Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 31 januari 2006

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:31 januari 2006
Uitgevende instantie::Gerechtshof 's-Hertogenbosch
SAMENVATTING

Afbreken van onderhandelingen en vergoeding positief belang tussen Roompot en Efteling

 
GRATIS UITTREKSEL

typ. ML

rolnr. C0500109/BR

ARREST VAN HET GERECHTSHOF 's-HERTOGENBOSCH,

derde kamer, van 31 januari 2005,

gewezen in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

ROOMPOT RECREATIE BEHEER B.V.,

gevestigd te Kamperland, gemeente Noord-Beveland,

appellante in principaal appel,

geÔntimeerde in voorwaardelijk incidenteel appel,

procureur: mr. J.E. Lenglet,

tegen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

DE EFTELING B.V.,

gevestigd te Kaatsheuvel, gemeente Loon op Zand,

geÔntimeerde in principaal appel,

appellante in voorwaardelijk incidenteel appel,

procureur: mr. J.P.F.W. van Eijck,

op het bij exploot van 15 november 2004 ingeleide hoger beroep van het door de rechtbank Breda gewezen onder nummer 122183/HA ZA 03-1185 tussenvonnis van 6 oktober 2004 tussen principaal appellante - Roompot - als eiseres in conventie en verweerster in voorwaardelijke reconventie en principaal geÔntimeerde - Efteling - als gedaagde in conventie en eiseres in voorwaardelijke reconventie.

 1. Het geding in eerste aanleg

  Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar het vonnis waarvan beroep alsook naar het vonnis van 20 oktober 2004, aan partijen genoegzaam bekend.

 2. Het geding in hoger beroep

  2.1. Bij memorie van grieven heeft Roompot onder overlegging van ÈÈn productie zes grieven aangevoerd en geconcludeerd tot vernietiging van het vonnis waarvan beroep en, kort gezegd, tot het alsnog toewijzen van het door Roompot gevorderde.

  2.2. Bij memorie van antwoord heeft Efteling onder overlegging van vier producties de grieven bestreden. Voorts heeft Efteling voorwaardelijk incidenteel appel ingesteld, daarin ÈÈn grief aangevoerd en geconcludeerd, kort gezegd, tot vernietiging van het op 6 oktober 2004 gewezen vonnis en tot afwijzing van de vorderingen van Roompot.

  2.3. Roompot heeft in het voorwaardelijk incidenteel appel geantwoord.

  2.4. Partijen hebben hun zaak doen bepleiten, Efteling door mr. B. van Duren-Kloppert, in aanwezigheid van mr.

  L. Witsenburg en Roompot door mr. J. Boogaard, in aanwezigheid van mr. J.J. Spijk. Beide raadslieden hebben gepleit aan de hand van overgelegde pleitnotities. Partijen hebben daarna de stukken overgelegd en uitspraak gevraagd.

 3. De gronden van het hoger beroep

  in principaal en voorwaardelijk incidenteel appel

  Voor de grieven en de toelichting daarop verwijst het hof naar voornoemde memories van grieven.

 4. De beoordeling

  in principaal appel

  Ontvankelijkheid hoger beroep

  4.1. Roompot is in hoger beroep gekomen van het tussenvonnis van 6 oktober 2004, nadat door de rechtbank bij vonnis van 20 oktober 2004 op verzoek van Roompot - en na Efteling over dit verzoek te hebben gehoord - is bepaald dat van voornoemd tussenvonnis hoger beroep kan worden ingesteld. Derhalve is Roompot ontvankelijk in haar hoger beroep (HR 23 januari 2004, NJ 2005/510).

  in principaal en (voorwaardelijk) incidenteel appel

  Vaststaande feiten en omschrijving van het geschil

  4.2. In rechtsoverweging 3.1 a t/m i heeft de rechtbank vastgesteld van welke feiten in dit geschil wordt uitgegaan. Met de eerste grief wordt dit oordeel bestreden, deels terecht. Voor zover de grief erover klaagt dat de samenvatting van de van belang zijnde feiten te summier is, merkt het hof op dat noch de rechtbank noch het hof gehouden is alle aspecten die ÈÈn van partijen van belang acht voor de beoordeling van het geschil op te nemen in het feitenoverzicht. In zoverre faalt de grief.

  Het hof zal hierna een (deels) nieuwe samenvatting geven van de feiten en een omschrijving van het geschil. Het enkele feit dat deze grief slaagt, brengt echter nog niet mee dat de bestreden uitspraak niet in stand kan blijven.

  4.3. Het gaat in dit hoger beroep om het volgende.

  4.3.1. Roompot is een onderneming die zich bezighoudt met verhuur en verhuurbemiddeling van toeristische verblijfsaccommodaties en alle daarmee samenhangende werkzaamheden, waaronder de ontwikkeling van die verblijfsaccommodaties. Efteling is een onderneming die zich bezighoudt met dagrecreatie en verblijfsrecreatie, waaronder begrepen de exploitatie van het sprookjes- en avonturenpark 'De Efteling' in Kaatsheuvel. In het jaar 2000 heeft Efteling aan Roompot verzocht om samen met haar de haalbaarheid te onderzoeken van het ontwikkelen, realiseren en exploiteren van een verblijfsaccommodatie grenzend aan het Efteling Park. Dit project draagt de naam 'Efteling Droomrijk' (hierna: Droomrijk).

  4.3.2. In het kader van dit project hebben Efteling en Roompot op 19 december 2001 een zogenaamde Intentieverklaring (prod. A 10 bij dagv. 1e aanleg) gesloten. Deze Intentieverklaring bevat allereerst onder meer de volgende overwegingen:

  "(...)

  1. Roompot stelt zich ten doel een van de meest toonaangevende ondernemingen te zijn op het gebied van intensieve verblijfsrecreatie in Noord-West Europa en wenst dit doel te bereiken door middel van vergroting van het aantal door haar al dan niet in samenwerking met derden geÎxploiteerde vakantieparken.

  2. Roompot heeft zich daarbij overeenkomstig haar hiervoor (...) aangegeven doelstellingen aan Efteling als een zodanige partner gepresenteerd en in diverse besprekingen aangegeven bereid en in staat te zijn om met Efteling en overeenkomstig de daartoe door Efteling aangegeven uitgangspunten verblijfsaccommodatie te ontwikkelen, te realiseren en te exploiteren, die niet slechts beantwoordt aan het karakter en de thematisering van "De Efteling" als een sprookjes-/attractiepark ten behoeve van dagrecreatie voor het gehele gezin, doch ook overigens zowel in de projectrealisatie, als in de jaarlijkse exploitatie voor Efteling winstgevend zal zijn. Roompot en Efteling hebben daar samen een financieel rapport voor opgesteld. Dit is vastgelegd in een opstelling van WEA Accountantskantoren.

  3. Van haar kant heeft Roompot daarbij aangegeven te streven naar een uitbreiding van haar omzet alsook naar een verdergaande differentiatie in de door haar te bieden recreatievoorzieningen in belevingsvorm zowel als in kwaliteit; Roompot en Efteling zijn bezig plannen te ontwikkelen die op dat streven aansluiten.

  4. Het is partijen bekend dat het aangaan van enige overeenkomst afhankelijk is van positieve besluitvorming door directie en goedkeuring door aandeelhouder en raad van commissarissen van Efteling, positieve besluitvorming door directie en goedkeuring door aandeelhouders en raad van commissarissen van Roompot, alsook van de positieve invulling van de financiÎle en planologische randvoorwaarden.

  5. Alvorens aan de hiervoor onder g bedoelde besluitvorming toe te komen zullen Efteling en Roompot in onderling overleg een plan opstellen omtrent het inhoudelijke concept van deze verblijfsaccommodatie als ook omtrent de ruimtelijke uitwerking, de bouw, de financiering en de verdere exploitatie daarvan, welk plan gefaseerd ter besluitvorming zal worden voorgelegd aan de ter zake bevoegde organen binnen Efteling en Roompot; (...)".

  Daarop volgt de schriftelijke vastlegging van de intenties door Efteling en Roompot:

  "1. Efteling en Roompot ontwikkelen gezamenlijk een opzet voor verblijfsaccommodatie c.a. (...), hierna de te noemen "Droomrijk".

 5. Efteling en Roompot zullen uitsluitend ten behoeve van deze projectontwikkeling een projectorganisatie inrichten waarin medewerkers van beide ondernemingen participeren.(...) De projectorganisatie krijgt de beschikking over een budget van

  f 150.000,-- voor externe kosten. Aan dit budget zal door beide ondernemingen gelijkelijk worden bijgedragen (50/50). De eigen interne uren zullen voor rekening van iedere onderneming afzonderlijk komen. De projectorganisatie Droomrijk heeft tot taak om uiterlijk 1 juli 2002 voor de definitieve besluitvorming een compleet plan aan te leveren voor het project Droomrijk waarin helder is weergegeven:

  o Aard en omvang van de bebouwing en inrichting

  o De achterliggende marktfilosofie

  o Het te hanteren marketingbeleid

  o De exploitatie opzet en meerjarenverwachting

  o De organisatie en beheersstructuur

  o De financiering

  o Aanvullende synergie afspraken m.b.t. Efteling Park en Uitrijk

  o Mogelijke dienstverlening door de Efteling (beveiliging, onderhoud, etc.)

  o Tijdspad voor de realisatie van Droomrijk

 6. Efteling en Roompot maken nadrukkelijk het voorbehoud dat eventueel te sluiten overeenkomsten dienen te worden goedgekeurd door de ter zake bevoegde organen binnen Efteling en Roompot, medewerking behoeven van de Stichting Natuurpark de Efteling en voor zover het de financiÎle en ruimtelijke uitwerking van deze uitgangspunten betreft tevens goedkeuring behoeven van de daartoe bevoegde fiscale autoriteiten en bestuursorganen, waaronder mede begrepen een eventueel noodzakelijke door de NMA te verlenen ontheffing voor het door Efteling en Roompot beoogde samenwerkings-verband. Partijen maken voorts uitdrukkelijk een voorbehoud met betrekking tot rechterlijke uitspraken ten aanzien van de voor de ontwikkeling en realisatie van "Droomrijk" noodzakelijke planvorming en vergunningen. Indien deze goedkeuring niet wordt verleend danwel slechts verleend kan worden onder voorwaarden, die voor ÈÈn van partijen niet aanvaardbaar zijn, verplichten Efteling en Roompot zich over en weer om nader in overleg te treden teneinde de plannen zodanig uit te werken, dat die goedkeuring alsnog wordt verleend onder voor partijen aanvaardbare condities. Indien dat naar het oordeel van een der partijen niet mogelijk blijkt dan is die partij gerechtigd de samenwerking zonder nadere termijn te beÎindigen.

 7. ...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT