Verstek van Centrale Raad van Beroep, October 07, 2005

Datum uitspraak2005-10-07
Uitgevende instantie:Centrale Raad van Beroep

04/2530 AAWAO

U I T S P R A A K

met toepassing van artikel 21 van de Beroepswet in samenhang met artikel 8:55 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in het geding tussen:

[opposant], wonende te [woonplaats] (Marokko), opposant,

en

de Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, geopposeerde.

 1. ONTSTAAN EN LOOP VAN HET GEDING

  De Raad heeft bij uitspraak van 5 november 2004 het door opposant ingestelde hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 25 maart 2004, nummer AWB 02/4950 AAWAO, niet-ontvankelijk verklaard op de grond dat het griffierecht niet is betaald.

  Tegen die uitspraak heeft opposant een verzetschrift ingediend.

  Het verzet is ter behandeling aan de orde gesteld ter zitting van de Raad gehouden op 26 augustus 2005, waar beide partijen - geopposeerde met voorafgaand bericht - niet zijn verschenen.

 2. MOTIVERING

  Ten gevolge van het gedane verzet dient de Raad thans de vraag te beantwoorden of het hoger beroep bij zijn uitspraak van 5 november 2004 terecht niet-ontvankelijk is verklaard.

  In het verzetschrift heeft opposant aangegeven dat hij het griffierecht heeft betaald maar dat hij zich in de adressering heeft vergist en dat het bedrag alsnog door een familielid in Nederland betaald zal worden.

  Hetgeen opposant heeft aangevoerd bevat geen grond op basis waarvan redelijkerwijs kan worden geoordeeld dat opposant niet in verzuim is geweest.

  De Raad overweegt daartoe dat een fout in de adressering, waarvan geen bewijs is overlegd, voor rekening van opposant dient te komen en overigens dat het griffierecht tot op heden niet is betaald.

  Gezien het vorenstaande dient het verzet met toepassing van artikel 21 van de Beroepswet in samenhang met het vijfde lid van artikel 8:55 van de Awb ongegrond te worden verklaard.

  De Raad acht geen...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT