Eerste aanleg - meervoudig van Rechtbank Alkmaar, September 05, 2007

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:2007/09/05
Uitgevende instantie::Rechtbank Alkmaar
SAMENVATTING

Rechtbank Alkmaar volgt in zaken van DSB-Bank jurisprudentie rechtbank Amsterdam in Dexia zaken. DSB heeft bijzondere zorgplicht jegens particulieren bij sluiten van overeenkomst Hollands Welvaren Select geschonden door niet uitdrukkelijk te waarschuwen voor de risico's van beleggen met geleend geld en de mogelijkheid van een restschuld na beeindiging van de overeenkomst. Toerekening van nadeel... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

RECHTBANK TE ALKMAAR

Sector civiel recht

AvdP

zaak- en rolnummer: 85454/HA ZA 06-74

datum: 5 september 2007

Vonnis van de meervoudige kamer voor de behandeling van burgerlijke zaken

in de zaak van:

toev.nr. []

[]EISER SUB 1 en [] EISER SUB 2,

beiden wonende te [woonplaats]

EISERS bij dagvaarding van 5 januari 2006,

procureur mr. A.J. Van der Veen,

advocaat mr. M.J. Meijer te Haarlem,

tegen:

de naamloze vennootschap DSB BANK N.V.,

statutair gevestigd en kantoorhoudende te Wognum,

GEDAAGDE,

procureur mr. J.C. KuipÈri-Botter.

Partijen zullen verder worden genoemd "Eiser sub 1 c.s." respectievelijk "DSB".

 1. HET VERLOOP VAN HET GEDING

  1.1 Eiser sub 1 c.s. heeft gesteld en gevorderd overeenkomstig de dagvaarding, waarbij 7 producties zijn overgelegd.

  1.2 DSB heeft een conclusie van antwoord genomen, waarbij 8 producties zijn overgelegd.

  1.3 Eiser sub 1 c.s. heeft gediend van conclusie van repliek.

  1.4 Ter rolle van 4 oktober 2006 is akte verleend van de omstandigheid dat DSB niet heeft gediend van conclusie van dupliek.

  1.5 Vervolgens hebben partijen hun zaak ter zitting van 1 februari 2007 door hun raadslieden doen bepleiten. Beiden hebben een pleitnotitie overgelegd.

  1.6 Ten slotte is vonnis gevraagd. De inhoud van al deze stukken geldt als hier ingelast.

 2. DE FEITEN

  Tussen partijen staat het volgende vast:

  1. DSB is de rechtsopvolgster onder algemene titel krachtens fusie van Robbesand Voorschotbank B.V., DSB Holding B.V. en Becam Emmeloord B.V., h.o.d.n. Becam Intermediair. Waar hierna sprake is van DSB wordt (worden) haar rechtsvoorgangster(s) daar mede onder begrepen.

  2. Op 15 januari 2000 is Eiser sub 1 c.s. met DSB Voorschotbank B.V. een overeenkomst van doorlopend krediet (verder ook te noemen: "Het netto-krediet") aangegaan voor een bedrag van fl. 70.272,=, met een effectieve rente op jaarbasis van 7,9%. Bij het verstrekken van dit krediet zijn met het opgenomen bedrag de schulden bij Wehkamp, de Directbank en Visa Card van respectievelijk fl. 1.117,=, fl. 39.929,= en fl. 4.689,= afgelost en is tweemaal een bedrag van fl. 9.136,= naar Tadas overgemaakt ten behoeve van een overlijdensrisicoverzekering.

  3. Op dezelfde dag is Eiser sub 1 c.s. met Robbesand Voorschotbank B.V. en de Stichting Beleggingsrekening ANT-Trust (hierna te noemen: "de Stichting"), gevestigd te Amsterdam, een overeenkomst Hollands Welvaren Select (verder te noemen: de overeenkomst) (contractnummer []) aangegaan. Op deze mede door Eiser sub 1 c.s. ondertekende overeenkomst staat onder meer vermeld: "(...) verklaren een overeenkomst te zijn aangegaan tot de aankoop van een effectenportefeuille en de belening daarvan. Op deze overeenkomst zijn van toepassing de aan ommezijde vermelde bepalingen Hollands Welvaren Select. Tevens zijn op deze overeenkomst van toepassing de Algemene Voorwaarden Hollands Welvaren Select en het Reglement Beleggingsrekening ANT-Trust, welke voorwaarden bij deze overeenkomst zijn bijgesloten en er een onverbrekelijk geheel mee vormen. De Deelnemer verklaart van deze Algemene Voorwaarden en van het Reglement een exemplaar te hebben ontvangen en daarmee in te stemmen."

  4. De overeenkomst houdt - samengevat - het volgende in: Eiser sub 1 c.s. leent van Robbesand Voorschotbank B.V. voor een periode eindigend op 1 mei 2005 (de einddatum) een bedrag van fl. 44.270,= (euro 20.086,85), verder ook te noemen "de beleensom". Over dit bedrag is Eiser sub 1 c.s. een effectieve rente van 12,7% per jaar verschuldigd, te voldoen in maandelijkse termijnen van fl. 443,=, te beginnen op 1 mei 2000 en eindigend op de einddatum. De Stichting koopt voor genoemd bedrag een effectenportefeuille met de fondsen ING, Aegon, Getronics en Ahold. Deze effectenportefeuille is door de Stichting in bewaring en administratie genomen. Terzake is een beleggingsrekening op naam van Eiser sub 1 c.s. geopend. Eiser sub 1 c.s. is door de aankoop eigenaar van de effecten geworden.

  5. Volgens artikel A4 van de op de achterzijde van de overeenkomst afgedrukte bepalingen (hierna: de bepalingen), waarin Eiser sub 1 c.s. wordt aangeduid als "de deelnemer" maakt de effectenportefeuille deel uit van de effectengiro van de Stichting, waarop Eiser sub 1 c.s. een vorderingsrecht heeft die bestaat uit de afgifte van de op de beleggingsrekening van Eiser sub 1 c.s. geadministreerde effecten. Omdat de effectenportefeuille aan DSB is verpand, is de beleggingsrekening van Eiser sub 1 c.s. door de Stichting geblokkeerd voor de duur van de contractperiode.

  6. In artikel B9 van de bepalingen is onder meer bepaald:

   Robbesand respectievelijk Administratiekantoor [] zullen de bedragen, die resteren na volledige voldoening van de door de Deelnemer verschuldigde bedragen, terstond overmaken op de aan ommezijde (...) vermelde rekening van de Deelnemer, (...). Is na verrekening sprake van een negatief saldo, dan zal dit negatieve saldo terstond door de Deelnemer aan Robbesand worden voldaan.

  7. In artikel 7.1 van de Algemene Voorwaarden Hollands Welvaren Select is onder meer bepaald:

   "Bij beÎindiging van de overeenkomst (...) zullen de effecten op de eerste beursdag van de (volgende) maand door de Stichting worden verkocht en zal de opbrengst daarvan worden gestort onder Robbesand ter verrekening van hetgeen Robbesand alsdan nog van de Deelnemer te vorderen heeft."

  8. Op 15 januari 2000 heeft Eiser sub 1 c.s. bij DSB Leven tevens een overlijdensrisicoverzekering (hierna: de overlijdensrisicoverzekering) afgesloten die, blijkens de polis, behoort bij het netto-krediet en als einddatum 15 januari 2005 heeft. De premie van deze overeenkomst bedroeg in totaal fl. 18.272,=, waarvoor, zoals hiervoor onder a reeds staat vermeld, een deel van het netto-krediet is gebruikt.

  9. Becam Intermediair heeft bij het totstandkomen van de overeenkomst, het netto-krediet en de overlijdensrisicoverzekering als tussenpersoon gehandeld.

  10. Eisers waren ten tijde van het aangaan van de overeenkomst respectievelijk 63 en 65 jaar.

  11. Bij brief van 26 januari 2005 heeft administratiekantoor "[]", gevestigd te Wognum, aan Eiser sub 1 c.s. medegedeeld, dat zijn effectenportefeuille per 3 januari is verkocht en dat de opbrengst daarvan euro 7.786,80 bedroeg. Dit leidt, blijkens dit schrijven, tot een restschuld van euro 12.253,=.

  12. Voor deze restschuld is Eiser sub 1 c.s. op 1 februari 2005 met DSB een overeenkomst van doorlopend krediet (hierna te noemen: de overeenkomst van doorlopend krediet) aangegaan voor een bedrag van euro 12.253,=, met een effectieve rente op jaarbasis van 6,9%. Bij het verstrekken van dit krediet is de (rest)schuld bij Robbesand Voorschotbank B.V. voortvloeiende uit de overeenkomst afgelost.

 3. HET GESCHIL

  3.1 Eiser sub 1 c.s. heeft - zakelijk weergegeven - gevorderd dat de rechtbank bij

  vonnis, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, voor zover wettelijk geoorloofd:

  (a) primair verklaart voor recht dat DSB jegens Eiser sub 1 c.s. toerekenbaar tekort is geschoten/haar precontractuele zorgplicht heeft geschonden en/of onrechtmatig heeft gehandeld en mitsdien aansprakelijk is voor de dientengevolge door Eiser sub 1 c.s. geleden schade en de in het geding zijnde overeenkomsten (de overeenkomst, de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT