Kort geding van Rechtbank 's-Gravenhage, 7 september 2006

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak: 7 september 2006
Uitgevende instantie::Rechtbank 's-Gravenhage
SAMENVATTING

Eiseres vordert gedaagde te gelasten alle activiteiten ter plaatse van het Congresgebouw en het Dorint hotel, zoals sloopactiviteiten en nieuwbouwactiviteiten te staken en gestaakt te houden tot het moment dat partijen (schriftelijk) overeenstemming hebben bereikt over nieuwe afspraken. Het verder doorzetten van de plannen is volgens eiseres in strijd met artikel 8.5 van de huurovereenkomst die... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

sector civiel recht - voorzieningenrechter

Vonnis in kort geding van 7 september 2006,

gewezen in de zaak met rolnummer KG 06/928 van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Dorint Nederland Hotels en Vakantieparken B.V.,

statutair gevestigd en kantoorhoudende te Badhoevedorp,

eiseres,

procureur mr. H.J.A. Knijff,

advocaat mr. H.J. Heynen te Venlo,

tegen:

de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

World Forum Convention Center N.V.,

statutair gevestigd te Nieuwegein, kantoorhoudende te 's-Gravenhage,

gedaagde,

procureur mr. P.J.M. von Schmidt auf Altenstadt,

advocaat mr. S. van der Kamp te Amsterdam.

 1. De feiten

  Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting van 30 augustus 2006 wordt in dit geding van het volgende uitgegaan.

  1.1. Op 31 mei 1995 is tussen eiseres en de rechtsvoorgangster van gedaagde een huurovereenkomst voor de duur van 20 jaar gesloten inzake een destijds nog te bouwen hotel (hierna: het hotel), gelegen bovenop het aan gedaagde in eigendom toebehorende Nederlands Congres Centrum (hierna: het Congrescentrum), aan het Churchillplein 10 te 's-Gravenhage. Op diezelfde datum hebben partijen tevens een samenwerkingsovereenkomst gesloten ter bevordering van verdere samenwerking tussen partijen. Het hotel is door eiseres in 1997 in gebruik genomen.

  1.2. In artikel 8.5 van de huurovereenkomst is de navolgende clausule opgenomen:

  "De overeengekomen feitelijke status tussen enerzijds het Nederlands Congrescentrum/gebouw en anderzijds het hotel en de synergie daarvan, waaronder ook begrepen de ligging van en de toegang tot de centrale hal en restaurant/bar enerzijds ten opzichte van de hotellobby anderzijds, wordt niet gewijzigd. Indien verhuurster en/of huurster verandering(en) wensen kan een verandering slechts plaatsvinden nadat terzake tussen verhuurster en huurster volledige overeenstemming is bereikt. Huurster heeft een veto-recht met betrekking tot door verhuurster voorgestelde wijzigingen".

  1.3. Op 20 januari 2004 is een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen The Hague World Forum B.V., de gemeente Den Haag en de Staat ten behoeve van de ontwikkeling en realisatie van nieuwbouw voor Europol (kantoor en parkeergarage) en het Congresgebouw (parkeergarage en expeditie) in welke verband delen van het Congresgebouw (o.a. de Statenhal, de Van Gogh zaal, de ondergelegen parkeergarage alsmede het Paul Ackettheater) zouden worden gesloopt.

  1.4. Eiseres heeft gedaagde bij...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT