Eerste aanleg - meervoudig van Raad van State, November 14, 2007

Datum uitspraak:2007/11/14
Uitgevende instantie::Raad van State

200702136/1.

Datum uitspraak: 14 november 2007

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

de vereniging "Vereniging Dorpsbelang Hees", gevestigd te Nijmegen,

appellante,

en

het college van gedeputeerde staten van Gelderland,

verweerder.

 1. Procesverloop

  Bij besluit van 19 februari 2007 heeft verweerder krachtens artikel 8.24 van de Wet milieubeheer de voorschriften van een bij besluit van 2 juli 2002 voor de inrichting van [vergunninghoudster] aan de [locatie] te Nijmegen verleende milieuvergunning gewijzigd. Dit besluit is op 8 maart 2007 ter inzage gelegd.

  Tegen dit besluit heeft appellante bij brief van 25 maart 2007, bij de Raad van State ingekomen op 27 maart 2007, beroep ingesteld.

  Bij brief van 21 mei 2007 heeft verweerder een verweerschrift ingediend.

  Na afloop van het vooronderzoek zijn nadere stukken ontvangen van appellante en verweerder. Deze zijn aan de andere partijen toegezonden.

  De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 3 september 2007, waar appellante, vertegenwoordigd door J.M. van der Mee en R.C. Jansen, en verweerder, vertegenwoordigd door M. de Jonge, ing. R.C.H. Jansen, ambtenaren van de provincie, en [belanghebbende], zijn verschenen.

  Verder is daar [vergunninghoudster] gehoord, vertegenwoordigd door mr. A. ten Veen, advocaat te Amsterdam, ir. H.J. Dekkers en A.Th. M. Derks.

 2. Overwegingen

  2.1. Bij het bestreden besluit is, voor zover hier van belang, het aan de bij besluit van 2 juli 2002 verleende milieuvergunning (hierna: de vergunning) verbonden voorschrift 2.9 ingetrokken. In dat voorschrift is, kort weergegeven, vastgelegd dat in de inrichting maximaal 170.000 ton asfalt mag worden geproduceerd. Als gevolg van de intrekking van het voorschrift is binnen de inrichting een verhoging van de productie tot de in de aanvraag om verlening van de vergunning van 2002 genoemde productiecapaciteit van 210.000 ton toegestaan.

  2.2. Appellante betoogt primair dat verweerder ten onrechte niet heeft beoordeeld of de beste beschikbare technieken worden toegepast.

  2.3. Ingevolge artikel 8.24, eerste lid, van de Wet milieubeheer kan het bevoegd gezag op aanvraag van de vergunninghouder beperkingen waaronder een vergunning is verleend, en voorschriften die daaraan zijn verbonden, wijzigen, aanvullen of intrekken, dan wel alsnog beperkingen aanbrengen of voorschriften aan een vergunning verbinden.

  Ingevolge het tweede lid is artikel 8.11 van overeenkomstige toepassing ter zake van de inhoud van die...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT