Hoger beroep van Gerechtshof Amsterdam (Nederland), 19 de Octubre de 2000

Sprekergepubliceerd
Datum uitspraak19 de Octubre de 2000
Uitgevende instantie:Gerechtshof Amsterdam (Nederland)

ELRO-nummer: AA7654 Zaaknr: 683/99 KG

Bron: Gerechtshof Amsterdam

Datum uitspraak: 19-10-2000

Soort zaak: civiel

Soort uitspraak: arrest

Rolnummer: 683/99 KG

19 oktober 2000

Bij vervroeging

GERECHTSHOF TE AMSTERDAM

VIERDE MEERVOUDIGE BURGERLIJKE KAMER

ARREST

in de zaak van:

[appelant],

wonende te [woonplaats],

APPELLANT,

procureur: mr. G.J. Kemper,

t e g e n

 1. [geÔntimeerde],

  wonende te [woonplaats],

 2. de vereniging

  VERENIGING TEGEN DE KWAKZALVERIJ,

  gevestigd te Amsterdam,

  GEœNTIMEERDEN,

  procureur: mr. W.D.T.D. Wiarda.

 3. Het verloop van het geding in hoger beroep

  1.1. Appellant wordt [appellant] genoemd en geÔntimeerden worden gezamenlijk aangeduid als [geÔntimeerden] GeÔntimeerde sub 1. wordt [geÔntimeerde 1] genoemd en geÔntimeerde sub 2. ook de Vereniging.

  1.2. Bij exploit van 26 mei 1999 is [appellant] in hoger beroep gekomen van het vonnis van de president van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, dat onder rolnummer KG 99/1077 OdC is gewezen tussen [appellant] als eiser en [geÔntimeerden] als gedaagden en is uitgesproken op 12 mei 1999.

  1.3. Bij memorie, met producties, heeft [appellant] vier grieven tegen het vonnis waarvan beroep aangevoerd, zijn eis verminderd en geconcludeerd dat het hof het vonnis zal vernietigen en, opnieuw rechtdoende, de (gewijzigde) vordering alsnog zal toewijzen, met veroordeling van [geÔntimeerden] in de kosten van het geding in beide instanties.

  1.4. [GeÔntimeerden] heeft daarop bij memorie van antwoord, met producties, de juistheid van de grieven bestreden en geconcludeerd, kort gezegd, tot bekrachtiging van het vonnis, met veroordeling van [appellant] in de kosten van - naar het hof begrijpt - het geding in hoger beroep.

  1.5. Beide partijen hebben vervolgens haar standpunten doen bepleiten ter terechtzitting van het hof van 22 september 2000, [appellant] door mr. H.P. Utermark, advocaat te 's-Gravenhage, en [geÔntimeerden] door mr. Th. J. Douma, advocaat te Haarlem, beiden aan de hand van nadien overgelegde pleitnotities. Bij die gelegenheid is van beide zijden een akte genomen waarbij producties in het geding zijn gebracht. [appellant] en [geÔntimeerde 1] hebben ter terechtzitting vragen van het hof beantwoord.

  1.6. Ten slotte hebben beide partijen de stukken van het geding in beide instanties aan het hof overgelegd voor arrest. De inhoud van deze stukken geldt als hier ingevoegd.

 4. Grieven

  Voor de inhoud van de vier grieven wordt verwezen naar de memorie van grieven.

 5. Feiten

  De president heeft in rechtsoverweging 1. van het vonnis onder a. tot en met i. een aantal feiten als tussen partijen vaststaand aangenomen. Tegen de juistheid van deze vaststelling zijn geen grieven gericht, zodat ook het hof van die feiten zal uitgaan.

 6. Waar het in dit geding om gaat

  4.1. Het hof neemt, mede op grond van hetgeen ook in hoger beroep is gesteld en niet of onvoldoende gemotiveerd is bestreden, alsmede op grond van de in zoverre niet betwiste inhoud van overgelegde bescheiden, de volgende feiten tot uitgangspunt.

  1. [Appellant] is medicus. Hij heeft de zogenoemde Niet-toxische Tumortherapie ontwikkeld, waarvan het 'Dr. [x]dieet' een onderdeel vormt.

  2. [Appellant] is auteur van het boek 'Niet-toxische Tumortherapie', met de ondertitel: 'Een aanvulling', uitgegeven door Bohn Stafleu Van Loghum te Houten. De eerste oplage van de eerste druk verscheen in 1995. De vierde oplage van de eerste druk is in oktober 1997 verschenen. [appellant] betoogt in dit boek dat de genoemde therapie, in aanvulling op de klassieke behandelingsmethoden van kanker, bijdraagt aan de ook repressieve bestrijding van kanker.

   Dit boek bevat een Ten Geleide van de hand van prof. dr. ir. D. Kromhout. Dit voorwoord houdt onder meer in (pagina VI/VII):

   (...) Hij ([appellant], Hof) pleit in dit boek voor een niet-toxische tumortherapie als aanvulling op de klassieke behandeling van kanker door middel van chirurgie, radiologie en chemotherapie. Behalve voor een aanvullende voedingstherapie pleit hij ook voor het versterken van de mentale steun aan de kankerpatiÎnt, omdat die bij de huidige sterk technologische benadering van de geneeskunde vaak het gevoel heeft in de kou te blijven staan.

   [appellant] pleit voor een voedingstherapie die uit drie elementen bestaat. Allereerst beveelt hij een gezonde voeding aan zoals die is beschreven door de Voedingsraad in de Richtlijnen Goede Voeding. Daarnaast beveelt hij hoge doseringen aan van vitaminen, mineralen en spoorelementen en wil hij gebruik stimuleren van kankerremmende stoffen die vooral in groenten en fruit voorkomen. Doelstelling van deze therapie is de maligne cel te elimineren.

   Of deze therapie zal helpen is niet bekend. Hiernaar zal onderzoek uitgevoerd moeten worden. De voorgestelde therapie is niet toxisch en kan naast biochemische effecten ook de weerstand van de patiÎnt verhogen. Hierdoor kan de patiÎnt zelf ook een bijdrage leveren aan de bestrijding van zijn ziekte. Dit is van groot psychologisch belang.

   Dit boek is geschreven voor de kankerpatiÎnt en moet ook in deze context beschouwd worden. [Appellant] geeft een indrukwekkend overzicht van wat over het ontstaan van kanker en de rol van voeding daarbij bekend is. Ondanks al deze informatie is nog niet duidelijk welke rol de voeding precies speelt. Daarom kan de ideale aanvullende voedingstherapie nog niet worden samengesteld .(...)

   [appellant], die jarenlange ervaring heeft als onderzoeker en als praktizerend internist op het terrein van voeding en chronische ziekten, maakt met dit boek duidelijk wat de mogelijke voordelen zijn van een aanvullende voedingstherapie.

  3. [Appellant] is mede-auteur van het boek 'Het Dr. [x]dieet', met als ondertitel: 'Voeding als sterk wapen tegen kanker', uitgegeven door de hierboven genoemde uitgeverij. De eerste oplage van de eerste druk van dit boek verscheen in september 1997. De vijfde oplage van de eerste druk is in maart 1999 verschenen.

   In dit boek wordt onder de kop 'De opvattingen van Dr. [appellant]' onder meer vermeld (pagina 11/12):

   In de strijd tegen kanker staan twee groepen lijnrecht tegenover elkaar: de 'oncologische' groep, die de drie klassieke wapens hanteert: chirurgie, radiologie en chemotherapie, en de 'alternatieve' groep, die tracht met andere, niet-toxische methoden en middelen de kankercel te bestrijden; in de praktijk wordt deze laatste groep gekarakteriseerd door talloze individuele therapieÎn waarvan er vele 'zwevend' zijn Er is echter nog een derde, zeer kleine groep: de Ën-Ën-groep, die voorstander is van zowel chirurgie, radiologie en chemotherapie, als van alternatieve mogelijkheden, waaronder vooral voeding en voedingssupplementen vallen. Volgens de opvattingen van Dr. [appellant] moet bij de oncologische benadering het accent vooral liggen op chirurgische eliminatie van kwaadaardig tumorweefsel, en minder op radiologische behandeling.

   (...)

   De 'alternatieve' kant doet een beroep op de wil van de patiÎnt om actief aan zijn genezing te werken en dat betekent in de praktijk gelijktijdig gebruikmaken van vier verschillende mogelijkheden: 1 gerichte voeding, 2 toevoeging van vitaminen, mineralen en sporenelementen in een orthomoleculaire dosering, 3 geven van kankerremmende stoffen zonder bijwerkingen en 4 mentale steun.

   (...)

   De richtlijnen van dr. [appellant] zijn ook bij uitstek geschikt voor al diegenen die kiezen voor een zo optimaal mogelijk leven. Dr. [appellant], eens een kankerpatiÎnt voor wie de reguliere geneeskunde niets meer kon doen, wijdt zich sinds zeventien jaar aan de bevordering en de verspreiding van het laatstgenoemde aspect.

  4. De beide hierboven genoemde boeken bevatten een introductie. Deze luidt telkens als volgt:

   In de zomer van 1980 zag een arts een speldeknopgrote, helrode, pijnloze bobbel op zijn rechter onderbeen, met het aspect van een bloedblaar. Na enige dagen vertoonde deze blaar een vervorming en er ontstond een vurige, pijnloze uitloper. Een geconsulteerde dermatoloog raadde operatieve verwijdering aan, hetgeen door een plastisch chirurg even werd uitgevoerd terwijl de arts poli hield - een fluitje van een cent.

   Enige dagen later echter werd de arts met spoed gebeld: de blaar bleek een melanoom met stadium III volgens Clark te zijn. Twee grote operaties volgden: een acht uur durende mosterdgasbehandeling en twee maanden later een totale verwijdering van de liesklieren rechts. Tijdens zijn opname in het ziekenhuis ontmoette de arts eenmaal de diÎtiste, die de dag voor zijn verjaardag vroeg wat hij morgen wilde eten.

   De arts ging weer aan het werk. Een jaar later kreeg hij pijn in de rechterzij; er werden bloed en donkere cellen in de urine gevonden. Uitvoerig onderzoek gaf het antwoord: uitzaaiingen van het melanoom in de rechternier. Er was geen verdere hulp meer mogelijk.

   De arts, als diabetoloog vertrouwd met voedingsaspecten, bestudeerde de literatuur op andere mogelijkheden. Hij ontdekte publikaties van een tiental artsen waarin onverwachte genezingen van kanker waren beschreven. Hieruit distilleerde hij een therapie voor zichzelf: een alternatieve voeding, aangevuld met een grote hoeveelheid vitaminen en mineralen. Hij wist dat genezing mogelijk was en een jaar later bleek hij ook werkelijk genezen.

   Tien jaar na de operatie werd hij door het oncologisch ziekenhuis uit de controles ontslagen. De hem onbekende dienstdoende chirurg was verbaasd: 'Hoe is het mogelijk: genezen met een inoperabel stadium IV volgens Clark!' Dit laatste was de arts wijselijk nooit meegedeeld. Hij besloot zich toen volledig te wijden aan het steunen van opgegeven kankerpatiÎnten.

   De in de tekst bedoelde arts is [appellant].

  5. [GeÔntimeerde 1] is voorzitter van de Vereniging tegen de Kwakzalverij, welke zich ten doel stelt kwakzalverij op medisch en farmaceutisch gebied te bestrijden.

  6. In het door onder andere de Vereniging uitgegeven 'Actieblad tegen de Kwakzalverij' van september 1997 is een artikel opgenomen van de hand van [geÔntimeerde 1] onder de kop '[appellant]: rechtsdraaiende melkzuurkwa(r)k'. In dat...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT