Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, July 12, 2005

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:2005/07/12
Uitgevende instantie::Gerechtshof 's-Hertogenbosch
SAMENVATTING

Nu hiervoor in rov. 4.2.2 en 4.2.5. is vastgesteld dat [appellant] en [huurder] tot aan de ontbinding van de huurovereenkomst bij het verstekvonnis van 21 februari 2001 gezamenlijk huurders van de woning waren, is [appellant] evenals [huurder] (hoofdelijk) aansprakelijk voor de nakoming van de op de huurder rustende verplichtingen uit de huurovereenkomst, waartoe ook behoort de verplichting de... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

typ. KD

rolnr. C0400452/BR

ARREST VAN HET GERECHTSHOF 's-HERTOGENBOSCH,

zevende kamer, van 12 juli 2005,

gewezen in de zaak van:

[appellant],

wonende te [gemeente],

appellant bij exploot van dagvaarding van

20 januari 2004,

procureur: mr. G.E. Hattink,

tegen:

de stichting STICHTING UNILEVER PENSIOENFONDS "PROGRESS",

gevestigd te Rotterdam,

geÔntimeerde bij gemeld exploot,

procureur: mr. B.J. Groenhuijzen,

op het hoger beroep van de door de rechtbank Breda, sector kanton, locatie Breda gewezen vonnissen van 5 februari 2003 en 22 oktober 2003 tussen appellant

- [appellant] - als opposant en geÔntimeerde - Unilever - als geopposeerde.

 1. Het verloop van het geding in eerste aanleg (zaaknr. 238263/CV/02-4194)

  Voor het verloop van het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar voormelde vonnissen en het verstekvonnis van

  21 februari 2001 (zaaknr. 185530\CV EXPL 01-872).

 2. Het verloop van het geding in hoger beroep

  2.1. Bij memorie van grieven heeft [appellant] drie grieven aangevoerd, producties overgelegd en geconcludeerd tot vernietiging van de vonnissen waarvan beroep en, kort gezegd, tot alsnog afwijzing van de vorderingen van Unilever.

  2.2. Bij memorie van antwoord heeft Unilever de grieven bestreden en producties overgelegd.

  2.3. [appellant] heeft een akte na memorie van antwoord genomen.

  2.4. Unilever heeft een antwoordakte genomen.

  2.5. Partijen hebben daarna de gedingstukken overgelegd en uitspraak gevraagd.

 3. De gronden van het hoger beroep

  Voor de gronden van het hoger beroep verwijst het hof naar de memorie van grieven.

 4. De beoordeling

  4.1. Het gaat in dit hoger beroep om het volgende.

  4.1.1. Ingevolge een op 1 april 2000 tot stand gekomen schriftelijke huurovereenkomst heeft Unilever aan [appellant] en de heer [huurder] verhuurd de woning gelegen aan de [adres]. De huurovereenkomst is aangegaan voor de duur van ÈÈn jaar, te weten van 1 april 2000 tot en met 31 maart 2001, tegen een huurprijs van f. 1.085,60 per maand. Van de huurovereenkomst maken deel uit de Algemene Bepalingen Huurovereenkomst Woonruimte, zoals vastgesteld in mei 1998.

  4.1.2. Artikel 3.2. van de huurovereenkomst houdt in, zakelijk weergegeven, dat indien de overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd en deze periode verstrijkt zonder opzegging, de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd doorloopt. Artikel 3.3. van de huurovereenkomst bepaalt dat beÎindiging van de overeenkomst dient te geschieden door opzegging overeenkomstig artikel 20.1 van de Algemene Bepalingen. Ingevolge deze bepaling dient opzegging te geschieden per deurwaardersexploot of aangetekende brief en met inachtneming van een opzegtermijn, welke, in dit geval, gelijk is aan de duur van een betaalperiode.

  4.1.3. Artikel 18 van de Algemene Bepalingen luidt:

  18.1 Indien meerdere personen zich als huurder hebben verbonden, zijn deze personen steeds hoofdelijk en ieder voor het geheel jegens de verhuurder aansprakelijk voor alle uit de huurovereenkomst voortvloeiende verbintenissen. Uitstel van betaling of kwijtschelding door verhuurder aan ÈÈn der huurders of een aanbod daartoe, betreft alleen die huurder.

  18.2 Iemand die samen met een of meer anderen de huurovereenkomst met verhuurder is aangegaan en heeft ondertekend, zonder dat er sprake is van wettelijk medehuurderschap, verliest zijn huurderschap niet door het gehuurde definitief te verlaten. Hij blijft ook dan hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen uit de huurovereenkomst. Een samenhuurder kan slechts samen met de andere huurder(s) de huurovereenkomst door opzegging...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT