Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank 's-Gravenhage, Sector kanton, November 01, 2006

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:2006/11/01
Uitgevende instantie::Sector kanton
SAMENVATTING

Huurovereenkomst, het geschil betreft de vraag van welk jaar moet worden uitgegaan voor bepaling van het prijsindexcijfer in de noemer van de breuk van de in artikel 4.1 van de algemene bepalingen opgenomen berekeningsmethodiek.

 
GRATIS UITTREKSEL

RECHTBANK 's-GRAVENHAGE

Sector kanton - locatie Leiden

MB

rolnr. 595236/06-4546

datum: 1 november 2006

Vonnis in de zaak van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [V.] B.V.,

gevestigd te [plaats ],

eisende partij in conventie,

verwerende partij in reconventie,

gemachtigde: mr. A.P. van Delden,

tegen

de naamloze vennootschap [S.] N.V.,

gevestigd en kantoorhoudende te Leiden,

gedaagde partij in conventie,

eisende partij in reconventie,

gemachtigde: mr. P.A.L.C. Lamme,

rolgemachtigde: A. Buik.

Partijen worden aangeduid als "[V.]" en "[S.]".

Procedure

De kantonrechter heeft kennis genomen van de volgende stukken:

- de dagvaarding van 5 juli 2006 met producties,

- de conclusie van antwoord in conventie, tevens conclusie van eis in reconventie, met producties.

Na deze stukkenwisseling is een inlichtingen- en schikkingscomparitie gelast. De comparitie is gehouden op 2 oktober 2006; van het verhandelde is aantekening gehouden.

Geschil

Partijen twisten over de uitleg van artikel 4.1 van de algemene bepalingen, welk artikel van toepassing is op de tussen hen bestaande huurovereenkomst. Het geschil betreft de vraag van welk jaar moet worden uitgegaan voor bepaling van het prijsindexcijfer in de noemer van de breuk van de in artikel 4.1 van de algemene bepalingen opgenomen berekeningsmethodiek.

Feiten

Op grond van de onweersproken inhoud van de stukken gaat de kantonrechter van het volgende uit.

  1. Tussen [V.] als verhuurder en [S.] als huurder is op 26 november 1997 een huurovereenkomst gesloten betreffende een werkplaats voor autobedrijf met showroom en bijbehorend parkeerterrein aan de [adres te plaats]. De huurovereenkomst is aangegaan voor vijf jaar, ingaande op 1 januari 1998 en is met ingang van 1 januari 2003 verlengd met vijf jaar.

  2. De schriftelijke huurovereenkomst behelst onder meer dat de huurprijs op jaarbasis

    fl. 72.000,= exclusief BTW bedraagt en dat de huurprijs jaarlijks, voor het eerst op 1 januari 2003 en zo vervolgens, wordt aangepast overeenkomstig artikel 4.1 van de algemene bepalingen en met inachtneming van het onder 4.3 t/m 4.6 van de algemene bepalingen gestelde.

  3. Artikel 4.1 van de algemene bepalingen luidt, voor zover hier van belang, als volgt: " (...) wordt de gewijzigde huurprijs berekend volgens de formule: de gewijzigde huurprijs is gelijk aan de huurprijs op de ingangsdatum van de (eerste) huurperiode, vermenigvuldigd met het indexcijfer van de kalendermaand die ligt vier kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de huurprijs wordt aangepast, gedeeld door het indexcijfer van de kalendermaand die ligt vier kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de eerste huurperiode is ingegaan".

  4. [V.] heeft met ingang van 1 januari 2003 geen aanspraak gemaakt op huurverhoging en [S.] heeft tot en met december 2005 de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT