Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Arnhem, January 30, 2008

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:2008/01/30
Uitgevende instantie::Rechtbank Arnhem

vonnis

RECHTBANK ARNHEM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 137732 / HA ZA 06-351

Vonnis van 30 januari 2008

in de zaak van

de naamloze vennootschap

LEVOB BANK N.V.,

gevestigd te Amersfoort,

eiseres,

procureur mr. L. Paulus,

advocaat mr. J.A. Trimbach te Hilversum,

tegen

1. [gedaagde 1],

wonende te [woonplaats],

2. [gedaagde 2],

wonende te [woonplaats],

gedaagden,

procureur en advocaat mr. J.C.C.M. Brand.

Partijen zullen hierna Levob en [gedaagde] c.s. genoemd worden.

1. De procedure

1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 24 mei 2006

- het proces-verbaal van comparitie van 12 september 2006

- de conclusie na comparitie van [gedaagde] c.s.

- de antwoordconclusie van Levob

- de akte overlegging van stukken van [gedaagde] c.s.

- de akte uitlating productie van Levob.

1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

2. De feiten

2.1. Op of omstreeks 14 juni 2001 heeft Levob met [gedaagde] c.s. - door tussenkomst van Gelink Adviesgroep B.V. te Enschede - vijf gelijkluidende zogenaamde "Levob Hefboom Effect Overeenkomsten" - verder "de Overeenkomsten" genoemd - gesloten.

2.2. Voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomsten is door [gedaagde] c.s. een "aanvraagformulier Het Levob Hefboom Effect" ingevuld en bij Levob ingediend. Daarop staat een netto inkomen van 1e kredietnemer ([voorletters] [gedaagde]) van "3.360" vermeld, en netto woonlasten van "275 hypotheek".

Bij het (aangevraagde) aantal pakketten staat getypt: "10". Dit getal is handmatig doorgestreept en vervangen door "5".

2.3. Voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomsten is door [gedaagde] c.s. bij Levob een werkgeversverklaring ingediend. Op de werkgeversverklaring staat vermeld dat [voorletters] [gedaagde] op dat moment een aanstelling voor bepaalde tijd (1-1-2001 tot 30-6-2001) had en een bruto jaarsalaris incl. vakantie- en onregelmatigheidstoeslag van f. 56.627,-.

2.4. Levob heeft voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomsten [gedaagde] c.s. getoetst bij het BKR.

2.5. In de - gelijkluidende - Overeenkomsten is onder meer opgenomen:

1. Er wordt € 7.000,00 (zegge: zevenduizend euro) belegd voor rekening en risico van de cliÎnt. (...)

4. De bank verstrekt ter leen aan de cliÎnt gelijk de cliÎnt van de bank in leen aanvaardt en verklaart schuldig te zijn een bedrag groot € 7.000,00 (zegge: zevenduizend euro), hierna te noemen: "het krediet".

5. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van vijf (5) volle jaren te rekenen vanaf het tijdstip van aankoop van de effecten. Na het verstrijken van deze periode vindt verkoop van de onderliggende effecten plaats. (...) De verkoopopbrengst van de effecten, onder inhouding van verkoopkosten ten belope van een bedrag gelijk aan 1% van de vastgestelde geldswaarde van de effecten, komt ten gunste van de cliÎnt en wordt aangewend ter aflossing van het krediet. Een na aflossing resterend surplus zal na haar vaststelling aan de cliÎnt worden uitgekeerd, terwijl een eventueel resterend tekort binnen 14 dagen na haar vaststelling door de cliÎnt moet worden aangezuiverd.

6. Het rentepercentage bedraagt 0.793 % per maand en is vast gedurende een periode van vijf (5) jaren. (...) De rente wordt...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT