Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Zwolle, 8 februari 2006

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak: 8 februari 2006
Uitgevende instantie::Rechtbank Zwolle
SAMENVATTING

Toepassing Haviltex-criterium. Maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

 
GRATIS UITTREKSEL

vonnis

RECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 106422 / HA ZA 05-281

Vonnis van 8 februari 2006

in de zaak van

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ENERGIE CONSULTING NEDERLAND BV,

gevestigd te Wolvega,

eiseres,

procureur mr. J.A. van Wijmen,

advocaat mr. E.W. Kingma te Leeuwarden,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ GERNER BV,

gevestigd te Dalfsen,

gedaagde,

procureur mr. R.K.E. Buysrogge,

advocaat mr. M.P.M. Fruytier te Amsterdam.

Partijen zullen hierna ECN en Gerner genoemd worden.

De procedure

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- De dagvaarding

- De conclusie van antwoord

- Het proces verbaal van de op 13 september 2005 gehouden comparitie van partijen

- De akte overlegging productie van de zijde van Gerner

Ten slotte is vonnis bepaald.

De feiten

ECN drijft een onderneming die zich bezig houdt met het opstellen van kostenanalyses en prijsvergelijkingen van energiegebruik ten behoeve van ondernemers en instellingen. Gerner houdt zich bezig met het exploiteren van vakantieparken.

2.2. Op 12 juni 2003 hebben partijen een overeenkomst gesloten, inhoudend dat ECN aan Gerner aanbevelingen voorlegt met betrekking tot alle mogelijke besparingen en terugbetalingen in verband met de door Gerner gemaakte kosten voor elektriciteit, gas, telecommunicatie, water, riolering en petroleumproducten. ECN zou blijkens de overeenkomst een analyse maken van de prijzen en tarieven die worden berekend door leveranciers en aan Gerner advies uitbrengen over de mogelijkheden om kortingen en/of terugbetalingen te verkrijgen.

2.3. De belangrijkste bepalingen van het contract komen neer op het volgende:

-ECN stelt ten eerste een uitgebreide analyse op met betrekking tot de facturen van Gerner over minimaal de laatste twaalf maanden voor de totstandkoming van de overeenkomst;

-ECN maakt daarna een doorlopende analyse op grond van de facturen die Gerner van haar leveranciers ontvangt en door Gerner elke maand naar ECN zullen worden gestuurd gedurende de hele duur van de overeenkomst;

-Gerner betaalt een entreefee van EUR 8.000,-- exclusief btw, waarvan de helft terstond dient te worden betaald en de andere helft nadat een besparing en/of terugbetaling is gerealiseerd tot een bedrag van EUR 8.000,-- exclusief belastingen;

-Daarnaast heeft ECN recht op een variabele beloning welke 50 % exclusief btw bedraagt van alle gerealiseerde terugbetalingen en alle gerealiseerde besparingen;

-De duur van de overeenkomst bedraagt zestig maanden vanaf de datum van aanvaarding en zal stilzwijgend worden verlengd met nogmaals zestig maanden, tenzij schriftelijk wordt opgezegd.

2.4. Gerner heeft op 11 juli 2003 de contractueel verplichte betaling van de eerste helft van de entreefee voldaan...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT