Voorlopige voorziening van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, August 06, 2004

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:2004/08/06
Uitgevende instantie::Gerechtshof 's-Hertogenbosch
SAMENVATTING

In het belastingrecht geldt een gesloten stelsel van rechtsmiddelen waarbij niet tegen elke fiscale beschikking bezwaar en, na uitspraak op bezwaar, beroep bij de belastingrechter mogelijk is, maar alleen tegen die beschikkingen waartegen de belastingwet door de vermelding "voor bezwaar vatbare beschikking" dat bezwaar expliciet opent. Beslissingen van de met de invordering van gemeentelijke... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

BELASTINGKAMER

Nr. 02/02772

HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH

UITSPRAAK

Uitspraak van de Voorzieningenrechter van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch als bedoeld in artikel 8:84, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) op na te melden verzoek als bedoeld in artikel 8:81 van de Awb van X te Y (hierna: verzoeker).

 1. Ontstaan en loop van het geding

  1.1. Aan verzoeker zijn voor de jaren 2000, 2001 en 2002 aanslagen in de afvalstoffenheffing van de gemeente Y opgelegd.

  1.2. Bij schrijven van 13 maart 2001 heeft verzoeker bezwaar aangetekend tegen de hem voor het jaar 2001 opgelegde aanslag in de afvalstoffenheffing. In dit schrijven heeft verzoeker de heffingsambtenaar verzocht hem uitstel van betaling te willen verlenen voor het gehele bedrag van de aanslag tot op het moment dat de uitspraak op het bezwaarschrift zal zijn gedaan.

  Bij schrijven van 28 april 2001 heeft verzoeker bezwaar aangetekend tegen de hem voor het jaar 2000 opgelegde aanslag in de afvalstoffenheffing. Ook in dit schrijven heeft verzoeker de heffingsambtenaar verzocht hem uitstel van betaling te willen verlenen voor het gehele bedrag van de aanslag tot op het moment dat de uitspraak op het bezwaarschrift zal zijn gedaan.

  Bij schrijven van 5 maart 2002 heeft verzoeker bezwaar aangetekend tegen de hem voor het jaar 2002 opgelegde aanslag in de afvalstoffenheffing en de heffingsambtenaar verzocht hem uitstel van betaling te verlenen tot op het moment dat de uitspraak op het bezwaarschrift zal zijn gedaan.

  1.3. Bij uitspraken op bezwaar van 30 mei 2001 respectievelijk 11 maart 2002 heeft het Hoofd van de afdeling Middelen van de gemeente Y de hierboven genoemde aanslagen over de jaren 2000 tot en met 2002 gehandhaafd.

  Verzoeker is tegen de uitspraken van 30 mei 2001 bij op 10 juli 2001 ter griffie van het hof ingekomen beroepschriften in beroep gekomen bij het hof.

  1.4. Bij brief van 8 maart 2002, verzonden 11 maart 2002, heeft het Hoofd van de afdeling Middelen van de gemeente Y verzoeker - voor zover hier van belang - het volgende bericht:

  "Het indienen van een beroep- of bezwaarschrift heft de betalingsverplichting ten aanzien van deze aanslagen niet op. Dit betekent dat de aanslag afvalstoffenheffing 2000, 2001 en 2002 binnen de gestelde termijnen betaald moeten worden.".

  1.5. Bij brief van 21 maart 2002 heeft verzoeker - voor zover hier van belang - als volgt gereageerd op eerdergenoemde brief van 8 maart 2002:

  "2. De betalingsverplichting......

  ...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT