Hoger beroep van Gerechtshof 's-Hertogenbosch, May 29, 2007

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:2007/05/29
Uitgevende instantie::Gerechtshof 's-Hertogenbosch
SAMENVATTING

Vraag of thuiskweek van hennep een tekortkoming oplevert die ontbiding van de huurovereenkomst rechtvaardigt. Toetsing van beleid van TIWOS. Oude beleid, tot 1 november 2005. Is op grond van dit oude beleid het vertrouwen gerechtvaardigd dat volstaan zou worden met een 'gele kaart', dwz een waarschuwing zonder dat ontruiming wordt gevorderd? Afweging persoonlijke omstandigheden huurder.

 
GRATIS UITTREKSEL

C0601296/BR

ARREST VAN HET GERECHTSHOF 's-HERTOGENBOSCH,

sector civiel recht,

zevende kamer, van 29 mei 2007,

gewezen in de zaak van:

[X.],

wonende te [woonplaats], hierna: "[X.]",

appellant bij exploot van dagvaarding van 12 oktober 2006,

procureur: mr. C.E.M. Renckens,

tegen:

de stichting TIWOS, TILBURGSE WOONSTICHTING,

gevestigd te [woonplaats], hierna: "Tiwos",

geÔntimeerde bij voormeld exploot,

procureur: mr. J.M.G.A. Sengers,

op het hoger beroep van de door de rechtbank Breda, sectie kanton, locatie Tilburg, gewezen vonnissen van 24 mei 2006 en 13 september 2006 tussen Tiwos als eiseres en [X.] als gedaagde.

 1. Het verloop van het geding in eerste aanleg

  Voor het verloop van het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar voormelde vonnissen met zaak/rolnummer 378435-CV-05-8291.

 2. Het verloop van het geding in hoger beroep

  2.1. In de appeldagvaarding, met 3 producties, heeft [X.] vier grieven aangevoerd tegen de vonnissen waarvan beroep. Hij heeft geconcludeerd dat het hof de vonnissen waarvan beroep zal vernietigen en, opnieuw rechtdoende, de vorderingen van Tiwos zal afwijzen, met veroordeling van Tiwos in de proceskosten in beide instanties.

  2.2. Bij memorie van antwoord heeft Tiwos de grieven bestreden en geconcludeerd tot bekrachtiging van de vonnissen waarvan beroep, met veroordeling van [X.] in de proceskosten in hoger beroep.

  Partijen hebben daarna de gedingstukken overgelegd en uitspraak gevraagd.

 3. De gronden van hoger beroep

  Hiervoor wordt verwezen naar de grieven en de daarop gegeven toelichting, zoals vermeld in appel dagvaarding.

 4. De beoordeling:

  Het gaat in dit hoger beroep om het volgende.

  [X.] huurt sedert mei 1998 van Tiwos de woning gelegen aan het [adres, woonplaats] (de "woning"), met als bestemming woonruimte.

  Op 4 oktober 2005 heeft de Politie Midden & West Brabant, district Tilburg, tijdens de actie 'Tweety', welke was gericht tegen hennepkwekerijen in de wijk [wijknaam], op de zolder van de woning van [X.] een hennepkwekerij aangetroffen, met onder meer 68 hennepplanten, 8 assimilatielampen van 600 watt elk, met transformatoren, 1 koolstoffilter, 2 afzuiginstallaties, 1 waterton en 1 dompelpomp.

  Essent Netwerk bv ("Essent") heeft op 4 oktober 2005 geconstateerd dat de verzegeling van de aansluitkast was verbroken en dat de elektrameter aan de binnenzijde was beschadigd. Essent heeft op 17 oktober 2005 aangifte van diefstal van elektriciteit gedaan. In de brief van 26 oktober 2005 heeft Essent de elektra aansluiting van de hennepkwekerij in de woning van [X.] aangemerkt als een zeer gevaarlijke situatie.

  Tiwos heeft op 4 oktober 2005 een brief aan [X.] uitgereikt met voor zover hier van belang de volgende inhoud:

  Vandaag is er in uw woning een hennepkwekerij opgerold. Wij zijn hiervan ooggetuige geweest. In de algemene huurvoorwaarden behorende bij de huurovereenkomst die wij met u hebben gesloten staat: "Het is huurder niet toegestaan in het gehuurde hennep te kweken, dan wel andere activiteiten te verrichten die op grond van de Opiumwet strafbaar zijn gesteld". Door het houden van een hennepkwekerij in de woning die u van ons huurt, heeft u niet alleen gehandeld in strijd met de huurovereenkomst die u heeft met Tiwos, maar hebt u ook uzelf en omwonenden ernstig in gevaar gebracht. Een hennepkwekerij verhoogt de risico's op brand, waterschade en veroorzaakt stankoverlast. U heeft zich schuldig gemaakt aan ernstige wanprestatie. Wij sommeren u om met onmiddellijke ingang, doch uiterlijk binnen twee weken na dagtekening van deze brief de kwekerij en alle materialen die daarbij horen te ruimen en de schade aan de woning te herstellen. Wij zullen dit controleren. Verder zullen wij hetgeen wij gezien hebben, leggen naast de constateringen van Essent en politie en gezamenlijk behoordelen welke consequenties deze wanprestatie heeft voor de huurovereenkomst die u met Tiwos heeft.

  (...)

  Met ingang van 1 november 2005 is Tiwos toegetreden tot het Convenant Aanpak Hennepteelt (het "Convenant"). Waarbij verder partij zijn de gemeente [gemeentenaam], de Politie Midden & West Brabant, Essent en de in [plaatsnaam] actieve woningcorporaties. In het bij dit Convenant behorende Uitvoeringsplan d.d. 14 oktober 2005 is de beleidslijn van de aangesloten woningcorporaties voor zover hier van belang als volgt geformuleerd:

  BeÎindiging huurovereenkomst

  Bij constatering van een hennepkwekerij wordt er door de woningcorporaties te allen tijde overgegaan tot beeindiging van de huurovereenkomst. Alleen in schrijnende gevallen, individueel en situationeel door de afzonderlijke woningcorporaties te bepalen, kan er door een woningcorporatie worden besloten tot een schriftelijke ingebrekestelling en voortzetting van de verhuur onder nadere voorwaarden. Recidive op hennepteelt en/of gevaarzetting leidt hoe dan ook tot huurbeÎindiging. De rapportage van de politie geeft uitsluitsel over de recidive. De rapportage van Essent Netwerk bv geeft uitsluitsel over de gevaarzetting (i.c. brandgevaar, gevaar voor derden zoals elektrocutie).

  (...)

  Afweging 2e kans bij uitzondering

  Zoals aangegeven kan in schrijnende gevallen, individueel en situationeel door de afzonderlijke woningcorporatie te bepalen, er door een woningcorporatie worden besloten tot een schriftelijke ingebrekestelling en voortzetting van de verhuur onder nadere...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT