeven.

  Het geding is behandeld ter zitting van de Raad op 21 mei 2002, waar voor appellante mr. Dekker is...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT