Verzet van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, September 06, 2006

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:2006/09/06
Uitgevende instantie::Gerechtshof 's-Hertogenbosch
SAMENVATTING

Blijkens het arrest van de Hoge Raad BNB 2002/224 kan, tenzij redelijkerwijs kan worden aangenomen, dat de aanslag geen motivering behoefde, indien aan de belastingplichtige niet binnen de termijn van artikel 3:47 van de Awb de motivering is bekendgemaakt, de belastingplichtige in zijn bezwaarschrift volstaan met de mededeling, dat hij bezwaar heeft tegen de aanslag, mits hij ten tijde van de... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

BELASTINGKAMER

Nr. 04/02378

HET GERECHTSHOF TE 's-HERTOGENBOSCH

U I T S P R A A K

Uitspraak van het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, zevende enkelvoudige Belastingkamer, op het verzet van de heer X te Y tegen de uitspraak als bedoeld in artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb), van de vierde enkelvoudige Belastingkamer d.d. 30 augustus 2005 (hierna: de uitspraak) op het beroep van belanghebbende tegen de uitspraak (hierna: de uitspraak van de Inspecteur) van de voorzitter van het managementteam van het onderdeel Belastingdienst Z van de rijksbelastingdienst (hierna: de Inspecteur) op het bezwaarschrift betreffende de aanslag in de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen voor het jaar 2001.

De behandeling van het verzet

Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgehad op 29 maart 2006 te

's-Hertogenbosch. Aldaar is toen verschenen belanghebbende.

De gronden

 1. Bij voornoemde uitspraak heeft het Hof belanghebbende

  niet-ontvankelijk verklaard in het beroep, omdat het beroepschrift naar de eisen van de wet niet volledig is en belanghebbende geen gebruik heeft gemaakt van de hem door het Hof op grond van artikel 6:6 van de Awb gestelde gelegenheid het verzuim te herstellen.

 2. Belanghebbende heeft tegen de uitspraak tijdig verzet gedaan.

 3. Artikel 6:6 van de Awb schrijft voor dat, indien niet is

  voldaan aan artikel 6:5 of aan enig ander bij de wet gesteld vereiste voor het in behandeling nemen van het bezwaar of beroep, het beroep niet-ontvankelijk kan worden verklaard, mits de indiener de gelegenheid heeft gehad het verzuim te herstellen binnen een hem daartoe gestelde termijn.

 4. Bij brief van 24 november 2004 is belanghebbende op grond

  van artikel 6:6 van de Awb in de gelegenheid gesteld het

  beroepschrift nader te motiveren. In die brief is belanghebbende in de gelegenheid gesteld de motivering uiterlijk op 22 december 2004 in te dienen.

  Bij brief van 20 december 2004, bij de griffie van het Gerechtshof ingekomen op 27 december 2004, heeft belanghebbende een nadere termijn verzocht om de gronden van het beroep te vermelden. De griffier heeft daarop belanghebbende bij aangetekend verzonden brief van 5 januari 2005 de termijn, waarbinnen hij het beroepschrift kan aanvullen, verlengd tot 2 februari 2005.

 5. Bij schrijven van 15 februari 2005 heeft de griffier de brief van

  5 januari 2005, waarvan een kopie was bijgesloten, aan belanghebbende in herinnering gebracht en hem alsnog in de gelegenheid gesteld het beroepschrift te...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT