Herziening van Gerechtshof Leeuwarden, 25 juli 2007

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:25 juli 2007
Uitgevende instantie::Gerechtshof Leeuwarden
SAMENVATTING

Het hof is van oordeel dat de door artikel 1:401 BW gegeven mogelijkheid om wijziging te verzoeken van een alimentatiebeschikking een met voldoende waarborgen omklede rechtsgang biedt tot wijziging van deze beschikking, ook ingeval die beschikking tot stand is gekomen door bedrog in de procedure, het achterhouden van gegevens van beslissende aard en/of door valse stukken. Hierop gelet is het hof... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

Beschikking d.d. 25 juli 2007

Rekestnummer 0500480

HET GERECHTSHOF TE LEEUWARDEN

Beschikking in de zaak van

[appellant],

wonende te [woonplaats],

verzoeker,

hierna te noemen: de man,

procureur mr. A.H. Lanting,

advocaat mr. L.R.G. Uneken,

tegen

[gentimeerde],

wonende te [woonplaats],

verweerster,

hierna te noemen: de vrouw,

procureur mr. P.R. van den Elst,

advocaat mr. H. Veldman.

Het procesverloop

Bij verzoekschrift, ingekomen ter griffie van het hof op 14 november 2005, heeft de man verzocht, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, over te gaan tot algehele herroeping van de uitspraak van het hof van 14 januari 2004 en herstel van die procedure in de staat waarin partijen vr die uitspraak waren, en derhalve de gehele heropening van het geding te bevelen, met veroordeling van de vrouw in de kosten van deze procedure.

Bij aanvullend verzoekschrift, ingekomen ter griffie op 6 januari 2006, heeft de man zijn gronden voor het verzoek tot herroeping aangevuld en gepersisteerd bij het verzoek als gedaan bij het oorspronkelijk verzoekschrift van 14 november 2005 voornoemd. Bij zijn tweede aanvullend verzoekschrift, ingekomen ter griffie op 25 januari 2006, heeft de man zijn verzoek tot herroeping uitgebreid tot de beschikkingen van het hof van 19 maart 2003 en 10 september 2003.

Bij verweerschrift, ingekomen ter griffie op 17 januari 2006, heeft de vrouw het verzoek van de man bestreden en verzocht de man niet ontvankelijk te verklaren in zijn verzoek tot herroeping althans hem het verzoek te ontzeggen en de man te veroordelen in de kosten van deze procedure.

Het hof heeft voorts kennisgenomen van de overige stukken, waaronder een fax-bericht van 10 maart 2006 van mr. Van den Elst met bijlagen en een brief van 16 maart 2006 van mr. Uneken.

Ter zitting van 4 april 2006 is de zaak behandeld.

De beoordeling

De inleiding

  1. Bij beschikking van 1 mei 1996 heeft de rechtbank Leeuwarden de echtscheiding tussen partijen uitgesproken. Deze beschikking is op 19 december 1996 ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

  2. Bij beschikking van 18 april 2001 heeft de rechtbank Leeuwarden -op het verzoek van de vrouw tot vaststelling van een onderhoudsbijdrage te haren behoeve- de door de man aan de vrouw te betalen bijdrage in de kosten van haar levensonderhoud met ingang van de dag van inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand -19 december 1996- bepaald op ƒ 15.000,- per maand.

  3. Na tussenbeschikkingen van het hof van 19 maart 2003 en 10 september 2003 heeft het hof bij beschikking van 14 januari 2004 in hoger beroep (ingesteld van de zijde van de man) voornoemde beschikking van de rechtbank bekrachtigd.

  4. Het door de man tegen de beschikking van 14 januari 2004 ingestelde beroep in cassatie is vervolgens ongegrond verklaard c.q. afgewezen.

  5. Bij verzoekschrift van 14 november 2005 heeft de man verzocht over te gaan tot herroeping van de uitspraak van het hof van 14 januari 2004 met herstel van die procedure in de staat waarin partijen vr die uitspraak waren, en derhalve de gehele heropening van het geding te bevelen. Bij aanvullend verzoekschrift van 6 januari 2006 heeft de man zijn gronden voor het verzoek tot herroeping aangevuld en gepersisteerd bij het verzoek. Bij tweede aanvullend verzoekschrift van 25 januari 2006 heeft de man zijn verzoek tot herroeping uitgebreid tot de uitspraken van het hof...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT