Kort geding van Gerechtshof Leeuwarden, August 21, 2012

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:2012/08/21
Uitgevende instantie::Gerechtshof Leeuwarden
SAMENVATTING

Ontruiming huurwoning. Hof oordeelt, na descente, dat onvoldoende is gebleken van ernstig achterstallig huurdersonderhoud dat ontruiming van het woonhuis rechtvaardigd.

 
GRATIS UITTREKSEL

Arrest d.d. 21 augustus 2012

Zaaknummer 200.108.716/01

(zaaknummer rechtbank: 133537/ KG ZA 12-110

HET GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN

Arrest van de eerste kamer voor burgerlijke zaken in de zaak van:

[appellante],

wonende te [woonplaats],

appellant,

in eerste aanleg: gedaagde,

hierna te noemen: [appellante],

toevoeging,

advocaat: mr. H.G.B. van der Wal, kantoorhoudende te Winschoten,

tegen

[geïntimeerde],

wonende te [woonplaats],

geïntimeerde,

in eerste aanleg: eiseres,

hierna te noemen: [geïntimeerde],

advocaat: mr. M. Marbus-Hulshof, kantoorhoudende te Vleuten.

De inhoud van het tussenarrest van 7 augustus 2012 wordt hier overgenomen.

Het verdere verloop van de procedure:

De bij bedoeld tussenarrest bevolen plaatsopneming heeft plaatsgevonden op

14 augustus 2012. Daarvan is proces-verbaal opgemaakt.

Partijen hebben vervolgens arrest gevraagd.

De verdere beoordeling:

  1. Zoals blijkt uit het van de plaatsopneming opgemaakte proces-verbaal heeft de raadsheer-commissaris het volgende geconstateerd en van of namens partijen gehoord:

    In de keuken valt te constateren dat tussen de vloerdelen grote naden zijn ontstaan, hetgeen volgens partij [appellante] het gevolg is van het feit dat de keukenafvoer verstopt zit waardoor er afvoerwater onder de vloer loopt. Een kennis van haar heeft getracht de verstopping te verhelpen maar dat is niet gelukt omdat er volgens deze kennis sprake is van verzakking van de riolering. Deze kennis is overigens geen loodgieter, maar meer een klusjesman. De problemen doen zich volgens partij [appellante] voor vanaf oktober/november 2011 en zijn in het voorjaar van 2012 bij brief aan partij [geïntimeerde] gemeld. Mevrouw [geïntimeerde] geeft aan dat zij nooit dergelijke problemen heeft gehad in de periode dat zij zelf het huis nog bewoonde.

    Partij [appellante] heeft nog aangegeven dat zij de keukenafvoer niet meer gebruikt en dat zij haar afvalwater via het toilet wegspoelt.

    Voorts zijn er op het plafond van de keuken lekkagesporen zichtbaar. Ook in de doucheruimte die zich op de begane grond bevindt, zijn aan de randen van het plafond lekkagesporen zichtbaar. Partij [appellante] heeft aangegeven dat na hevige regenval er water vanaf het platte dak naar binnen stroomt zodat het vanuit het plafond van de keuken en van de badkamer gaat lekken. Bij controle zou gebleken zijn dat de afvoer van het platte dak niet verstopt is. Ook de lekkageproblemen ten aanzien van het plafond en de badkamer hebben zich volgens partij...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT