Cassatie van Hoge Raad, April 29, 2005

Datum uitspraak:2005/04/29
Uitgevende instantie::Hoge Raad
SAMENVATTING

Fusie; Ontvankelijkheid beroep namens verdwenen rechtspersoon.

 
GRATIS UITTREKSEL

Nr. 39.181

29 april 2005

RS

gewezen op het beroep in cassatie van stichting X te Z (hierna: X) alsmede haar rechtsopvolger onder algemene titel stichting B te Z (hierna: B) tegen de uitspraak van het Gerechtshof te 's-Gravenhage van 13 november 2002, nr. BK-01/02997, betreffende na te melden aanslag in het rioolaansluitrecht.

 1. Aanslag, bezwaar en geding voor het Hof

  Aan X is voor het jaar 1998 een aanslag in het rioolaansluitrecht van de gemeente Vlaardingen opgelegd naar een bedrag van ƒ 804.565, welke aanslag, na daartegen gemaakt bezwaar, bij uitspraak van het hoofd van de sector belastingen van de gemeente Vlaardingen (hierna: het Hoofd) is gehandhaafd.

  X is tegen deze uitspraak in beroep gekomen bij het Hof.

  Het Hof heeft het beroep niet-ontvankelijk verklaard. De uitspraak van het Hof is aan dit arrest gehecht.

 2. Geding in cassatie

  X en B hebben tegen 's Hofs uitspraak beroep in cassatie ingesteld. Het beroepschrift in cassatie is aan dit arrest gehecht en maakt daarvan deel uit.

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlaardingen (hierna: het College) heeft een verweerschrift ingediend.

 3. Uitgangspunten in cassatie

  3.1. De onderhavige aanslag is opgelegd aan X, en gedagtekend 30 april 1998.

  3.2. Bij brief van 10 juni 1998 heeft X tegen deze aanslag bezwaar gemaakt.

  3.3. Bij uitspraak, gedagtekend 3 oktober 2001 en gedaan ten aanzien van X, heeft het Hoofd het bezwaar ongegrond verklaard, en de aanslag gehandhaafd.

  3.4. Op 25 oktober 2001 is "namens X" beroep tegen deze uitspraak ingesteld.

  3.5. Op 14 januari 2002 is bij het Hof een geschrift ingekomen, houdende - eveneens "namens X" - een nadere motivering van het beroep.

  3.6. Als bijlagen bij dit geschrift zijn overgelegd:

  (a) een volmacht op A tot - onder meer - het voeren van een beroepsprocedure "inzake aanslagen rioolaansluitrecht betrekking hebbend op woningen van de woningcorporatie", afgegeven door "B, (...), rechtsopvolger van X (...)";

  (b) een kopie van een notariÎle akte van 28 december 1998 tot wijziging van de statuten van B, welke akte in artikel 1 vermeldt dat B krachtens fusie als bedoeld in de zevende titel van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek de rechtsopvolger onder algemene titel is van X.

 4. De uitspraak van het Hof

  4.1. Uit de zo-even genoemde notariÎle akte heeft het Hof afgeleid dat de fusie heeft plaatsgehad vÛÛr of uiterlijk op 28 december 1998. Onder verwijzing naar artikel 2:311, lid 1, BW heeft het Hof daaraan de gevolgtrekking...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT