Eerste aanleg - enkelvoudig van Rechtbank Amsterdam, 27 februari 2008

Spreker:gepubliceerd
Datum uitspraak:27 februari 2008
Uitgevende instantie::Rechtbank Amsterdam
SAMENVATTING

Erfpacht, rechtsverwerking, matiging boete, is de grosse van een notariële akte een executoriale titel in de zin van artikel 430 Rv? In wezen draait het om de vraag of het eiser (in conventie), die een perceel met bungalow in erfpacht heeft, is toegestaan huisdieren te houden in het aan gedaagde (in conventie) in eigendom toebehorende bungalowpark. Met het hanteren van een gedoogbeleid heeft... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

vonnis

RECHTBANK AMSTERDAM

Sector civiel recht

zaaknummer / rolnummer: 366952 / HA ZA 07-991

Vonnis van 27 februari 2008

in de zaak van

[A],

wonende te [-],

eiseres in conventie,

verweerster in reconventie,

procureur mr. S.A. van der Sluijs,

tegen

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

GRONDSTUK B.V.,

gevestigd te Baarn,

gedaagde in conventie,

eiseres in reconventie,

procureur mr. P.N. van Regteren Altena.

Partijen zullen hierna [A] en Grondstuk genoemd worden.

 1. De procedure

  1.1. Het verloop van de procedure blijkt uit:

  - de dagvaarding, met producties;

  - de conclusie van antwoord in conventie, tevens conclusie van eis in reconventie, met producties;

  - het tussenvonnis van 30 mei 2007, waarbij een comparitie van partijen is bepaald;

  - het proces-verbaal van comparitie van 9 oktober 2007;

  - de akte houdende een vermeerdering van eis van [A], met producties; en

  - de antwoordakte van Grondstuk.

  1.2. Ten slotte is vonnis bepaald.

 2. De feiten

  2.1. Grondstuk is sinds 1 januari 2004 eigenaar van het bungalow- en vakantiepark Chaletparc De Zeumersehof in Voorthuizen (gemeente Barneveld) (hierna: bungalowpark De Zeumersehof). Het bungalowpark Ponderosa maakt deel uit van dit park. De grond waarop bungalowpark Ponderosa is gelegen, is op 31 december 1977 uitgegeven in erfpacht.

  2.2. Op de uitgifte in erfpacht zijn van toepassing verklaard de bij notariÎle akte van 24 juni 1977 vastgestelde algemene bepalingen (hierna: de Algemene Bepalingen).

  2.3. In de Algemene Bepalingen is, voor zover hier van belang, het volgende bepaald:

  "Artikel 8.

  [ ]

 3. Het is niet toegestaan:

  [ ]

  1. behoudens schriftelijke ontheffing van de grondeigenaar in de bungalow of daarbuiten dieren te houden of aan deze onderdak te verschaffen;"[ ]

  Artikel 19.

 4. Bij elke niet-nakoming van ÈÈn der verplichtingen hem terzake van de erfpacht opgelegd, verbeurt de erfpachter ten behoeve van de grondeigenaar een boete gelijk aan het tienvoud van het bedrag van de canon, zoals deze geldt in het jaar waarin de niet-nakoming plaats heeft [ ].

  Deze boete moet binnen ÈÈn maand na een daartoe strekkende aanmaning worden voldaan aan de grondeigenaar."

  2.4. [A] heeft sinds 1985 in bungalowpark Ponderosa een perceel met bungalow in erfpacht aan het adres Kieftveen 32-34 (kadastraal bekend gemeente Garderen, sectie I nummer 1397). Zij woont daar al sinds jaar en dag met haar partner, [B], en thans twee honden.

  2.5. Green Spirit B.V. (hierna: Green Spirit) voert sinds 2002, aanvankelijk in opdracht van de toenmalige grondeigenaar, Euroase Vakantieparken B.V. (hierna: Euroase), en thans in opdracht van Grondstuk, het beheer over het bungalowpark De Zeumersehof.

  2.6. Op bungalowpark De Zeumersehof is een hondenuitlaatterrein nabij de bungalow van [A]. Bij de ingangen van het park zijn borden geplaatst met de tekst "honden aan de lijn".

  2.7. Bij brief van 31 oktober 2003 aan Euroase heeft [A] een aantal door haar met Euroase gemaakte afspraken vastgelegd. Deze brief is door de heer [C] (directeur van Green Spirit, hierna: [C]) namens Euroase voor akkoord ondertekend.

  2.8. Bij brief van 16 november 2004 heeft Green Spirit aan [A] het volgende geschreven:

  Formeel is het houden van huisdieren op Ponderosa niet toegestaan. Zolang dit geen overlast geeft, laten wij dit oogluikend toe.

  Wij verzoeken u uw hond zodanig te huisvesten dat zijn geblaf niet langer overlast bezorgd.

  Indien geen verbetering optreedt, zien wij ons genoodzaakt maatregelen te nemen.

  2.9. Op 22 maart 2005 heeft Green Spirit vervolgens het volgende aan [A] geschreven:

  Recent hebben wij u verzocht maatregelen te nemen, zodat het blaffen van uw hond geen overlast bezorgd.

  Jongstleden zaterdag heb ik zelf kunnen vaststellen, dat de hond irritant en hinderlijk blaft gedurende een langere periode.

  U weet dat u formeel volgens de overeenkomst niet gerechtigd bent een hond te houden. Oogluikend staan wij dit in uw geval toe, maar u dient dan wel maatregelen te nemen.

  Afgelopen week liet uw partner, de heer [B], 2 honden uit, niet aangelijnd, waarbij hij zelf op de fiets zat. Wij hebben de heer [B] op de regels gewezen en hem verzocht de honden aan te lijnen. Wilt u erop toezien, dat indien een ander uw hond uitlaat, dit op ons terrein aangelijnd dient te gebeuren.

  Verder stellen wij vast dat het nu om 2 honden ging. Wij nemen aan dat dit een tijdelijke situatie was. Wij zullen niet akkoord gaan met het houden van 2 honden en zijn in dat geval gedwongen de regels overeenkomstig de overeenkomst af te dwingen.

  Vooralsnog gaan wij er vanuit, dat u de nodige maatregelen zult treffen.

  2.10. Bij brief van 20 oktober 2006 heeft Grondstuk aan de pachters van bungalowpark Ponderosa een enquÍteformulier toegestuurd

  om te peilen wat de opinie van de gebruikers van Ponderosa is t.a.v. avondverkeer, hondenbeleid, gebruik zwembad/tennisbaan.

  In de brief staat verder, voor zover hier van belang:

  Een aantal pachters houdt huisdieren. Volgens de pachtovereenkomst is dit niet toegestaan. Vooralsnog gedogen wij het houden van ÈÈn hond of ÈÈn kat mits buiten aangelijnd.

  Ook hierover vernemen wij graag de mening van alle gebruikers van Ponderosa.

  2.11. Bij brief van 26 oktober 2006 heeft [C] namens Grondstuk en Green Spirit het volgende aan [A] geschreven:

  Ondanks schriftelijke waarschuwingen in 2004, 2005 en 2006 moeten wij helaas vaststellen, dat u zich niets aantrekt van de regels en richtlijnen aangaande uw honden.

  Zaterdag 21 oktober jl. heb ik, samen met onze beveiligingsman, wederom vastgesteld dat u 2 honden houdt.

  Op 20 oktober jl. heeft de heer [D], onze parkmanager, uw huisvriend, de heer [B], erop aangesproken, dat hij ÈÈn van de honden wederom niet aangelijnd had op het park.

  Aangezien u of uw huisgenoten niet bereid...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT